Saturday, April 1, 2023

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ขอเชิญร่วมงานวันอนุรักษ์มรดกไทย
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ขอเชิญร่วมงานวันอนุรักษ์มรดกไทย เทิศไท้องค์พระกนิษฐา เอกอัครราชูปถัมภก มรดกวัฒนธรรมไทย ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2566  ณ ตลาดวัฒนธรรมเพชบุระ ลานกิจกรรมหลักเมือง (ข้างศาลเจ้าพ่อหลักเมือง)


�1 เมษายน พบกับ วงดนตรีย้อนยุค 

พร้อมหางเครื่อง มด รังสิมันต์

�2 เมษายน พบกับ ศาล สานศิลป์
�ร่วมสัมผัสกับ กิจกรรมศิลปะการแสดงพื้นบ้าน บรรเลงดนตรีพื้นเมือง รำวงย้อนยุค รำวงกลองยาวหัวโต หนังกลางแปลง ในรูปแบบบรรยากาศตลาดย้อนยุค 


�เลือกชม ชิม ช็อป การสาธิตและการจำหน่ายอาหารพื้นบ้านภูมิปัญญาพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์สินค้าวัฒนธรรม กิจกรรมด้านศิลปะ และอื่นๆอีกมากมาย

ผอ.กกต.จว.เพชรบูรณ์คาดว่าการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตจะคึกคักวันแรกพร้อม ย้ำเอกสารหลักฐานและค่าธรรมเนียมต้องครบ

 


ผอ.กกต.จว.เพชรบูรณ์คาดว่าการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตจะคึกคักวันแรกพร้อม ย้ำเอกสารหลักฐานและค่าธรรมเนียมต้องครบ

           นายสุวิทย์ ศรีวงษา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวถึงการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต ที่จะมีขึ้นใน วันที่ 3 - 7 เมษายน 2566 ว่า คาดว่าบรรยากาศการรับสมัครในวันแรกจะคึกคักมากเป็นพิเศษ เนื่องจากผู้สมัครต้องการหมายเลขประจำตัวที่จะเป็นหมายเลขต้น ๆ โดยใช้อาคาร สนง.กกต.จว.เพชรบูรณ์ เป็นสถานที่รับสมัคร

            สำหรับการยื่นเอกสารหลักฐานพร้อมใบสมัคร ผู้สมัครทุกคนต้องจัดเตรียมและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนให้เรียบร้อย เพราะหากเอกสารหลักฐานตลอดจนรูปถ่ายและค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 10,000 บาท อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบถ้วนแม้เพียงรายการเดียว จะไม่สามารถนสมัครรับเลือกตั้งได้ ต้องไปยื่นสมัครใหมในภายหลัง โดยเฉพาะวันแรกของการสมัคร (วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566) มักจะมีผู้สมัครรับเลือกตั้งไปก่อนเวลาการรับสมัคร (08.30 น.) จำนวนมากผู้สมัครทุกคนต้องลงทะเบียนในเอกสารที่เตรียมไว้เพื่อลงเวลาและลายมือชื่อด้วยตนเอง ซึ่งในขั้นตอนการสมัครรับเลือกตั้งจะถือว่าผู้สมัครเหล่านั้นมาพร้อมกัน ต้องมีการประชุมตกลงกันว่าผู้ใดจะเป็นผู้ยื่นเอกสารการสมัครก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ต้องมีการจับสลาก โดยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งเป็นผู้ดำเนินการจับสลาก การจับสลากมีด้วยกันสองครั้ง ดังนี้

          ครั้งแรก จะเป็นการจับสลากโดย ผอ.กกต.เขต เพื่อจับสลากรายชื่อผู้สมัครที่ไปลงทะเบียนก่อนเวลาว่าผู้ใดจะได้จับสลากก่อนหลังแล้วบันทึกไว้

          ครั้งที่ 2 จะเป็นการจับสลากโดยผู้สมัครว่าจะได้หมายเลขลำดับการยื่นใด หมายเลขดังกล่าวเป็นลำดับการยื่นเอกสาร เช่น ถ้าจับสลากได้หมายเลข 1 จะเป็นผู้ยื่นเอกสารใบสมัครเป็นคนแรก หากเอกสารหลักฐานครบถ้วนจะได้รับใบรับสมัคร (ส.ส.4/1 1) ถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์ และสามารถนำหมายเลข 1 ไปใช้หาเสียงเลือกตั้งได้ แต่หากเอกสารหลักฐานประกอบและค่าธรรมเนียมไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ต้องคืนเอกสารทั้งหมดให้ไปแก้ไขแล้วไปสมัครใหม่ภายหลัง ส่วนลำดับการยื่นจะเปลี่ยนไปเพราะต้องเรียกผู้สมัครที่จับสลากได้ลำดับที่ 2 เข้าไป นเอกสารแทนซึ่งแม้จะจับสลากได้หมายเลข 2 แต่ลำดับการยื่นจะเป็นหมายเลข 1 นั่นเอง         ดังนั้นการเตรียมตัวของผู้สมัครรับเลือกตั้งนอกจากตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามให้รอบคอบอย่างมั่นใจแล้ว ต้องเตรียมเอกสารให้เรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนด้วยเพื่อให้การสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

          ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวถึงเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ด้วยว่านอกจากแบบใบสมัครแล้วมีเอกสารประกอบสำคัญ ดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน  2. สำเนาทะเบียนบ้าน  3. ใบรับรองแพทย์

          นอกจากนี้ 4. หนังสือรับรองการส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองซึ่งต้องมีคำรับรองด้วยว่า ได้ดำเนินการครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองแล้ว (ส.ส.4/8)    5. หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาย้อนหลังสามปีติดต่อกัน (2563,2564และ 2565) ของผู้สมัคร เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ให้ทำเป็นหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี (ส.ส.4/7)     6. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาดกว้างประมาณ 8.5 ซม.และยาวประมาณ 13.5 ชม.จำนวน 10 รูป   7. เงินค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน 10,000 บาท    8. เอกสารสรุปประวัติย่อของผู้สมัครับเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตามแบบ ส.ส.4/6 ที่ได้บันทึกลงแผ่นชีดี จำนวน 1 แผ่น เพื่อให้สนง.กกต.นำไปจัดทำเป็นประชาสัมพันธ์แจ้งผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  9. หลักฐานประกอบการสมัครที่ยืนยันว่าผู้สมัครมีสิทธิยื่นสมัครรับเลือกตั้งอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น หลักฐานที่แสดงว่ามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปี หรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นบุคคลที่เกิดในจังหวัดเพชรบูรณ์ หรือหลักฐานที่แสดงว่าเคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีการศึกษา หรือหลักฐานที่แสดงว่าเคยรับราชการ เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดเพชรบูรณ์ป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปี เป็นต้น

         นอกจากนี้ ผู้จะสมัครต้องเตรียมเอกสารฉบับจริงมาเพื่อตรวจสอบประกอบเอกสารที่รับรอสำเนาถูกต้องด้วย ที่สำคัญ ผู้ใดจะสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.ให้มีสิทธิสมัครในนามพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองเดียว และจะสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตหรือแบบบัญชีรายชื่อแบบใดแบบหนึ่งได้เพียงแบบเดียว และสมัครรับเลือกตั้งได้เพียงเขตเดียว ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่ 0 5671 2002 หรือ 0 5672 5574

ตำรวจภูธรเพชรบูรณ์​จัดพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงวันหยุดยาว วันสงกรานต์ ๒๕๖๖

ตำรวจภูธรเพชรบูรณ์​จัดพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงวันหยุดยาว วันสงกรานต์ ๒๕๖๖ 
           เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ลานหน้าอาคารตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ พล.ต.ต.ฐเดช กล่อมเกลี้ยง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงวันหยุดยาววันสงกรานต์ ๒๕๖๖
          โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์, สภ.บ้านโคก, สภ.ท่าพล และผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ท.ประสิทธิ์ เอี่ยมสี นายทหารฝ่ายการสารวัตร มทบ.๓๖ พ.ต.บุญนาค ศรีอภัย หัวหน้ากลุ่มประสานงานความมั่นคง กอ.รมน.จังหวัดเพชรบูรณ์ 
          ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย การดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การป้องกัน และลดอุบัติทางถนนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ๒๕๖๖ และกำหนดให้มีการระดมกวาดล้างอาชญากรรม ในระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ โดยให้เพิ่มความเข้มข้นในการป้องกันปราบปราม อาชญากรรม ทุกประเภทรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการป้องกันการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง อันเป็นต้นเหตุที่ก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนอย่างเด็ดขาด เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และป้องปรามเหตุ ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้จัดพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมขึ้น 
          สำหรับกำลังพลเข้าร่วมพิธี ดังนี้ ได้แก่ กำลังพลฝ่ายตำรวจ ประกอบด้วย ข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองเพชรบูรณ์ สภ.ท่าพล สภ. บ้านโคก กองกำกับการสืบสวน ตำรวจทางหลวง ตำรวจท่องเที่ยว สันติบาล และตรวจคนเข้าเมือง กำลังพลฝ่ายทหาร และกำลังพลฝ่ายปกครอง
          ติดตามประมวลภาพได้ที่เว็บไซต์​เฟสบุ้ค เว็บลิงค์
https://www.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1589095454934686/?mibextid=Nif5oz

 

Thursday, March 30, 2023

ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือนมีนาคม 2566

 

ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือนมีนาคม 2566วันที่ 30 มีนาคม 2566  นายบุญโชค พลดาหาญ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์ 

     โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ 

      1.เรื่อง ช่วงบ่ายวันนี้ มีพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางอรพินท์ เสาวโมกข์ สมาชิก ชพค.-ชพส.ที่วัดช้างเผือก อ.เมืองเพชรบูรณ์

     2 เรื่องการติดตามหนี้ค้างชำระโครงการสวัสดิการเงินกู้สมาชิก ชพค.-ชพส .           

     3 เรื่องรายงานจำนวนสมาชิก ชพค.-ชพส. ทั่วประเทศ และจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือน ก.พ. 2566 (ทั่วประเทศ ช.พ.ค.937,142 คน ช.พ.ส. 387,447 คน จ.เพชรบูรณ์ ช.พ.ค.13,661 คน ช.พ.ส.7,132 คน)

    4 เรื่อง ค่าสงเคราะห์รายศพสมาชิก ชพค.-ชพส. ประจำเดือน มี.ค. 2566 (ช.พ.ค. 799 บาท ช.พ.ส.399 บาท

           5 เรื่องความเคลื่อนไหวความก้าวหน้า การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา 

    วันที่ 18-19 มีนาคม 2566 กระทรวงศึกษาธิการ จัดงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย ครั้งที่ 4 ที้โรงแรมดิอิมพีเรียลโฮเต็ล แอนด์คอนเวนชั่นเช็นเตอร์ จ.พิษณุโลก โดยสอ.สามัญศึกษา เพชรบูรณ์ จำกัด ได้เป็นวิทยากรนำเสนอผลการดำเนินการรวมหนี้แก้ไขปัญหาหนี้ครูในครั้งนี้ด้วย
     ในส่วนของสถานีแก้ปัญหาหนี้สินครูสถานีต่างๆ  อยู่ระหว่างการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือแก้ไข 

      6 เรื่องการคัดเลือกบุคคลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นคนดีศรี สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์ เดือนนี้ผู้เข้าเกณฑ์เพื่อพิจารณา  35 คน

    7 เรื่องขอความอนุเคราะห์ ต้นสังกัดครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดอย่างกว้างขวางและทั่วถึง เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี การแก้ปัญหาหนี้สิน การส่งเสริมการฝึกอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ซึ่งทาง สกสค.เพชรบูรณ์ ได้ประสาน อาชีวศึกษาจังหวัด กศน.จังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ในการฝึกอาชีพให้กับครูและครอบครัวของครูและบุคลากรทางการศึกษาไว้แล้ว

     "ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่กรุณาสละเวลาไปเข้าร่วมประชุม และช่วยขับเคลื่อนงานเป็นอย่างดี"  ผอ.สกสค.กล่าวในที่สุด

คณะ สพป.เพชรบูรณ์ ​เขต 1 มอบเงิน และสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือ เด็กชายธนวัฒน์ โสพร นักเรียนที่บ้านพักประสบภัยอัคคีภัย

 


คณะ สพป.เพชรบูรณ์ ​เขต 1 มอบเงิน และสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือ เด็กชายธนวัฒน์ โสพร นักเรียนที่บ้านพักประสบภัยอัคคีภัย

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566  ดร.ไท พานนนท์​ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา​ประถมศึกษา​เพชรบูรณ์ ​เขต​ 1​ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ทีม ฉก.ชน. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ลงพื้นที่มอบเงิน และสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือ เด็กชายธนวัฒน์ โสพร นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนบ้าน กม.2 ที่บ้านพักประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย) ณ บ้านเลขที่ 3/1 หมู่ 4 ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์         

            สำหรับคณะผู้ไปร่วมมอบในครั้งนี้ นำโดย นายภพเดชา  บุญศรี รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  พร้อมด้วยนางยุพา  ตาลสุก  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ, นางกานต์พิชชาภัทณ์  คนสมบูรณ์  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  นางเสาวนีย์  บุตรศิริ  นักจิตวิทยาโรงเรียนฯ ประสานความร่วมมือกับ นายศุทธา  จักคาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน กม.2

Monday, March 27, 2023

เพชรบูรณ์จัดงานวันสถาปนากรมทหารม้าที่ 3

 เพชรบูรณ์จัดงานวันสถาปนากรมทหารม้าที่ 3

เพชรบูรณ์จัดงานวันสถาปนากรมทหารม้าที่ 3

             เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2566  เวลา 09.49 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ “พัชรปูรณาภิรักษ์” กรมทหารม้าที่ 3 ค่ายพ่อขุนผาเมือง ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบูรณ์นายกฤษณ์  คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  มอบหมายให้ นายปกรณ์  ตั้งใจตรง นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล “วันสถาปนา กรมทหารม้าที่ 3 ครบรอบปีที่ 47” โดยมี พลโท กษิดิศ  หลักกลด อดีต ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 เป็นประธาน จัดโดย กรมทหารม้าที่ 3 ค่ายพ่อขุนผาเมือง

ในการนี้ นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน ทหารกองประจำการ สมาคมแม่บ้าน ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ ภ.จว.เพชรบูรณ์ สภ.เมืองฯ ที่ปรึกษา นายก อบจ.เพชรบูรณ์ ส.อบจ.เพชรบูรณ์ นายก อบต.สะเดียง ข้าราชการ ฯลฯ ร่วมพิธีฯ ร่วมอุทิศส่วนกุศลให้กับกำลังพลฯ

            ติดตามภาพได้ที่เว็บลิงค์

 https://www.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1586368075207424/

ผวจ.เพชรบูรณ์​เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์เจดีย์พระวินัยวงศาจารย์ (หลวงปู่เปรื่อง ฐานงกโร)

 ผู้​ว่าฯ เพชรบูรณ์​เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์เจดีย์พระวินัยวงศาจารย์ (หลวงปู่เปรื่อง ฐานงกโร)

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ วัดสันติวัฒนา ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

      นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์เจดีย์พระวินัยวงศาจารย์ (หลวงปู่เปรื่อง ฐานงกโร) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เเละประชาชน เข้าร่วม

      ในการประกอบพิธีในครั้งนี้ ได้รับเมตตาจากพระราชปริยัติบัณฑิต รองเจ้าคณะภาค 4-5 (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

         ติดตามภาพข่าวได้ที่เว็บลิงก์  


https://www.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1586371531873745/

เรือนจำชั่วคราวแคน้อยจัดโครงการฝึกวิชาชีพการพิมพ์ลายผ้าจากใบไม้ (Eco Printing) และการทำจานจากใบใม้

 เรือนจำชั่วคราวแคน้อย KHAENOI PRISON CAMP สังกัดเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลละเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์เรือนจำชั่วคราวแคน้อยจัดโครงการฝึกวิชาชีพการพิมพ์ลายผ้าจากใบไม้ (Eco Printing) และการทำจานจากใบใม้…….


          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 26566  เวลา 12.30 น. นางละออง อยู่ยั่งยืน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นางแก้วใจ สังข์แสง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง 2 และควบคุมกำกับดูแลเรือนจำชั่วคราวแคน้อย และนางสาวปัทมา ประสิทธิ์เขตกิจ ได้มอบหมายให้นางสาวธนันต์ญดา พันธุ์วิเศษ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน รับผิดชอบการฝึกอบรมการพิมพ์ลายผ้าจากใบไม้ และการทำจานจากใบไม้ โดยมีวิทยากร คือ นางศิริพร อหันตะ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ จา กศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ พร้อมคณะเข้ามาให้ความรู้ในการฝึกวิชาชีพการพิมพ์ลายผ้าจากใบไม้ (Eco Printing) และการทำจานจากใบไม้ โดยระหว่างดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ