Friday, September 1, 2023

คณะกรรมการฯ ตรวจและติดตามเพื่อประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ยกระดับเป็น "กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนโฮมสเตย์ ตำบลนางั่ว"

   
คณะกรรมการฯ ตรวจและติดตามเพื่อประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ยกระดับเป็น "กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนโฮมสเตย์ ตำบลนางั่ว"

           เมื่อวันที่ 29  สิงหาคม 2566 คณะกรรมการตรวจและติดตามหลักฐานเพื่อการประเมินชุมชนการท่องเที่ยวไทย ในส่วนของการท่องเที่ยว ได้ตรวจและติดตามหลักฐานเชิงประจักษ์ของ  "กลุ่มชุมชนโฮมสเตย์ ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์"   โดยมีผู้นำทั้งในส่วนท้องที่ และท้องถิ่น โรงเรียน หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยประชาชน หลายวัย ในเขตตำบลนางั่ว ได้ร่วมกันให้การต้อนรับคณะกรรมการฯ และอำนวยความสะดวกในการตรวจและคิดตามหลักฐาน เพื่อประเมินและยกระดับสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย "กลุ่มชุมชนท่องเที่ยวโฮมสเตย์"


            โดยในช่วงเช้าวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. คณะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนางั่ว ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณรอบ ๆ สถานที่  โรงเรียน และวัดโพธิ์สว่าง พร้อมทั้งเส้นทางในตำบล  ต่อมาในช่วงเวลา 13.00 น. คณะกรรมการฯ ได้เดินทางถึงโรงเรียนบ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร)  ซึ่งเป็นสถานที่ที่กำหนดให้เป็นจุดต้อนรับคณะกรรมการเป็นแบบหมู่คณะ โดยมีนางสาวสุภัสสร  ก้อนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.ไท พานนนท์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะครู กับนักเรียน พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ประธานสภาเทศบาลตำบลนางั่ว กำนันตำบลนางั่ว ผอ.รพ.สต.นางั่ว ผู้ใหญ่บ้าน ประธานกลุ่มอาชีพต่างๆ ได้ร่วมให้การต้อนรับ และบางท่านยังได้ร่วมนำเสนอข้อมูลที่หลากหลาย และเป็นประโยชน์ต่อการประเมินฯ ด้วย

            ต่อมาได้มีการนำเสนอภาพรวมการดำเนินงานของกลุ่มชุมชนโฮมสเตย์ตำบลนางั่ว ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนางั่วฯ ก่อนที่จะมีการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์มาตรฐานบ้านโฮมสเตย์ เพื่อการท่องเที่ยวไทย ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบด้วย ตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้แทนของผู้อำนวยการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์  ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้บริหารหน่วยงานราชการต่าง ๆ  และคณะกรรมการจากกรมการท่องเที่ยว ส่วนกลาง จำนวน 2 ท่าน


             คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้เยี่ยมชมสถานที่และการดำเนินการของโรงเรียนบ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) และเยี่ยมชมกลุ่มจักสาน วัดโพธิ์สว่างนางั่ว   จากนั้นคณะกรรมการฯ ได้เดินทางเข้าตรวจประเมินที่บ้านโฮมสเตย์ ทั้ง 7 หลัง  โดยมีเป้าหมายสรุปผลการประเมินที่ฟาร์มควายไทย (โฮมสเตย์บ้านใต้ ม.8) ซึ่งเป็นจุดสุดท้าย


             จากนั้นคณะกรรมการตรวจและติดตามหลักฐาน ได้ออกไปตรวจฯ บ้านโฮมสเตย์ ตามลำดับ  ได้แก่  จุดที่ 1) บ้านนายมงคล หมู่ 3   จุดที่ 2) บ้านนางสุนี หมู่ 3    จุดที่ 3 บ้านผู้ใหญ่พัชราวรรณ  หมู่ 11   จุุดที่ 4  บ้านผู้ใหญ่มานิตย์ หมู่ 4       จุดที่ 5) บ้านพจนีย์ หมู่ 6    จุดที่ 6) บ้านกำนันเอกปัฐพ์ หมู่ 6    และ จุดที่ 7) บ้านใต้ ฟาร์มควายไทย  หมู่ 8 

             


             ในช่วงสุดท้าย คณะกรรมการฯ ได้จัดประชุมเป็นการภายใน และต่อมาได้เชิญผู้เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งข้อมูลเป็นการเบื้องต้น  พร้อมกับให้กำลังใจ ให้ข้อเสนอแนะ และรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง และจะมีการแจ้งผลการตรวจติดตามหลักฐานเชิงประจักษ์ และจะแจ้งผลการประเมินของคณะกรรมการในระฝดับที่สูงต่อไป จากนั้นจึงมีการบันทึกภาพร่วมกันและกล่าวขอบคุณการให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ  พร้อมทั้งกล่าวลาเดินทางไปยังที่พักต่อไป


              ติดตามคลิปบางส่วนได้ที่เว็บลิงค์ 

https://www.facebook.com/groups/www.phetchabunenews/permalink/6661283713917934/?mibextid=Nif5oz

              ขอเชิญติดตามรับชมการถ่ายทอดสดย้อนหลังในการต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ การบริหารจัดการ "กลุ่มชุมชนการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ ต.นางั่ว อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์"  เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ถ่ายทอดสดโดยทีมสื่อมวลชน ประเทือง สระทองแดง 

                ช่วงที่ 1 ต้อนรับคณะกรรมการ เว็บลิงค์  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=608280978044192&id=100024704236476&mibextid=Nif5oz

                ช่วงที่ 2 พาชมนิทรรศการต่างๆ เว็บลิงค์ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1664887873979489&id=100024704236476&mibextid=Nif5oz

                 ช่วงที่ 3 เยี่ยมชมกลุ่มจักสาน วัดโพธิ์สว่างนางั่ว เว็บลิงค์

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=978039273406025&id=100024704236476&mibextid=Nif5oz

                  ช่วงที่ 4  หลังที่ 1  เว็บลิงค์ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1388993378315708&id=100024704236476&mibextid=Nif5oz

                  ช่วงที่ 5 หลังที่ 3 เว็บลิงค์

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1317058129182687&id=100024704236476&mibextid=Nif5oz

                  ช่วงที่ 6 หลังที่ 4 เว็บลิงค์

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=315695307698861&id=100024704236476&mibextid=Nif5oz 

                 ช่วงที่ 7 หลังที่ 5 และ 6 เว็บลิงค์

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=176626038717446&id=100024704236476&mibextid=Nif5oz

                  ช่วงที่ 8 หลังที่ 7 เว็บลิงค์

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=138676465966671&id=100024704236476&mibextid=Nif5oz

               ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabunenews/permalink/6658693440843628/?mibextid=Nif5oz


              วันชัย ศรีเหนี่ยง ภาพ/ข่าว

Wednesday, August 30, 2023

ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์สุดปลื้มปิติ จัดงานครบรอบ 39 ปี ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงเป็นประธานเปิดอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง

              ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์สุดปลื้มปิติ จัดงานครบรอบ 39 ปี ในหลวงรัชกาลที่ 10   ทรงเป็นประธานเปิดอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง

           เมื่อวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2566  นายชาครินทร์ อินอิ่มวรปราชญ์ นายอำเภอหล่มสัก เป็นประธานเปิดงาน น้อมรำลึก 39 ปี รัชกาลที่ 10  เป็นองค์ประธานเปิดอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ณ บริเวณสี่แยกพ่อขุนผาเมือง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน พ่อค้า ประชาชน นักเรียน และนักศึกษามาร่วมกันเป็นจำนวนมาก

            การจัดงานดังกล่าวได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกภาคส่วน จนทำให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความสนุกสนาน ได้สาระ ได้ความบันเทิง ได้ความตระหนักในการรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อองค์พระมหากษัตริย์ไทย ที่ได้สร้างคุณความดีไว้แก่ประชาชนและเยาวชนรุ่นหลังตลอดมา โดยคณะกรรมการมูลนิธิพ่อขุนผาเมือง  แจ้งความประสงค์ที่จะดำเนินการจัดงานเช่นนี้เป็นประจำต่อเนื่องทุกปี            ทั้งนี้ เนื่องจากมูลนิธิพ่อขุนผาเมืองได้จัดโครงการจัดงานวันรำลึกพระราชกรณียกิจ ในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานประกอบพิธีเปีดอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ณ สี่แยกพ่อขุนผาเมือง ตำบลน้ำขุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อครั้งยังพระราชอิสริยยศที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2527 เพื่อเป็นการสืบสานพระราชกรณียกิจแห่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานประกอบพิธีเปิดอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ผู้มีพระคุณยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินไทย ไว้ให้แก่บุคคลทั่วไปและยาวชนรุ่นหลัง ได้ตระหนักในพระราชกรณียกิจแห่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระวีรกรรมของพ่อขุนผาเมืองที่ได้เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด เพื่อยังแผ่นดินไทยให้เป็นไทยโดยสมบูรณ์ ตราบเท่าทุกวันนี้ โดยกำหนดจัดงานวันรำลึกฯ ในวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2566 เป็นครั้งแรก และจะได้ดำเนินการให้เป็นประเพณีในปีต่อๆ ไป ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์


            ติดตามรับชมการถ่ายทอดสด งานครบรอบ 39 ปี น้อมรำลึก รัชกาลที่ 10  ทรงเปิดอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ย้อนหลัง โดย Newinkjet Studio ได้ที่นี่อีกส่วนหนึ่ง

             การจัดงานวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ช่วงเช้า

เว็บลิงค์ 

https://fb.watch/mKZUhCivp7/?mibextid=NnVzG8


               การจัดงานวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ช่วงบ่ายและค่ำ เว็บลิงค์ 

https://fb.watch/mK_G7-lzS6/?mibextid=NnVzG8

               การจัดงานวันที่ 30 สิงหาคม 2566 (มีกิจกรรมการรำถวายฯ ในช่วงท้ายคลิปด้วย)  เว็บลิงค์


https://fb.watch/mK_TjtmvXj/?mibextid=NnVzG8


              ติดตามภาพนิ่งส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์ 

https://www.facebook.com/groups/www.phetchabunenews/permalink/6656874641025508/?mibextid=Nif5oz

Tuesday, August 29, 2023

ชาวนางั่วเพชรบูรณ์: เตรียมพร้อมรับการประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย "กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนโฮมสเตย์นางั่ว"

 


ชาวนางั่ว เพชรบูรณ์ : เตรียมพร้อมรับการประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย "กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนโฮมสเตย์นางั่ว"

     เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 คณะผู้นำทั้งในส่วนท้องที่และท้องถิ่น พร้อมด้วยประชาชนชาวตำบลนางั่ว ได้ร่วมกันเตรียมการในการรองรับการประเมินของคณะกรรมการฯ เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวของชุมชนสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ในส่วนของการท่องเที่ยวกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนโฮมสเตย์ 

            ทั้งนี้ ได้มีการเตรียมการในหลายส่วน หลายช่วงเวลา โดยในช่วงเช้าวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. คณะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนางั่ว ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณรอบๆ สถานที่โรงเรียนและวัดโพธิ์สว่าง พร้อมทั้งเส้นทางในตำบล  ซึ่งในวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนโฮมสเตย์นางั่ว จะรับการตรวจประเมินมาตรฐานบ้านโฮมสเตย์ ตามมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในจังหวัด 7 ท่าน และคณะกรรมการจากส่วนกลาง จำนวน 2 ท่าน


             สำหรับจุดที่จะมีการประเมินมีบ้านโฮมสเตย์ทั้งหมด 7 หลัง ได้แก่  จุดที่ 1) บ้านผู้ใหญ่มานิตย์ ม.4   จุดที่ 2) บ้านผู้ใหญ่พัชราวรรณ ม.11  จุดที่ 3) บ้านนายมงคล ม.3    จุดที่ 4) บ้านนางสุนี ม.3   จุดที่ 5) บ้านกำนันเอกปัฐพ์ ม.6    จุดที่ 6) บ้านพจนีย์ ม.6  และ จุดที่ 7) บ้านใต้ ม.8

             อนึ่ง คณะฯ ได้ร่วมกันกำหนดจุดสำหรับการต้อนรับคณะกรรมการประเมินที่โรงเรียนนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) และกลุ่มจักสาน วัดโพธิ์สว่างนางั่ว จากนั้นคณะกรรมการฯ จะนั่งรถเดินทางเข้าประเมินที่บ้านโฮมสเตย์ ทั้ง 7 หลังต่อไป  โดยจะสรุปผลการประเมินที่ฟาร์มควายไทย (โฮมสเตย์บ้านใต้ ม.8)

              


             สำหรับการเตรียมต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านนางั่วฯ ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนอย่างดียิ่งจากนางสาวสุภัสสร ก้อนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน

Monday, August 28, 2023

คณะกรรมการมูลนิธิพ่อขุนผาเมืองจัดงานครบรอบ 39 ปี น้อมรำลึก รัชกาลที่ 10 ทรงเปิดอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง


                  คณะกรรมการมูลนิธิพ่อขุนผาเมืองจัดงานครบรอบ 39 ปี น้อมรำลึก รัชกาลที่ 10 ทรงเปิดอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง

             


              นายคิดควร จุลบาท ประธานมูลนิธิพ่อขุนผาเมือง เปิดเผยว่า คณะกรรมการมูลนิธิพ่อขุนผาเมือง มีมติร่วมกันจัดงานวันครบรอบ 39 ปี ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในขณะพระอิสรยศที่พระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ทรงเป็นองค์ประธานเปิดอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2527 โดยคณะกรรมการฯ กำหนดจัดงานขึ้นระหว่าง วันอังคารที่ 29 สิงหาคม ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ณ สี่แยก พ่อขุนผาเมือง ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์               ทั้งนี้ เนื่องจากมูลนิธิพ่อขุนผาเมืองได้จัดโครงการจัดงานวันรำลึกพระราชกรณียกิจ ในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานประกอบพิธีเปีดอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ณ สี่แยกพ่อขุนผาเมือง ตำบลน้ำขุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อครั้งยังพระราชอิสริยยศที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2527 เพื่อเป็นการสืบสานพระราชกรณียกิจแห่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานประกอบพิธีเปิดอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ผู้มีพระคุณยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินไทย ไว้ให้แก่บุคคลทั่วไปและยาวชนรุ่นหลัง ได้ตระหนักในพระราชกรณียกิจแห่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระวีรกรรมของพ่อขุนผาเมืองที่ได้เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด เพื่อยังแผ่นดินไทยให้เป็นไทยโดยสมบูรณ์ ตราบเท่าทุกวันนี้ โดยกำหนดจัดงานวันรำลึกฯ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2566 เป็นครั้งแรก และจะได้ดำเนินการให้เป็นประเพณีในปีต่อๆ ไป ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

             นายวราพจน์ พรหมทอง หนึ่งในคณะกรรมการ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า การจัดงานดังกล่าวได้กำหนดจัดงาน 2 วัน โดยในวันแรกวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 ตรงกับวันขึ้น 13 ค่ำเดือน 9 มีการจัดทำบายศรี เครื่องสักการะบูชาพ่อขุนผาเมือง จากนั้นเป็นพิธีเปิดนิทรรศการย้อนรอยประวัติศาสตร์อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมืองและอุทยานมาลาบูชาพ่อขุนผาเมือง ต่อด้วยการเสวนาและตอบปัญหาเรื่องเกี่ยวกับพ่อขุนผาเมืองของนักเรียน โดยในช่วงเย็นเป็นการ สวดสรภัญญะเล่าเรื่องราวความเป็นมาของอนุเสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง มีการถวายเครื่องสักการะบูชาพ่อขุนผาเมืองตามด้วยการเจริญพระพุทธมนต์ โดยพระสงฆ์สมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป และการถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมเป็นเสร็จพิธี
               สำหรับวันที่สองของการจัดงาน คือ วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 ตรงกับวันขึ้น 14 ค่ำเดือน 9 ช่วงเช้าเป็นการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 110 รูป ตามด้วยการสวดทักษิณานุประทานอุทิศพ่อขุนผาเมือง และบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ ลำดับต่อมาเป็นการถวายภัตตาหารและจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม ทั้งนี้ ในช่วงเวลา 09.09 น. เป็นการสวดสรภัญญะเล่าเรื่องราวความเป็นมาของอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมืองและเคลื่อนขบวนอัญเชิญเครื่องสักการะบูชาพ่อขุนผาเมือง จากนั้นเป็นการประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะและบวงสรวงพ่อขุนผาเมือง โดยในช่วงสุดท้ายเป็นการรำยอหัตถาบูชาพ่อขุนผาเมือง และรำไหว้ครู เป็นอันเสร็จพิธี และมีการมอบของที่ระลึกพร้อมด้วยต้นไม้มงคลด้วย
.

              อนึ่ง ในช่วงก่อนการจัดงานได้มีการร่วมแรงร่วมใจจากบุคคลต่างๆ หลายภาคส่วน ในภาพรวมของคำว่า บวร (บ้าน วัด โรงเรียน)  ทั้งในส่วนของประชาชน ส่วนราชการ และกรรมการจัดงาน (หรือบ้าน)  วัด (คณะสงฆ์-ภิกษุและสามเณร)  และโรงเรียน (คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมและโรงเรียนอื่นๆ) ได้ผนึกกำลังกันเตรียมการจัดงานอย่างแข็งขัน เพื่อให้งานสำเร็จไปด้วยดี ด้วยความภาคภูมิใจ เต็มใจ และสำนึกในมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง

             "จึงขอเชิญชวนชาวอำเภอหล่มสัก และชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ ตลอดทั้งผู้ที่สนใจทั่วประเทศ ได้ร่วมพิธีดังกล่าวต่อไป" นายวราพจน์ กล่าวในช่วงสุดท้าย

                เชิญติดตามรับชมและรับฟังบทเพลง "ในหลวงรัชกาลที่สิบ" บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประพันธ์คำร้องและทำนอง เรียบเรียงเสียงประสาน โดย พันโท ธัญวพิสิทธิ์ จิรากฤติภาสกุล ขับร้องโดยนายภาสกรณ์ รุ่งเรืองเดชาภัทร์ ขับร้องประสานเสียงโดยนายวิรัช อยู่ถาวร และนางสาว พิมพ์พริมา วงษ์พรหม เว็บลิงค์

https://youtu.be/GdmhRhu7CXs?si=cbNQ3lhh1xTAx7o2

                และขอเชิญติดตามรับชมและรับฟัง เพลง "ดุจดังสายฟ้า" บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขับร้องโดย อาทิวราห์ คงมาลัย คำร้อง-ทำนอง-เรียบเรียง โดยพงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เว็บลิงค์ https://youtu.be/cAyBaJ404r4


                 ขอเชิญติดตามรับฟังเพลง"พ่อขุนผาเมือง" ขับร้องโดย ยอดรัก สลักใจ ประพันธ์โดย ประเสริฐ สร้อยอินทร์  ได้ที่เว็บลิงค์ https://youtu.be/nI0u-MtyJCM?si=13027rGbK5GLYBb

               และ เพลงพ่อขุนผาเมือง ขับร้องและประพันธ์  โดย ภควรรษ ธรรมพงศกร  เว็บลิงค์   https://youtu.be/zgaXJl2yRi8?si=RmT3Yngq-1lGhgGC

             ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค เว็บลิงค์

https://www.facebook.com/groups/www.phetchabunenews/permalink/6649767361736236/?mibextid=Nif5ozSunday, August 27, 2023

ชื่นชมพี่น้องแฝดเก็นเงินสองหมื่นเศษส่งครูเพื่อมอบเจ้าของเงิน

 ชื่นชมพี่น้องแฝดเก็นเงินสองหมื่นเศษส่งครูเพื่อมอบเจ้าของเงิน

             ชื่นชมนางสาวสุกัญญา​และนางสาวสุรีวัลย์​ ชนะแก้ว 2  นักเรียนแฝด จาก รร.หล่มสักวิทยาคมเก็บซองบรรจุเงิน 2 หมื่นมอบครูเพื่อส่งคืนเจ้าของ เผยสงสารเจ้าของเงิน ทำเป็นปกติอยู่แล้ว แต่ครั้งนี้เป็นจำนวนมาก


              เมื่อวันเสาร์ทึ่ 26 สิงหาคม 2566  ดร.พีรวัตร จันทกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สังกัดสำนักงานมัธยมศึกษา​เพชรบูรณ์​เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 18.00 น.ของวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ได้มีนักเรียนหญิงฝาแฝดสองคนคือ น.ส.สุกัญญา ชนะแก้ว ชั้น ม.6/9 และ น.ส.สุรีวัลย์ ชนะแก้ว ม.6/10 สองพี่น้องฝาแฝดได้เก็บเงินสดจำนวน 22,000 บาท ได้ที่บริเวณหน้าอาคาร 100 ปี ของโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จากนั้นจึงได้นำไปแจ้ง น.ส.กาญจนา ธงวาด ครูผู้สอนประจำโรงเรียนก่อนรายงานมาให้ตนทราบ               ผอ.รร.กล่าวต่อว่า ตนจึงเรียกให้ครู จำนวน 2 ท่าน พร้อมนักเรียนหญิงทั้งสองคนมาร่วมเป็นพยานเปิดซองกระดาษ ปรากฏว่า พบธนบัตรฉบับละ 500 บาท จำนวน 22,000 บาท จึงได้ลงประกาศในห้องไลน์กลุ่มครูของโรงเรียน จนทราบว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นของ น.ส.ปิยพร กันหา อายุ 45 ปี ครูผู้สอนที่เป็นผู้ทำตกหล่นไว้ เป็นเงินกิจกรรมของโรงเรียนที่ครูเป็นผู้รับผิดชอบรักษาไว้ และในวันนี้ตนได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูความดีความซื่อสัตย์และทุนการศึกษาจำนวนหนึ่งให้แก่เด็กนักเรียนทั้งสองไว้เพื่อเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลสืบไป พร้อมกล่าวชื่นชมให้นักเรียนรักษาคุณความดีนี้ต่อไป

               นอกจากนี้ ได้มีการสอบถามเรื่องดังกล่าวกับ น.ส.สุกัญญา ชนะแก้ว และ น.ส.สุรีวัลย์ ชนะแก้ว นักเรียนทั้งสองเล่าว่า  ช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันพุธที่ 23 สิงหาคม หลังจากที่ไปเล่นกีฬา และเดินผ่านหน้าห้องที่ตึกอาคาร 100 ปี ได้พบซองกระดาษตกอยู่กับพื้นและมีเงินเป็นธนบัตรฉบับละ 500 โผล่ออกมาจำนวนครึ่งใบ  และสังเกตเห็นว่าเป็นซองค่อนข้างหนาคิดว่าน่าจะมีเงินจำนวนมาก จึงรีบวิ่งไปแจ้ง น.ส.กาญจนา ธงวาด ครูผู้สอนมาตรวจสอบโดยที่ไม่กล้าเปิดดูภายในซอง จากนั้นจึงนำส่งครูและ ผอ.โรงเรียนเพื่อตามหาเจ้าของเงินนี้ ซึ่งน่าจะต้องร้อนใจเป็นอย่างมากที่เงินจำนวนมากขนาดนี้หายไป  คิดแล้วน่าสงสารเจ้าของเงิน  ทั้งนี้ ตนทั้งสองถือเป็นเรื่องปกติที่พบเจอสิ่งของตกหล่นแล้วต้องรีบแจ้งคุณครู  เพียงแต่ครั้งนี้มีเงินจำนวนมากถึง 2 หมื่นเศษ 

            ส่วน นางสาวปิยพร กันหา อายุ 45 ปี ครูผู้สอนที่ทำเงินหล่นหาย เล่าว่า เงินจำนวนดังกล่าวนั้นเป็นเงินค่าตอบแทนสำหรับกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ห้องเรียนละ 500 บาท ที่ตนเองเป็นผู้เก็บรักษาไว้และวันดังกล่าวตนเองก็มีความกังวลว่าจะทำเงินหายจึงได้นำติดตัวไว้ตลอด ช่วงเกิดเหตุตนถือของหลายอย่างจึงได้ทำหล่นโดยไม่รู้ตัว ซึ่งมาทราบอีกครั้งเมื่อได้รับโทรศัพท์สอบถามจากเพื่อนครู จึงรีบไปหาในรถก็ไม่มี จึงพบว่าเงินได้หายไปแล้ว จึงรีบไปพบ ผอ.เพื่อขอรับเงินคืน ซึ่งภายในโรงเรียนมีคนจำนวนมากเข้าออก ทั้งบุคคลภายในและภายนอกมากมาย หากเงินจำนวนดังกล่าวหายไปตนคงต้องเดือดร้อนและต้องหาเงินมาชดใช้คืนอย่างแน่นอน ตนรู้สึกภูมิใจในตัวลูกศิษย์ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นคนดีตามเจตนารมณ์ของครูอาจารย์ทุกคนในโรงเรียนแห่งนี้ที่มุ่งสอนให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดี

             วันชัย ศรีเหนี่ยง  เรียบเรียง/รายงานเพิ่มเติม  

            ขอขอบคุณ​เนื้อหาและภาพประกอบ จากพี่ เพื่อน น้องสื่อมวลชนทุกท่านที่เผยแพร่ข่าว และอนุเคราะข้อมูล

              ข่าวจาก นสพ.ไทยรัฐ

https://www.thairath.co.th/news/local/north/2720228

              ข่าวจาก นสพ.เดลินิวส์

https://www.dailynews.co.th/news/2658099/?fbclid=IwAR1alDZ2GhZ4lMILJ54yBBIAtjA4trs8b6kyb-B8e0upJifznDiUBNCHjsQ

              ข่าวจากช่อง https://m.youtube.com/watch?v=eKauMtyap8c

               ข่าวจาก https://images.app.goo.gl/Gw6NDpENFoGGFisL9


                ข่าวจากไลน์ทูเดย์ https://today.line.me/th/v2/article/JPozZ7X


                 ข่าวจากช่อง 7 สี

http://s.ch7.com/666917?refid=google

          

            ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่ง ได้ที่เว็บไซต์​เฟสบุ้ค เว็บลิงค์

https://www.facebook.com/groups/www.phetchabunenews/permalink/6644326765613629/?mibextid=Nif5oz

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ