Friday, September 15, 2023

จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมผู้ประสานงานสำนักงาน สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำอำเภอทุกอำเภอ และผู้แทนเครือข่าย สมาชิก ช.พ.ค.และ ช.พ.ส.เพิ่มศักยภาพเพื่อบริการสมาชิกทั้งจังหวัด

          สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิภาพและสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมผู้ประสานงานสำนักงาน สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำอำเภอทุกอำเภอ และผู้แทนเครือข่าย สมาชิก ช.พ.ค.และ ช.พ.ส.เพิ่มศักยภาพเพื่อบริการสมาชิกทั้งจังหวัด

             สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมผู้ประสานงานสำนักงาน สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำอำเภอทุกอำเภอ และผู้แทนเครือข่าย สมาชิก ช.พ.ค.และ ช.พ.ส.เพิ่มศักยภาพเพื่อบริการสมาชิกทั้งจังหวัด

             เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 นายบุญโชค พลดาหาญ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานการประชุมผู้ประสานงานสำนักงาน สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำอำเภอทุกอำเภอ และผู้แทนเครือข่าย สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ครั้งที่ 2/2566 รวม 49 คน ที่ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดเพชรบูรณ์                  การจัดประขุมดังกล่าว จัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงาน และรับทราบปัญหา ข้อเสนอแนะ กำหนดแนวทางร่วมกันในการขับเคลื่อนงานของสำนักงาน สกสค. จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ครอบคลุมบทบาทภารกิจ ในการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์เกื้อกูล ความมั่นคง ผดุงเกียรติ การวิจัยพัฒนางานตามภารกิจ และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในทุกสังกัด ทุกอำเภอ ทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน      

             "ครอบครัวครูและบุคลากรทางการศึกษา  พวกเราช่วยกันดูแล" นายบุญโชค กล่าวในที่ประชุม และยังขอบคุณผู้เข้าประชุมทุกท่าน ที่เป็นจิตอาสา ร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาเครือข่ายดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มั่นคงสืบไป
             ติดตามคลิปการประชุมบางส่วน ได้ที่เว็บลิงค์  
https://www.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1681117602399137/?mibextid=Nif5oz

             และเว็บลิงค์    https://www.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1681160679061496/?mibextid=Nif5oz

              ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่ง ได้ที่เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1681114602399437/?mibextid=Nif5oz

Wednesday, September 13, 2023

สนง.กกพ.ฝึกอบรมคณะกรรมการผู้ใช้พลังงาน (คพข.) รุ่นที่ 4 หลักสูตรความรู้พื้นฐานสำหรับ คพข.ทั่วประเทศ 13 เขต 143 คน

 


สนง.กกพ.ฝึกอบรมคณะกรรมการผู้ใช้พลังงาน (คพข.) รุ่นที่ 4 หลักสูตรความรู้พื้นฐานสำหรับ คพข.ทั่วประเทศ 13 เขต 143 คน


เมื่อวันที่ 11-12 กันยายน 2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สนง.กกพ.) จัดอบรมตามโครงการฝึกอบรม คพข. รุ่นที่ 4 หลักสูตรความรู้พื้นฐานสำหรับ คพข. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม 143 คน จากทั้งหมด 13 เขต เพื่อพัฒนาศักยภาพของ คพข.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง


การอบรมดังกล่าวมีนายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา กรรมการกำกับกิจการพลังงาน เป็นประธานเปิดการอบรม โดยมีพิธีเปิดในวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมแคทรียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
ด้าน ดร.วัลลภ จิวหลง ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ กล่าวรายงานว่า ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต หรือ คพข. เพื่อทำหน้าที่กลไกขับเคลื่อนการทำงานเชิงพื้นที่ของ กกพ. ในการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ซึ่งที่ผ่านมามี คพข. ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่แล้ว 3 รุ่น คพข. รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 4 มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 - 30 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้พลังงาน ประสานงานกับผู้รับใบอนุญาต รวมทั้งให้คำปรึกษาเสนอแนะมาตรการด้านการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานและแก้ไขปรับปรุงการให้บริการพลังงาน ต่อ กกพ.


ดร.วัลลภ กล่าวต่อว่า การจัดโครงการฝึกอบรม คพข. รุ่นที่ 4 จะจัดขึ้นทั้งหมด 5 ครั้ง ในระหว่างเดือนกันยายน - ตุลาคม 2566 ครั้งที่ 1 หลักสูตรความรู้พื้นฐาน สำหรับ คพข. จัดขึ้นวันนี้สำหรับ คพข. ทั้ง 143 คนทั่วประเทศ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และอีก 4 เวทีที่เหลือจะจัดในพื้นที่ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะและเสริมศักยภาพที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของ คพข. และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
"เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับบทบาท ภารกิจหน้าที่ในการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน การเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและบริหารความขัดแย้ง มาตรฐานคุณภาพการให้บริการไฟฟ้า ด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ กระบวนการมีส่วนในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานและการสื่อสารที่ มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ คพข. และสำนักงาน กกพ. ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ขยายผลต่อยอด เพื่อสร้างการรับรู้ต่อชุมชนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบต่อไป"
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/1669664383539646/permalink/1671943409978410/?mibextid=Nif5oz

วันชัย ศรีเหนี่ยง ข่าว/ภาพ จากเพื่อนๆ ในกลุ่มไลน์

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ