Saturday, June 17, 2023

ชาวอำเภอตาคลีร่วมกิจกรรมกับ สนง.กกพ.และ คพข.ประจำเขต 3 จัดเวที ปชส.บทบาทภารกิจ กกพ. คพข.กับกลไกการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานฯ ณ ศาลาประชาคม อ.ตาคลี

              


             ชาวอำเภอตาคลีร่วมกิจกรรมกับ สนง.กกพ.และ คพข.ประจำเขต 3 จัดเวที ปชส.บทบาทภารกิจ กกพ. คพข.กับกลไกการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานฯ ณ ศาลาประชาคม อ.ตาคลี

              ชาวอำเภอตาคลีร่วมกิจกรรมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.)​ ประจำเขต 3 และคณะกรรมการผู้ใข้พลังงานประจำเขต (คพข.)​ ประจำเขต 3  จัดเวทีประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ กกพ. และ คพข.กับกลไกการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 2) ณ ศาลาประชาคมอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์​
            นายอำเภอตาคลี มอบหมายให้นายภวารุ ปัญญาทิสรณ์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการ)​  เป็นประธานเปิดงานการจัดเวทีประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ กกพ. และ คพข.กับกลไกการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 1) ณ ศาลาประชาคมอำเภอตาคลี  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566            ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 3 และคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 3  จัดเวทีประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ กกพ. และ คพข.กับกลไกการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 2) ณ ศาลาประชาคมอำเภอตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์​ นับเป็นการจัดครั้งที่ 2  ของปีงบประมาณ 2566 ซึ่งเคยจัดครั้งแรก ของปีงบประมาณ 2566 แล้ว ณ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์​             การจัดเวทีประชาสัมพันธ์ในวันนี้เริ่มต้นด้วยการลงทะเบียนรับเอกสาร  จากนั้นนายอดิศักดิ์ กองทรง  ประธานคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 3 (นครสวรรค์)  ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดเวทีประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ กกพ. และ คพข.กับกลไกการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ประจำปี 2566 ต่อมาผู้แทนของนายอำเภอตาคลีได้กล่าวเปิดเวทีประชาสัมพันธ์


              หลังจากได้กล่าวเปิดงานแล้วได้เชิญผู้แทนนายอำเภอตาคลี คณะกรรมการผู้ใช้พลังงาน  ผอ.สนง.คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำ เขต 3  (นครสวรรค์)​คณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคระดับภาค จังหวัด อำเภอ และตำบล  หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมโครงการบันทึกภาพร่วมกัน  

              จากนั้นได้เชิญชวนให้ทุกท่านได้ร่วมชมวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์​หน่วยงาน สำนักงาน กกพ. ตามด้วยการทำแบบทดสอบประเมินผลก่อนการอบรม (Pre-test) ต่อเนื่องด้วยการบรรยายหัวข้อ "บทบาทภารกิจ กกพ. และ คพข. กับกลไกการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน" โดย นางสาวภัสชนกรัตน์ เนตรคำ เจ้าหน้าที่กำกับกิจการพลังงาน ปฏิบัติการ  

                ลำดับถัดมาเป็นการบรรยายหัวข้อ "มาตรฐานสัญญาให้บริการไฟฟ้า และคำประกาศสิทธิผู้ให้บริการไฟฟ้า มิติใหม่ของการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน" โดย นายณัฐดนัย เดชจิระกุล เจ้าหน้าที่กำกับกิจการพลังงาน ปฏิบัติการ 

               จากนั้นเป็นการบรรยายหัวข้อเรื่อง "โครงสร้างค่าไฟฟ้าประเทศไทย" โดย นายประดิษฐ์ สมภักดี เจ้าหน้าที่กำกับกิจการพลังงาน ชำนาญการพิเศษ  


          และในช่วงสุดท้ายเป็นการบรรยายในหัวข้อ "มาตรฐานคุณภาพบริการไฟฟ้า และภารกิจของ กฟภ." โดย ผู้แทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ)​ จังหวัดลพบุรี

               หลังการบรรยายแล้ว เป็นการถาม-ตอบ ปัญหา/ข้อเสนอแนะ งานคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน และงานด้านพลังงาน และทำแบบทดสอบประเมินผลหลังการอบรม (Post-test) โดยมีประชาชนชาวอำเภอตาคลี และคณะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าร่วมจำนวนมาก

               ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดย้อนหลังได้ที่เว็บ​ลิงค์

https://fb.watch/ld4HorPTx4/

               ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ๊ค เว็บ​ลิงค์​  https://www.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1632873953890169/?mibextid=Nif5oz

คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 3 จัดประชุมช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า และประชุมซักซ้อมเพื่อเตรียมจัดประชุมช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต(คพข.) ในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ อันเป็นการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานไฟฟ้า ณ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

 คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 3 จัดประชุมช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า  และประชุมซักซ้อมเพื่อเตรียมจัดประชุมช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต(คพข.) ในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ อันเป็นการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานไฟฟ้า ณ อำเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์


         เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมอำเภอตาคลี อำเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์  นายอำเภอตาคลี  ได้ให้ความอนุเคราะห์และให้ใช้ห้องประชุมศาลาประชาคมอำเภอตาคลี  เพื่อจัดการประชุมคณะกรรมการผู้ใช้พลังงาน ประจำเขต 3 (ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดลพบุรี รวม 6 จังหวัด) โดยมี นายอดิศักดิ์ กองทรง เป็นประธานการประชุม และมีเรื่องเกี่ยวกับการจัดเวทีประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.)  คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) กับกลไกการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2  ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ณ ศาลาประชาคมอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์  ในวันที่  15 มิถุนายน 2566
            สำหรับการประชุม ในวันนี้ มีเรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  การแจ้งผลการดำเนินเกี่ยวการร้องเรียนตามข้อกฏหมายและระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ในส่วนของคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยวิธีการปฎิบัติงานเกี่ยวกับการประชุมฯ  ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การยื่นเรื่องร้องเรียน การรับเรื่องร้องเรียน และวิธีพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้พลังงานเกี่ยวกับความเดือดร้อนเสียหายและข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้พลังงานกับผู้รับใบอนุญาตฯ และ ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานตามระเบียบปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน มาตรา 100 และมาตรา 103 ในจังหวัดต่างๆที่อยู่ในเขต 3 

            สำหรับเรื่องพิจารณา เป็นการพิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดเวทีประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของคณะกรรมการกิจการพลังงาน และคณะกรรมการผู้ใช้พลังงาน กับกลไกลการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2  ณ หอประชุมอำเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 15  มิถุยายน 2566

           นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงและรักษาสิทธิประโยชน์ ในฐานะผู้ใช้พลังงานในประเด็นต่างๆ ซึ่งจะมีการนำเสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมคราวต่อไปด้วย

                       สำหรับการประชุมในวันนี้มีคณะกรรมการที่กำหนดให้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย นายอดิศักดิ์ กองทรง ตัวแทนผู้ใช้พลังงานจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการประจำเขต 3  นายแดง   สร้อยนาค ตัวแทนผู้ใช้พลังงานจังหวัดนครสวรรค์  นายไพศาล เสือทับ ตัวแทนผู้ใช้พลังงานจังหวัดชัยนาท   นายวันชัย ศรีเหนี่ยง ตัวแทนผู้ใช้พลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์  นายเอกพล พรหมอ่อน ตัวแทนผู้ใช้พลังงานจังหวัดลพบุรี  นางเตือนใจ สมานมิตร ตัวแทนผู้ใช้พลังงานจังหวัดลพบุรี  นายเมธา ญาดี ตัวแทนผู้ใช้พลังงานจังหวัดสิงห์บุรี  นายวัชรเสถียร ว่องวิการณ์ ตัวแทนผู้ใช้พลังงานจังหวัดอุทัยธานี  และนายสมเกียรติ กิตติธรสมบัติ ตัวแทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

                 ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ๊ค เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabunenews/permalink/6403419409704367/?mibextid=Nif5oz

เพชรบูรณ์ : กรมชลประทานเปิดตัวเรดาร์ Solid - State Polarimetric X-Band ต้นแบบการบริหารจัดการน้ำด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น ที่อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ นับเป็นสถานีแห่งแรกของกรมชลประทาน และเป็นความร่วมมือครั้งแรกของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นด้วย


       


         กรมชลประทาน จับมือกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร แห่งประเทศญี่ปุ่น (MIC) ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนป่สักชลสิทธิ์ด้วยระบบเรดาร์ Solid -State Polarimetric X-band ความละเอียดสูง จัดเก็บข้อมูลฝน ประเมินปริมาณน้ำ เพื่อการบริหารจัดการน้ำที่แม่นยำ ป้องกันภัยพิบัติอันเกิดจากน้ำ เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการน้ำในอนาคต ในพื้นที่ตำบลพุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
            เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน​ 2566 นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานฝ่ายไทย เปิดสถานีเรดาร์ฯ ร่วมกับนายโทโยชิมะ โม่โตโนบุ (Mr.Toyoshima Motonobu) อธิบดีกรมการวิทยุ กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารแห่งประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประธานฝ่ายญี่ปุ่น และมีอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา  ผู้แทนคณะกรรมการบริหารทรัพยากรน้ำแห่งชาติ นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รอง ผวจ.ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์​ และผู้มีเกียรติทั้งในส่วนฝ่ายไทยและฝ่ายญี่ปุ่นร่วมพิธีเปิด  หลังพิธีเปิดการใช้งานสถานีเรดาร์แล้ว ได้ถ่ายภาพร่วมกัน และเยี่ยมชมอาคาร และเครื่องมือการดำเนินการ

        นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน  เปิดเผยว่า กรมชลประทานได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ  (MOC) ร่วมกับกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร แห่งประเทศญี่ปุ่น (MIC) ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ด้วยระบบเรดาร์ Solid - State Polarimetric X -band เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำ ในการป้องกันภัยพิบัติ ตามมติที่ประชุมระหว่างสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร แห่งประเทศญี่ปุ่น (MIC) สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย บริษัท Japan Radio Co.,Ltd (JRC) และบริษัท Nippon Koei Co.,Ltd.         สำหรับระบบเรดาร์ Solid - State Polarimetric X-band เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำ โดยติดตั้งเป็นแห่งแรกของกรมชลประทานในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก บริเวณสถานีสำรวจทางอุทกวิทยา S.42 อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ เนื่องจากลุ่มน้ำป่าสักมักจะประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจำ จากสภาพทางภูมิประเทศที่ลาดชัน ซึ่งสถานีเรดาร์ดังกล่าว จะทำหน้าที่ตรวจวัดปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่ได้แบบ near real time สามารถคาดการณ์ปริมาณฝนล่วงหน้า ครอบคลุมตั้งแต่พื้นที่ตอนกลางของลุ่มน้ำป่าสักไปจนถึงท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โดยระบบเรดาร์นี้ จะวัดข้อมูลฝนเชิงพื้นที่ ที่มีความละเอียดสูงพร้อมระบบการจัดเก็บข้อมูลประมวลผลเรดาร์ผ่าน J-BIRDS Software ที่จะแสดงข้อมูลปริมาณฝนสะสม ความเข้มของฝนรวมทั้งการเคลื่อนที่ของลมหรือพายุ ก่อนจะถูกนำไปประมวลผลด้วยแบบจำลองอุทกพลศาสตร์ (Hydro-dynam ic Model) ที่ติดตั้งอยู่ ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ร่วมกับข้อมูลอ่างเก็บน้ำ ข้อมูลตรวจวัดระดับน้ำ และปริมาณน้ำท่าจากระบบโทรมาตรที่มีอยู่เดิม นำไปสู่การคาดการณ์ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างฯ (reservoir inflow forecasting system) และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ (Dam Operation Support System) ทำให้สามารถประเมินปริมาณน้ำที่จะไหลลงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้ ส่งผลให้การบริหารจัดการน้ำในเขื่อนป่าสักฯ สอดคล้องกับสถานการณ์ สามารถแจ้งเตือนพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบให้ทราบล่วงหน้าได้อย่างทันท่วงที่ ช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเจิดขึ้นจากอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักได้เป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำให้กับพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ป้องกันปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้อีกทางหนึ่งด้วย

            ทั้งนี้ กรมชลประทาน จะนำระบบการบริหารจัดการน้ำด้วยเรดาร์ตรวจอากาศดังกล่าว มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโทรมาตรที่มีอยู่เดิม รวมทั้งจะนำไปใช้เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางของกรมชลประทานทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่อไปในอนาคต

             ติดตามคลิปประกอบข่าวได้ที่เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1632770583900506/?mibextid=Nif5oz

             ติดตามการถ่ายทอดสดย้อนหลังได้ที่เว็บลิงค์ https://fb.watch/lcJeuAfrWg/

             ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์​เฟสบุ้ค เว็บลิงค์​ https://www.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1632726863904878/?mibextid=Nif5oz

Thursday, June 15, 2023

สนง.คปภ.จ.เพชรบูรณ์​ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรีจัดประชุมชี้แจงโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ปี 2566

    

       สนง.คปภ.จ.เพชรบูรณ์​ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรีจัดประชุมชี้แจงโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ปี 2566

           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15  มิถุนายน 2566  นางเพชรรัตน์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) จังหวัดเพชรบูรณ์  ได้นำคณะร่วมกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์​ จัดประชุมชี้แจงรายละเอียด โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมของวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี  อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์​  ทั้งนี้  มีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้จำนวนมาก


          สำหรับโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ปี 2566 ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาหลายปี  ซึ่งนับเป็นการประชาสัมพันธ์​การประกันภัยเชิงรุกในกลุ่มเยาวชน นักเรียน และนักศึกษา   โดยในปีนี้ได้มีการขยายพื้นที่ในการประชุมชี้แจงโครงการนี้แก่คณาจารย์และนักเรียนในวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์​  
           ทั้งนี้ ได้เปิดให้มีการซักถามปัญหาและตอบคำถามในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับมอบสิ่งของเพื่อเป็นที่ระลึกและรางวัลสำหรับผู้ตอบคำถามให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมด้วย

            ติดตามภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค เว็บลิงค์

https://www.facebook.com/groups/226197298482776/permalink/925969551838877/?mibextid=Nif5oz

Sunday, June 11, 2023

สนง.ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์​ร่วมกับผู้แทนชมรม Strong​-จิตพอเพียงต้านทุจริต อ.เมืองฯ ลงพื้นที่ติดตามโครงการฯ ประเภทโครงสร้างพื้นฐาน ของเทศบาลตำบลนางั่ว 3 โครงการ

         


         สนง.ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์​ร่วมกับผู้แทนชมรม Strong​-จิตพอเพียงต้านทุจริต อ.เมืองฯ ลงพื้นที่ติดตามโครงการฯ ประเภทโครงสร้างพื้นฐาน ของเทศบาลตำบลนางั่ว 3 โครงการ

        เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนางสาวนุชจรินทร์ อินประถม ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับนายวันชัย ศรีเหนี่ยง ประธานชมรมฯ และคณะผู้แทนชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดเพชรบูรณ์ ในระดับอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการประเภทโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

1. โครงการก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัสต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.14-003 สายแยกทางหลวงหมายเลข 21 (กม.ที่ 234+235) บ้านนางั่วพัฒนา หมู่ที่ 13 - บ้านนางั่ว หมู่ที่ 4 ตำบลนางั่ว งบประมาณดำเนินการ  2,750,000  บาท

2. โครงการก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัสต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.14-012 สายแยกทางหลวงหมายเลข 21 (กม.ที่ 232+817) สายบ้านนา-ลำป่าสักมูล หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 10 ตำบลนางั่ว งบประมาณดำเนินการ  1,070,000  บาท

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม สายที่นา นางนวม น้อยลา หมู่ที่ 11 ตำบลนางั่ว งบประมาณดำเนินการ  224,800  บาท

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจับตามอง (Watch) การดำเนินโครงการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ และแจ้งเบาแสะ (Voice) เมื่อพบว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวไม่โปร่งใส/ไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ หรือเกิดกรณีการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (ผลประโยชน์ทับซ้อน)

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ