Saturday, June 22, 2024

คณะนิเทศ ติดตาม โครงการปลูกพลังบวก สร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง(เหล้า-บุหรี่) สำหรับเด็กปฐมวัย ฯ นิเทศที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ณ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

 คณะนิเทศ ติดตาม โครงการปลูกพลังบวก สร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง(เหล้า-บุหรี่) สำหรับเด็กปฐมวัย ฯ นิเทศที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ณ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 

         เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 คณะนิเทศได้นิเทศ ติดตาม โครงการปลูกพลังบวก สร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง(เหล้า-บุหรี่) สำหรับเด็กปฐมวัย ของอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมคณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามปฏิทินการนิเทศ ติดตาม โครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงสำหรับเด็กปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567   

    
           สำหรับการนิเทศ ครั้งนี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เยี่ยมให้กำลังใจ ซักถามปัญหาหรืออุปสรรค นำเสนอผลงาน ให้คำแนะนำ การเลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ กำหนดลงพื้นที่เยี่ยมชม ศพด.ต้นแบบ และแนวทางสนับสนุนงบประมาณ


            ติดตามคลิปบรรยากาศการประชุมได้ที่เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1846777905833105/?mibextid=Nif5oz

Thursday, June 20, 2024

คปภ.เผยศาลปกครองกลางพิพากษาให้ชนะคดี “สินมั่นคงประกันภัย” ฟ้องเรียกค่าเสียหาย 40,000 ล้านบาท ปมห้ามบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโควิด "เจอ-จ่าย-จบ"

 คปภ.เผยศาลปกครองกลางพิพากษาให้ชนะคดี “สินมั่นคงประกันภัย” ฟ้องเรียกค่าเสียหาย 40,000 ล้านบาท ปมห้ามบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโควิด "เจอ-จ่าย-จบ"


    เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567  ศาลปกครองกลาง นัดฟังคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ 752/2565 กรณีบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ยื่นฟ้องสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) เพื่อเรียกค่าเสียหาย 40,000 ล้านบาท


ศาลปกครองกลาง มีคำพิพากษาให้สำนักงาน คปภ. เป็นฝ่ายชนะคดี เนื่องจากสำนักงาน คปภ. ออกคำสั่งนายทะเบียนที่ 38/2564 ห้ามการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยโควิด


เว้นแต่ปรากฏหลักฐานชัดเจนต่อบริษัทว่า ผู้เอาประกันภัยได้กระทำการทุจริตหรือฉ้อฉลประกันภัย เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์จากการประกันภัย


มูลเหตุสำคัญในการออกคำสั่งดังกล่าว มาจากในช่วงกลางปี 2564 สถานการณ์โควิด 19 ระบาดอย่างหนัก บริษัท สินมั่นคงประกันภัยฯ ซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยที่ขายประกันภัยโควิด แบบเจอ-จ่าย-จบ หรือ COVID 2 in 1 นับ 1,000,000 ฉบับ ได้ส่งหนังสือถึงลูกค้าของบริษัทฯ


โดยกล่าวอ้างเหตุของการบอกเลิกสัญญา สรุปได้ว่า เป็นผลสืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ผู้เอาประกันภัยของบริษัทฯ ได้รับความเดือดร้อนเสียหายในช่วงเวลาที่เกิดโรคระบาดอย่างรุนแรง


เกิดความตื่นตระหนก แก่ผู้เอาประกันภัยของบริษัทอื่นและกรมธรรม์อื่นว่าจะถูกบอกเลิกกรมธรรม์หรือไม่ และทำให้เกิดกระแสสังคมวิพากษ์วิจารณ์ธุรกิจประกันภัยในแง่ลบ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาไม่ให้ลุกลาม


เพราะหากบริษัท สินมั่นคงประกันภัยฯ สามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโควิดได้เป็นผลสำเร็จ ก็สุ่มเสี่ยงที่จะถูกนำไปเป็นโมเดลให้กับบริษัทประกันภัยรายอื่น ๆ สามารถบอกเลิกกรมธรรม์ในลักษณะเดียวกันนี้ได้เช่นกัน ซึ่งจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างกับประชาชนที่ถือกรมธรรม์ประกันภัยโควิดรายอื่นทั้งหมดด้วย


สำนักงาน คปภ. ในฐานะหน่วยงานกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย รวมทั้งมีหน้าที่คุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัยให้กับประชาชนผู้เอาประกันภัย จึงได้อาศัยฐานอำนาจที่มีอยู่ออกคำสั่งนายทะเบียนที่ 38/2564 ห้ามการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยโควิด เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนที่ถือกรมธรรม์ประกันภัยโควิด 19 ทั้งระบบจำนวน 16 ล้านฉบับ มูลค่าสินไหมทดแทนเกือบ 100,000 ล้านบาท ให้ได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยต่อไปจนกว่าจะหมดอายุกรมธรรม์


นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ. เล็งเห็นว่าหากปล่อยให้มีการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโควิด 19 ในขณะที่สถานการณ์โควิดรุนแรงและประชาชนหาซื้อประกันภัยโควิด 19 ไม่ได้ ก็จะเป็นการปล่อยปละละเลยให้บริษัทผู้รับประกันภัยใช้สิทธิโดยไม่สุจริต และเอาเปรียบประชาชนจนถึงขั้นอาจถูกมองได้ว่าเป็นการลอยแพประชาชนไปตามยถากรรม เนื่องจากหากประชาชนรู้ว่าจะถูกยกเลิกกรมธรรม์เมื่อเกิดภัย ก็คงไม่มีใครซื้อประกันภัยอย่างแน่นอน


ดังนั้น คำพิพากษาในคดีนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะถ้าหากสำนักงาน คปภ. เป็นฝ่ายแพ้คดี ก็อาจถูกนำไปใช้เป็นบรรทัดฐานใหม่ให้กับบริษัทผู้รับประกันภัยใช้เป็นแนวทางบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยประเภทอื่น ๆ หากเห็นว่ารับประกันภัยไปแล้ว แต่มีแนวโน้มที่บริษัทผู้รับประกันภัยจะต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นจำนวนมากlļ


บริษัทผู้รับประกันภัยอาจใช้เป็นเหตุในการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้แบบเหมาเข่งในทุกกรณี ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นในสารบบของธุรกิจประกันภัยทั่วโลกมาก่อน และอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อระบบประกันภัยในภาพรวมทั้งหมด

            ติดตามประมวลภาพข่าวของสื่อมวลชน และผู้เผยแพร่ข่าวส่วนหนึ่งที่เว็บลิงค์ นี้ https://www.facebook.com/groups/226197298482776/permalink/1120171789085318/?mibextid=Nif5oz

Tuesday, June 18, 2024

ชมรม STRONG ร่วมกับ ป.ป.ช.เพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ดำเนินงานป้องปรามและลดคดีทุจริต พื้นที่อำเภอหล่มเก่า

 ชมรม STRONG ร่วมกับ ป.ป.ช.เพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ดำเนินงานป้องปรามและลดคดีทุจริต พื้นที่อำเภอหล่มเก่า             เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 ชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยผู้แทนกรรมการบริหารฯ/สมาชิกชมรมฯ ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริตดำเนินกิจกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเฝ้าระวังและป้องปรามการทุจริตในพื้นที่ฯ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังบาล  อำเภอหล่มเก่า  


             โดยติดตามการดำเนินการจัดสรรชุดกระเป๋าเครื่องมือและอุปกรณ์คัดกรองและตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่ตำบลวังบาล ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า ซึ่งดำเนินการภายใต้โครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  อันเนื่องจากการถ่ายโอนภารกิจของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มายังองค์การบริหารส่วนจังหวัด 


             ทั้งนี้ พร้อมรับฟังสภาพปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน และยังได้ให้ข้อแนะนำ/แนวทางปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม �

Sunday, June 16, 2024

ประกาศแล้วรายชื่อว่าที่ ส.ว.จากจังหวัดเพชรบูรณ์ รวม 38 คน เตรียมไปเลือกในระดับประเทศต่อไป

 ประกาศแล้วรายชื่อว่าที่ ส.ว.จากจังหวัดเพชรบูรณ์ รวม 38 คน  เตรียมไปเลือกในระดับประเทศต่อไป

         


           นางสาวพนศรี สุขเสวก ผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ออกประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดว่า   "ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ระดับจังหวัด ในวันที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2567 นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 ประกอบข้อ 143 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2567 จึงประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด"

        การประกาศดังกล่าว แบ่งออกเป็นกลุ่มอาชีพต่าง ๆ รวม 20 กลุ่มรวมทั้งสิ้น 38 คน  รายละเอียดตามเอกสารแนบ รวม 5 แผ่น

         สำหรับรายชื่อที่ได้รับการประกาศ แยกเป็นกลุ่มอาชีพต่างๆ ประกอบด้วย

กลุ่ม 1 นายฉลอง แผนจันทร์/นายเสริมศาสน์ จันทสิงห์

กลุ่ม 2 พล.ต.ต. สุชาติ โสรัจจ์ /พ.ต.อ. ฉัตรไชย์ โพธิ์รัศมี

กลุ่ม 3 นายเรือน สิงห์โสภา/นางบุปผา จันทร์เพ็ง

กลุ่ม 4 นางบุญจันทร์ดอกไม้/นายภฤศรั้ง ฉ่ำตะคุ

กลุ่ม 5 นายชิตชัย อุ่นอกพันธุ์/นายเจริญทอง หยองใหญ่

กลุ่ม 6 นายบุญเพ็ง อุดสี/นายไกรลาศ กองพิมพ์

กลุ่ม 7 นายกานต์ แก่นกสิการณ์/นายสุรศักดิ์ พิทยาภาณุรักษ์

กลุ่ม 8 นายประดิษฐ์ อารมณ์ดี/นางลำเภา ศรีนวลชาติกุล

กลุ่ม 9 นายมานิตย์ ณรัญรักษ์

กลุ่ม 10 น.ส.นธพร ตันติบูล/น.ส.ปรานี กองพล

กลุ่ม 11 นางวันทนีย์ ลอตระกูล/นายศุภชัย คล่องขยัน

กลุ่ม 12 นายวุฒิชัย โรจน์ทิพยรัก 

กลุ่ม 13 นายปราโมทย์ บุญคง/นายนันทกร ภัทรเรืองชัย

กลุ่ม 14 น.ส.ศิริวรรณ อินทวงค์/นางเรณู วงศ์พรม

กลุ่ม 15 นายชาติชาย ม่วงเล็ก/นายธวัชชัย เผ่าเหลืองทอง

กลุ่ม 16 นายสมศักย์ ดีแป้น/นายกิตติ์ธณัฏฐ์ เพ็งสาย

กลุ่ม 17 นางจันทร์แดง สุขศิริ/นายสุรพงษ์ พรมเท้า

กลุ่ม 18 นายประทีป คงสิบ/นางสายบัว บุญเขต

กลุ่ม 19 นายพิพัฒน์ชัย ภัครัชตานนท์/นายธนะโรจน์ อัครกิจชัยนนท์

กลุ่ม 20 นายเรวัต แสงวิจิตร/นางสุทัศนีย์ โสภา
คณะทำงานฯ นิเทศ ติดตาม ประเมิน เสริมพลัง สถานศึกษาที่เข้าร่วมดำเนินการ ตามโครงการปลูกพลังบวกฯ ที่อำเภอวังโป่ง

 คณะทำงานฯ นิเทศ ติดตาม ประเมิน เสริมพลัง สถานศึกษาที่เข้าร่วมดำเนินการ ตามโครงการปลูกพลังบวกฯ ที่อำเภอวังโป่ง 


           ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์  คณะทำงานนิเทศฯ จำนวน 3 คน ได้ออกนิเทศโครงการปลูกพลังบวก เพื่อสร้างจิตสำนึก ภูมิคุ้มกัน ทักษะชีวิต สำหรับเด็กปฐมวัย บูรณาการร่วมกับโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยได้นิเทศติดตาม รับข้อมูลและข้อเสนอแนะ  ทั้งนี้ ได้รับความสนใจและความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง โดยในเบื้องต้น จะนำเรื่องปรึกษาหารือกับคณะผู้บริหารของเทศบาล และ อบต.ก่อน เมื่อได้ข้อสรุปแล้ว จะแจ้งเรื่องสถานศึกษาต้นแบบต่อไป เนื่องจากผู้เคยได้ร่วมประชุมอบรมได้ย้ายไปปฏิบัติงานที่อื่นแล้วเป็นส่วนใหญ่           สำหรับคณะนิเทศที่เดินทางไปจากจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วยนางทัศนัย ราชสังข์ ประธานคณะทำงานนิเทศฯ    นายวันชัย ศรีเหนี่ยง รองประธานฯ  และนายปัณณทัต ปานเงิน คณะทำงานฯ  อนึ่ง   นายก อบต.วังโป่ง  ได้นำคณะไปราชการ  จึงมอบหมายให้นายเจษฏา เติมแก้ว นักวิชาการศึกษา และคณะ เป็นผู้ประสานงาน ร่วมต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการดำเนินการนิเทศ ด้วย  
            สำหรับบุคคลที่รับการนิเทศประกอบด้วยบุคลากรจากเทศบาลตำบลวังโป่ง อบต.วังโป่ง อบต.วังศาล และ อบต.ซับเปิบ ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี และ นายก อบต.ให้เข้าร่วมรับการนิเทศ

            ในการดำเนินการนิเทศในครั้งนี้  คณะนิเทศได้ให้ข้อเสนอแนะ โดยขอให้ประสานงานกับคณะของเทศบาลตำบลชนแดน ซึ่งมีความพร้อมในการเป็นสถานศึกษาต้นแบบ  เพื่อรับคำแนะนำในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ คณะนิเทศจะได้ร่วมปรึกษาหารือเพื่อให้การสนับสนุนอีกทางหนึ่งต่อไปด้วย

             อนึ่ง โครงการปลูกพลังบวก เพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง(เหล้า,บุหรี่) สำหรับเด็กปฐมวัย จังหวัดเพชรบูรณ์ นี้  เกิดจากพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 หมวด 1 มาตรา 6 ให้หน่วยงาน ของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาคมที่เกี่ยวข้อง มีภารกิจร่วมกันดำเนินการ เพื่อให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัย และดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนา เด็กปฐมวัยตามที่คณะกรรมการกำหนด รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย จัดให้เด็กปฐมวัยซึ่งอยู่ในความดูแล ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้วย

             ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนการส่งเสริม ดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยพื้นที่จังหวัด เพชรบูรณ์ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัตินี้ และมีแนวทางการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.)โดยโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันลดปัจจัยเสี่ยง(เหล้า,บุหรี่) ระดับจังหวัด ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมมือเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดเพชรบูรณ์ ประสานงาน สร้างความร่วมมือและบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงหลัก ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด จึงจัดทำโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ขึ้น เพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกัน ทักษะชีวิต สำหรับเด็กปฐมวัย 


               นางทัศนัย ราชสังข์ ประธานคณะนิเทศ กล่าวว่า "โครงการนี้ในระดับพื้นที่ ได้แก่ เทศบาล และ อบต.จะต้องได้รับความร่วมมือด้วยดีจากครู นักเรียน ชุมชนและผู้ปกครอง ตลอดทั้งคณะผู้บริหารทุกระดับ จึงจะสำเร็จด้วยดี จึงขอเป็นกำลังใจให้แก่ทุกท่าน ในโอกาสหน้าจะเข้ามานิเทศติดตาม ให้กำลังใจต่อไป" นางทัศนัย กล่าวในที่สุด

            

               ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์ https://m.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1842135129630716/?mibextid=Nif5oz

เริ่มแล้วที่อำเภอชนแดน คณะทำงานฯ นิเทศ ติดตาม ประเมิน เสริมพลัง สถานศึกษาที่เข้าร่วมดำเนินการตามโครงการปลูกพลังบวกฯ โดยการสนับสนุนของ สสส.

 เริ่มแล้วที่อำเภอชนแดน คณะทำงานฯ นิเทศ ติดตาม ประเมิน เสริมพลัง สถานศึกษาที่เข้าร่วมดำเนินการตามโครงการปลูกพลังบวกฯ โดยการสนับสนุนของ สสส.           เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 คณะทำงานนิทศฯ จำนวน 3 คน ได้ออกนิเทศโครงการปลูกพลังบวก เพื่อสร้างจิตสำนึก ภูมิคุ้มกัน ทักษะชีวิต สำหรับเด็กปฐมวัย บูรณาการร่วมกับ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยได้นิเทศติดตามที่อำเภอชนแดนเป็นแห่งแรก และได้รับความสนใจและความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง โดยในเบื้องต้นได้สถานศึกษาต้นแบบแล้ว  และอาจมีสถานศึกษาอื่นสมัครร่วมเป็นสถานศึกษาต้นแบบด้วย           คณะนิเทศที่เดินทางไปจากส่วนกลาง ประกอบด้วยนางทัศนีย์ ราชสังข์ ข้าราชการบำนาญ นายวันชัย ศรีเหนี่ยง ข้าราชการบำนาญ และนายปัณณทัต ปานเงิน  โดย นายปรัชญา ประเสริฐผล นายกเทศมนตรีตำบลชนแดน มอบหมายให้นายสุรชาติ เมืองเป้  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนางฐานิต สิงห์เวียง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ร่วมต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการดำเนินการด้วย ซึ่งต่อมานายศุวิเชษฐ์ ยี่ภูศรี ปลัดเทศบาลตำบลชนแดน ได้เดินทางมาร่วมต้อนรับ และพบปะกับคณะครู และผู้ดูแลเด็กที่เดินทางมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ในเขตอำเภอชนแดนด้วย 

            ในการดำเนินการนิเทศในครั้งนี้  คณะนิเทศ ซึ่งปฏิบัติงานที่อำเภอชนแดน ได้แก่ น.ส.จารุวรรณ สิงหา  ครู ร.ร.อนุบาลชนแดน  นางฐานิต สิงห์เวียง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ทต.ชนแดน และ น.ส.อัญฑิการ์ พิมสวัสดิ์ ครู ศพด. ทต.ชนแดน พร้อมคณะ ได้เป็นแรงสำคัญในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และปลูกพลังบวกให้แก่คณะครู และผู้ดูแลเด็กที่มาร่วมรับการนิเทศด้วย

             อนึ่ง โครงการปลูกพลังบวก เพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง(เหล้า,บุหรี่) สำหรับเด็กปฐมวัย จังหวัดเพชรบูรณ์ นี้  เกิดจากพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 หมวด 1 มาตรา 6 ให้หน่วยงาน ของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาคมที่เกี่ยวข้อง มีภารกิจร่วมกันดำเนินการ เพื่อให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัย และดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนา เด็กปฐมวัยตามที่คณะกรรมการกำหนด รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย จัดให้เด็กปฐมวัยซึ่งอยู่ในความดูแล ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้วย


             ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนการส่งเสริม ดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยพื้นที่จังหวัด เพชรบูรณ์ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัตินี้ และมีแนวทางการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.)โดยโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันลดปัจจัยเสี่ยง(เหล้า บุรี่) ระดับจังหวัด ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมมือเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดเพชรบูรณ์ ประสานงาน สร้างความร่วมมือและบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงหลัก ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด จึงจัดทำโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ขึ้น เพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกัน ทักษะชีวิต สำหรับเด็กปฐมวัย 
               นางทัศนัย ราชสังข์ ประธานคณะนิเทศ กล่าวว่า โครงการนี้ในระดับพื้นที่ จะต้องได้รับความร่วมด้วยดีจากครู นักเรียน ชุมชนและผู้ปกครอง ตลอดทั้งคณะผู้บริหารทุกระดับ จึงจะสำเร็จด้วยดี จึงขอเป็นกำลังใจให้แก่ทุกท่านทในโอกาสหน้าจะเข้ามานิเทศติดตาม ให้กำลังใจ ต่อไป

               ติดตามคลิปบรรยากาศการนิเทศส่วนหนึ่ง ได้ที่เว็บลิงค์

https://shorturl.asia/sSnPi


               ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์ https://shorturl.asia/GsRLB


สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ