Monday, May 20, 2024

สนง.ยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์จัดประชุมคณะทำงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ ซักซ้อมระบบกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทยกระดับคุณภาพเพื่อประชาชน

 สนง.ยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์จัดประชุมคณะทำงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ ซักซ้อมระบบกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทยกระดับคุณภาพเพื่อประชาชน        เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวภาวนา ธนคุณารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ปฏิบัติหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งตั้งอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์ เพื่อซักซ้อมระบบกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ 2562 โดยมีคณะทำงานของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ประจำสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์เข้าร่วมการประชุม อย่างพร้อมเพรียง นับเป็นการยกระดับการดำเนินการเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนผู้มาใช้บริการมากยิ่งขึ้น         การประชุมดังกล่าวสืบเนื่องจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ได้มีคำสั่งนายทะเบียนที่ 78/2566 ลงวันที่ 3 เมษายน 2566 แต่งตั้งคณะทำงานบริหารประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ประจำสถานีตำรวจ ครั้งที่ 8 เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 สำหรับวัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนที่มีข้อพิพาทได้เข้าถึงความยุติธรรมด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน รวมถึงการพัฒนาศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนให้สามารถดำเนินงานได้ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้นและทั่วถึงต่อไป
       ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/1044062523559012/permalink/1099025084729422/?mibextid=Nif5oz

Sunday, May 19, 2024

คณะ ป.ป.ช.จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันการทุจริต กรณีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง

 คณะ ป.ป.ช.จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันการทุจริต กรณีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)           เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 นางสาวนุชจรินทร์ อินประถม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นายธงชัย พาณิชสิติ ประธานชมรม Strong - จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดเพชรบูรณ์ และนายวันชัย ศรีเหนี่ยง ประธานชมรม Strong - จิตพอเพียงต้านทุจริตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เข้าเฝ้าระวัง ติดตามและสังเกตการณ์ กรณีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 ณ สนามสอบฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 


       การปฏิบัติการดังกล่าว ได้รับการอำนวยความสะดวกด้วยดี จาก ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และคณะ อีกทั้งยังนยนต์ความกรุณาในการแจ้งข้อมูลการดำเนินการคัดเลือกบุคคลฯ ตามแนวทางและข้อสั่งการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ อ.ก.ค.ศ.ประจำ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาฯ กำหนด การดำเนินการแจ้งว่า ไม่มีปัญหาอุปสรรคแต่อย่างใด

           ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์ https://m.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1825456021298627/?mibextid=Nif5oz

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ