Monday, September 25, 2023

คณะ ป.ป.ช.จ.เพชรบูรณ์ติดตามระบบประปาหมู่บ้าน การจัดซื้อจัดจ้างรถเกรดเดอร์ และจอ LED ที่เทศบาลตำบลนางั่ว อ.เมืองเพชรบูรณ์

           


คณะ ป.ป.ช.จ.เพชรบณติดตามระบบประปาหมู่บ้าน  การจัดซื้อจัดจ้างรถเกรดเดอร์ และจอ LED ที่เทศบาลตำบลนางั่ว อ.เมืองเพชรบูรณ์

           เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 คณะ ป.ป.ช.จ.เพชรบูรณ์ และชมรมSTONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ได้ลงพื้นที่ติดตามระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1  การจัดซื้อจัดจ้างรถเกรดเดอร์ และจอ LED ที่สำนักงานเทศบาล ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 


          โดยเมื่อวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 ผู้แทนชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ นางสาวนุชจรินทร์ อินประถม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์  พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ได้ลงพื้นที่ขอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 1 ตำบลนางั่วอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เนื่องจากได้รับแจ้งว่าโครงการดังกล่าวทิ้งร้าง ไม่ได้ใช้ประโยชน์ รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างรถเกรดเดอร์และจอ LED ที่ปัจจุบันใช้งานไม่ได้ 


      ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานพบว่า รถเกรดเดอร์และจอ LED ที่ใช้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารหน้าเทศบาลตำบลนางั่ว ใช้งานไม่ได้และอยู่ระหว่างการซ่อมแซม สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแผนการดำเนินโครงการที่ต้องคำนึงถึงความต่อเนื่องในการบำรุงรักษางานก่อสร้างและครุภัณฑ์ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและใช้งานได้ และมีข้อเสนอแนะว่าในการดำเนินโครงการถัดไป ควรมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่ชัดเจน คำนึงถึงหลักความคุ้มค่า วางแผนการใช้งาน และกำหนดผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการบำรุงรักษา โดยหน่วยงานรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ และมีแผนจะแก้ไขซ่อมแซมเพื่อให้กลับมาใช้งานได้ 
          อนึ่ง  สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ขอเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับโครงการและการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวจากเทศบาลตำบลนางั่ว ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนทราบต่อไป

         สำหรับคณะชมรม STRONG- จิตพอเพียงต้านทุจริต อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ที่ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ ประกอบด้วย  นายวีระยุทธ วงศ์​อุ้ย   นางสาริณีย์ เชื่อมวราศาสตร์   นางชนากานต์​ ด้วงเทื้อะ นางบังอร ยอดเกตุ และนางกิตติมา ยะใหม่วงษ์

         ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1687626368414927/?mibextid=Nif5oz

ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตฯ ร่วมกับ ป.ป.ช.จ.เพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการซ่อมแซมตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ 9 ต.ท่าพล อ.เมืองฯ จ.เพชรบูรณ์

 


ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตฯ ร่วมกับ ป.ป.ช.จ.เพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการซ่อมแซมตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ 9 ตำบลท่าพล อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ (เขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล)
            เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 ผู้แทนชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเพชรบูรณ์ (อำเภอเมืองเพชรบูรณ์) โดยนายวันชัย ศรีเหนี่ยง และนายสนธิชัย สาระวัน ร่วมกับ นางสาวนุชจรินทร์ อินประถม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการซ่อมแซมตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ 9 บ้านวังซอง ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่วเป็นเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล อันเนื่องจากการรับแจ้งข้อมูลความเสียหายในบริเวณโครงการฯ ดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจร 


             ผลการดำเนินงานในครั้งนี้พบว่า โครงการดังกล่าวได้รับความเสียหาย จากการที่มีฝนตกต่อเนื่องและมีปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ดินริมตลิ่งพังทลาย โดยในเบื้องต้นหน่วยงานที่รับผิดชอบได้แจ้งให้ผู้รับจ้างได้มาดำเนินการแก้ไขแล้ว แต่ยังไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ ทั้งนี้ เนื่องจากการที่มีน้ำในปริมาณมาก จึงเป็นอุปสรรคสำคัญในการดำเนินการ  


              ผอ.สนง.ป.ป.ช. ฯ ได้ให้ข้อแนะนำแก่หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ผู้รับผิดชอบ ให้ดำเนินการโดยยึดหลักความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้ประสานหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการออกแบบให้โครงสร้างพื้นฐานสามารถใช้งานได้เป็นระยะเวลานานต่อไปในอนาคต อันจะทำให้คุ้มค่าต่องบประมาณที่จ่ายไป อีกทั้งให้หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ ควรประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจต่อประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ในเรื่องปัญหา/อุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาให้รับทราบโดยทั่วกัน             ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1686393005204930/?mibextid=Nif5oz

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ