Saturday, April 6, 2024

จัดเวทีฯ “สานพลังภาคีหนุนเสริมการพัฒนาธรรมนูญตำบลและขับเคลื่อนการสร้างสังคมสุขภาวะพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 1 ” เพชรบูรณ์ส่งคณะจังหวัดและตำบลร่วมเวที

 จัดเวทีฯ “สานพลังภาคีหนุนเสริมการพัฒนาธรรมนูญตำบลและขับเคลื่อนการสร้างสังคมสุขภาวะพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 1 ” เพชรบูรณ์ส่งคณะจังหวัดและตำบลร่วมเวที 

          


         เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 ณ โรงแรมหรรษนันท์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ได้มีการเชิญกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมเวทีฯ"สานพลังภาคีหนุนเสริมการพัฒนาธรรมนูญตำบลและขับเคลื่อนการสร้างสังคมสุขภาวะพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 1 ”  โดยมีคณะทำงานจังหวัด 2 คน และคณะทำงานพื้นที่ดำเนินการโครงการ 5 ตำบล ตำบลละ 3 คน เข้าร่วมกิจกรรมร่วมร่างธรรมนูญชุมชนสุจริต

           การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการดำเนินการของคณะบุคคลซึ่งอยู่ภายใต้การสนันสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 4 หน่วยงานหลัก ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในรูปแบบภาคประชาสังคม และมีเป้าหมายขับเคลื่อนการสุจริต ต่อต้านการทุจริต โดยได้มีการยกร่างธรรมนูญชุมชนสุจริตของตำบลขึ้น และเตรียมขับเคลื่อนให้เกิดความสมบูรณ์ในลำดับถัดไปด้วย

          สำหรับองค์กร/หน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนประสานงานและบูรณาการให้มีการดำเนินการในครั้งนี้ประกอบด้วยหน่วยงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และสภาองค์กรชุมช

            สำหรับกิจกรรมในวันนี้นั้น เริ่มจากการกล่าวทักทาย และเปิดการประชุม "เครือข่ายชุมชนสุจริตภาคเหนือ" โดย นายสนอง เนียมเหลี่ยม ประธานเครือข่ายองค์กรชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (กลุ่มระเบียงเศรษฐกิจ)  ตามด้วยการนำเสนอผลการดำเนินงานและแนวทางการขับเคลื่อนการสร้างวัฒนธรรมสุจริตชุมชนและแนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนงานปี 2567 โดยนางนภาพร สุวรรณศักดิ์ พอช.กาคเหนือ   จากนั้นเป็นการกล่าวถึงความร่วมมือการเชื่อมโยงการทำงานการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ความร่วมมือการเชื่อมโยงการทำงานการป้องกันและต่อต้านการทุจริตยกระดับสู่การสร้างสังคมสุขภาวะพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 1  โดยสำนักงาน ป.ป.ท.เขต 6  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  โดยนายเอกศิลา ปานศรี ผอ.รพ.สต.ทุ่งหลวง ดร.วิสุทธิ์ บุญญะโสกิต กรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) และกำนันก๊อบ หนองกระเจา ดำเนินรายการโดย นายประสิทธิ์ บิ่งมุม พอช.ภาคเหนือ  

            


          สำหรับในช่วงบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่ม Work shop เรียนรู้เครื่องมือการขับเคลื่อนธรรมนูญตำบล  การทำงานการป้องกันและต่อต้านการทุจริต โดย นายประสิทธิ บิ่งมุม / น.ส.พรทิพย์ เชื้องาม ในหัวข้อ (1 )กลุ่มพื้นที่ตำบลใหม่"ธรรมนูญตำบล" โดยวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ทั้งนี้ ได้มีการร่วมกันกำหนดเป้าหมาย เครื่องมือการทำธรรมนูญตำบลสุจริต และแผนการดำเนินงาน  และในหัวข้อ(2)กลุ่มตำบลเก่า "ยกระดับสู่ตำบลสีขาว" วิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ท.เขต 6 ในเรื่องของเป้าหมาย เครื่องมือการเคลื่อนตำบลสีขาว  แผนการดำเนินงาน  ตามด้วยกิจกรรมนำเสนอ-แลกเปลี่ยน-เติมเต็ม และการสรุปและปิดการประชุม

            ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์  https://shorturl.asia/68zhy
Thursday, April 4, 2024

เพชรบูรณ์จัดกิจกรรมเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายภาครัฐ-ประชาสังคม พัฒนาการป้องกันและการต่อต้านการทุจริตในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

 


เพชรบูรณ์จัดกิจกรรมเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายภาครัฐ-ประชาสังคม พัฒนาการป้องกันและการต่อต้านการทุจริตในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
       เมื่อวันพุธที่ 4 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมพ่อขุนผาเมือง มูลนิธิพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ (องค์พระใหญ่) ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จัดการประชุมคณะทำงานเครือข่ายงานป้องกันและต่อต้านการทุจริตจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และภาคประชาสังคม ประกอบด้วย ผู้แทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) สำนักงาน ปปท.ภาค 6 สำนักงาน ปปช.จ.เพชรบูรณ์ สำนักงานวัฒนธรรม จ.เพชรบูรณ์ สภาองค์กรชุมชน จ.เพชรบูรณ์ คณะทำงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ปปท.ภาค 6 จ.เพชรบูรณ์ องค์กรสื่อมวลชนจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 40 คนเข้าร่วมกิจกรรม

        
         การจัดกิจกรรมดังกล่าว สืบเนื่องจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนได้จัดทำ “โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริต โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน” ซึ่งเป็นการพัฒนานวัตกรรมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชน องค์กรชุมชน ภาคีที่เกี่ยวข้องของภาคประชาชนมีบทบาท ความสามารถ และมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในพื้นที่โดยตรง ทั้งนี้ สถาบันเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในพื้นที่เป้าหมายทั้งในระดับตำบลและในระดับจังหวัด โดยได้รับความร่วมมือและการประสานงานจากกลไกการดำเนินงานส่วนกลาง รวมถึงการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีพัฒนาในการต่อต้านการทุจริตในพื้นที่ โดยประสานความร่วมมือ และทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและดำเนินการร่วมกัน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ (ป.ป.ท) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ช่วยหนุนเสริมบูรณาการและเชื่อมโยงการทำงาน โดยมีภาคประชาชนเป็นส่วนสำคัญเป็นแรงผลักดัน ขับเคลื่อนปฏิบัติการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในระดับพื้นที่ พร้อมทั้งเชื่อมโยงแผนความร่วมมือ หรือแนวทางตามแผนบูรณาการต่อด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบร่วมกันระหว่างหน่วยงาน      ในการนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนในพื้นที่ กำหนดเป้าประสงค์ พื้นที่เป้าหมาย จัดทำแผนงบประมาณและกำหนดกรอบการดำเนินการ และการมอบหมายภารกิจ ทั้ง โดยมีการกำหนดพื้นที่ดำเนินการใน 5 ตำบล 5 เครือข่าย ได้แก่ 1) ตำบลบ้านหวาย อ.หล่มสัก 2) ตำบลทุ่งสมอ อ.เขาค้อ 3) ตำบลกองทูล อ.หนองไผ่ 4) ตำบลโคกปรง อ.วิเชียรบุรี และ 5) ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ โดยดำเนินการสนับสนุนงบประมาณและการดำเนินงานในพื้นที่ให้เกิดการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน องค์กรชุมชนมีบทบาทความสามารถและมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมทั้งการสร้างธรรมาภิบาลและการบริหาจัดการระดับตำบลจังหวัดเพชรบูรณ์ก่อให้เกิดแผนปฎิบัติการป้องกันและต่อต้านการทุจริตการพัฒนาศักยภาพ เฝ้าระวัง ประสานความร่วมมือและร่วมแจ้งเบาะแสการทุจริต           ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ๊ค เว็บลิงค์  

https://shorturl.asia/AFqPD


Tuesday, April 2, 2024

เพชรบูรณ์-จังหวัดเพชรบูรณ์ ประชุมเตรียมความพร้อม ขับเคลื่อนนโยบายมหกรรมยุติธรรมช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ตามนโยบายรัฐบาลใน “โครงการมหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

 เพชรบูรณ์-จังหวัดเพชรบูรณ์ ประชุมเตรียมความพร้อม ขับเคลื่อนนโยบายมหกรรมยุติธรรมช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ตามนโยบายรัฐบาลใน “โครงการมหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

        เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรม ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 2  นางสาวภาวนา ธนคุณารักษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ ปฏิบัติหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายมหกรรมยุติธรรมช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม  โดยมีประธานสภาทนายความจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานสภาทนายความจังหวัดวิเชียรบุรี ประธานสภาทนายความจังหวัดหล่มสัก ทนายความ ผู้ไกล่เกลี่ย ที่ปรึกษากฎหมาย ประจำสำนักงานยุติธรรม จังหวัดเพชรบูรณ์และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุม
        ทั้งนี้ รัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการแก้ปัญหาหนี้สินภาคเกษตร ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน โดยจัดโครงการมหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม ในวันที่ 9 สิงหาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ และเพื่อบริการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย และ งานเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ 2562

         

            สำหรับโครงการมหกรรมแก้หนี้  สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม  ในครั้งนี้คาดจะมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมคือ ลูกหนี้กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา  ประชาชนที่มีปัญหาหนี้สิน  อาทิ หนี้บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อที่อยู่อาศัย เช่าซื้อ ลิสซิ่ง คณะทำงานประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน  คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน  ผู้นำชุมชน  ผู้นำท้องถิ่น  ผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่  และประชาชนทั่วไป ซึ่งการจัด "มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม"  ประกอบด้วยกิจกรรม 3 กิจกรรมหลักคือ
      1. จัดให้มีเวทีการเสวนา เรื่อง “ การสร้างวินัยทางการเงินสำหรับประชาชน “ เป็นการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายและสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินแก่ประชาชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่จังหวัด คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน คณะกรรมการบริหารประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ เครือข่ายอาสาสมัคร และประชาชนทั่วไป


      2. การจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย หรือการเงิน กลุ่มเป้าหมายที่จะร่วมจัดกิจกรรมคือ ส่วนราชการที่มีภารกิจ ให้บริการประชาชน ธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงิน


      3. การให้บริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท แก้ไขปัญหาหนี้สินก่อนฟ้องคดี  ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 2562 และหลังศาลพิพากษาตามระเบียบกรมบังคับคดีว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ 2558 โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่จะดำเนินการไกล่เกลี่ย ได้แก่กลุ่มลูกหนี้ของสถาบันทางการเงิน ประกอบด้วยกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ของจังหวัดเพชรบูรณ์  และลูกหนี้สถาบันทางการเงินต่างๆ

      (ข่าวจากเพชรชัยออนไลน์ วันที่ 2 เมษายน 2567)

      ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์

https://shorturl.asia/mlPB5

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ