Saturday, February 24, 2024

คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 3 (นครสวรรค์ฯ รวม 6 จังหวัด) จัดประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหาและพิจารณาแนวทางยกระดับความรู้ความเข้าใจในการบริการเกี่ยวกับไฟฟ้า ตั้งเป้าเดือนมีนาคม 2567 จัดประชุมกับสภาอุตสาหกรรม จ.เพชรบูรณ์

 คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 3 (นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี และลพบุรี) จัดประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหาและพิจารณาแนวทางยกระดับความรู้ความเข้าใจในการบริการเกี่ยวกับไฟฟ้า ตั้งเป้าเดือนมีนาคม 2567 จัดประชุมกับสภาอุตสาหกรรม จ.เพชรบูรณ์


          สำหรับการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 3 ครั้งที่ 2/2567 (ครั้งที่ 11) ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 3 (นครสวรรค์) โดยมีระเบียบวาระการประชุม 5 วาระด้วยกัน ทั้งนี้ ในเดือนมีนาคม 2567 จะจัดประชุมที่จังหวัดเพชรบูรณ์ มุ่งเป้าผู้ประกอบการหรือผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่


         หลังครบองค์ประชุมแล้ว นายอดิศักดิ์ ทองทรง ประธานคณะกรรมการฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ โดยวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ มีจำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ เรื่องที่ 1 การทบทวนข้อกฏหมาย และระเบียบของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กพพ.) ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 10 หัวข้อ เรื่องที่ 2 เรื่องร้อวเรียนของบริษัทบุณยเกียรติไอศกรีม จำกัด กรณีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการให้บริการไฟฟ้า เรื่องที่ 3 เรื่องร้องเรียนของนางฐานิตารัชต์ เสาวภา กรณีสงสัยว่าถูกเรียกเก็บค่าบริการไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรม เรื่องที่ 4 ผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีการเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบ กพพ.ว่าด้วยค่าตอบแทนฯ พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมีลักษณะเป็นการริดรอนสิทธิ์ของคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) และเรื่องที่ 5 ร่างรายงานการประชุมประธาน คพข.ประจำเขต 1 - 13 ครั้งที่ 2/2566 

         

        ทั้งนี้ ในส่วนของข้อกฎหมายและระเบียบ กกพ.ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 10 หัวข้อ ได้แก่ ข้อ 1 คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 ข้อ 2 ระเบียบ กพพ.ว่าด้วยวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชุม คพข. ข้อ 3 ระเบียบ กพพ.ว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการปฏิบัติงานของ คพข. ข้อ 4 ประกาศ กกพ.เรื่องคำประกาศสิทธิผู้ใช้บริการไฟฟ้าพ.ศ.2565 ข้อ 5 แนวทางการปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนระบบสายสื่อสารและอุปกรณ์โทรคมนาคม ข้อ 6 ระเบียบ กกพ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การยื่นเรื่องร้องเรียน การรับเรื่องร้องเรียน และวิธีพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้พลังงานเกี่ยวกับความเดือดร้อนเสียหายและข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้พลังงานกับผู้รับใบอนุญาตฯ ข้อ 7 ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนของ คพข.ตามระเบียบปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนตามมาตรา 100 และมาตรา 103 ข้อ 8 ประกาศ กพพ.เรื่องมาตรฐานของสัญญาให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าฯ ข้อ 9 ประกาศ กพพ.เรื่องมาตรฐานของสัญญาให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ฯ และข้อ 10 ระเบียบ กพพ.ว่าด้วยมาตรฐานการให้บริการประกอบกิจการไฟฟ้าประเภทใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า พ.ศ.2558
           สำหรับระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา มีเรื่องพิจารณา จำนวน 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่ 1 การซักซ้อมในการจัดเวทีประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจคณะกรรมการผู้ใช้พลังงาน(คพข.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) กับกลไกการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ปี 2567 ครั้งที่ 1 ประเด็นที่ 2 รูปแบบคำวินิจฉัยของ คพข. กรณี เรื่องร้องเรียนตามมาตรา 100 และมาตรา 103 และเรื่องพิจารณาประเด็นที่ 3 การยื่นข้อเสนอแนะต่อ กกพ. ตามอำนาจหน้าที่มาตรา 99 กรณีศึกษาเรื่องร้องเรียนของนายประทวน เพ็งศรี

           การประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยดี โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้มีการอภิปรายในเรื่องเพื่อทราบและเรื่องเพื่อพิจารณาอย่างรอบคอบ กว้างขวาง เป็นธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นไปเรื่องของการยกระดับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของผู้ใช้บริการ (ประชาชน ทั้งในลักษณะส่วนบุคคลและผู้ประกอบการรายใหญ่) และผู้ให้บริการไฟฟ้า (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) โดยจะมีการขับเคลื่อนในหลากหลายรูปแบบ เพื่อนำไปสู่การยกระดับการบริการที่ดี มีมาตรฐาน มีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันต่อไป 

          อนึ่ง คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานฯ มีกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการฯ ในครั้งต่อไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ในช่วงกลางเดือนมีนาคม 2567 และจะมีการจัดเวทีประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ คพข.และ กพพ.กับกลไกการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ในกลุ่มผู้ประกอบการ (หรือผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่) โดยจะร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ในการนำสมาชิกและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมเวทีประชาสัมพันธ์ด้วย ทั้งนี้ จะมีการนำเสนอความคืบหน้าในการดำเนินการต่อไป


           
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์ https://shorturl.asia/t5h8P

Wednesday, February 21, 2024

สภาผู้แทนราษฎรจัดการสัมมนาเรื่อง “เปลี่ยนการศึกษาไทย พลิกโฉมใหม่ให้ประเทศ” ผู้ร่วมงาน 550 คน จากหลายฝ่าย ชาวเพชรบูรณ์ร่วมการสัมมนาด้วย

 สภาผู้แทนราษฎรจัดการสัมมนาเรื่อง “เปลี่ยนการศึกษาไทย พลิกโฉมใหม่ให้ประเทศ” ผู้ร่วมงาน 550 คน จากหลายฝ่าย ชาวเพชรบูรณ์ร่วมการสัมมนาด้วย  

            เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567  ณ ห้องประชุมสัมมนา B1-2 ชั้น B1 อาคารรัฐสภา  คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร  จัดการสัมมนาเรื่อง “เปลี่ยนการศึกษาไทย พลิกโฉมใหม่ให้ประเทศ” โดยผู้ร่วมงาน 550 คน จากหลายฝ่าย ชาวเพชรบูรณ์ร่วมการสัมมนาด้วย  

           ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย คณะกรรมาธิการการศึกษา ตัวแทนจากคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎร ตัวแทนจากคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา  คณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปที่สนใจ รวมจำนวน 550 คน โดยใช้งบประมาณของคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร
           ส่วนผลที่คาดว่าจะได้รับหวังว่าผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของทิศทางในการพัฒนาการศึกษาที่จะนำมากำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ได้มีระดมความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการกำหนดทิศทางในการพัฒนาการศึกษาที่จะนำมากำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  คณะกรรมาธิการได้รับทราบข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่มีความหลากหลายของผู้เข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับการกำหนดทิศทางในการพัฒนาการศึกษาที่จะนำมากำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และจะได้รวบรวมข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

           ในส่วนของจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีคณะเดินทางไปเข้าร่วมการสัมมนา จำนวน 1 รถตู้  และมีชาวเพชรบูรณ์อีกส่วนหนึ่งร่วมเป็นคณะทำงานในการจัดงานครั้งนี้ด้วย

           สำหรับการประชุมสัมมนานอกจากจะมีการอภิปรายบางส่วนแล้ว ยังมีการเสวนาโดยมีคณะบุคคลสำคัญและผู้มีชื่อเสียงเข้าร่วมการเสวนาหลายท่าน อาทิ 

           นายโสภณ ซารัมย์ ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร  ผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา จากนั้นเป็นการอภิปรายเรื่อง “เปลี่ยนการศึกษาไทย พลิกโฉมใหม่ให้ประเทศ” โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี  นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์   พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร โดยมีนายณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ์ พิธีกรและผู้ประกาศข่าวเป็นผู้ดำเนินรายการ

             จากนั้นได้มีการอภิปราย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง “เปลี่ยนการศึกษาไทยพลิกโฉมใหม่ให้ประเทศ” โดยนายเทอดชาติ ชัยพงษ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง  นายปรีดา บุญเพลิง กรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ  และนายปารมี ไวจงเจริญ กรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ นายณรงค์ แผ้วพลสง ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการ โดยกระทั่งเวลาช่วงเวลา 16.30 นาฬิกา ได้มีการกล่าวสรุปและปิดการดำเนินการ

               ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ๊ค เว็บลิงค์

https://shorturl.asia/HE6kB
สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ