Saturday, May 20, 2023

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.)​ ประจำเขต 3 และคณะกรรมการผู้ใข้พลังงานประจำเขต (คพข.)​ ประจำเขต 3 จัดเวทีประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ กกพ. และ คพข.กับกลไกการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 1) ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ (สว่างวัฒนา)

 


สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.)​ ประจำเขต 3 และคณะกรรมการผู้ใข้พลังงานประจำเขต (คพข.)​ ประจำเขต 3  จัดเวทีประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ กกพ. และ คพข.กับกลไกการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 1) ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ (สว่างวัฒนา) 

              นายวีระวัฒน์ วัฒนวงศ์พฤกษ์  นายอำเภอศรีเทพ เป็นประธานเปิดงานการจัดเวทีประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ กกพ. และ คพข.กับกลไกการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 1) ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ (สว่างวัฒนา)​ เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566


                ทั้งนี้สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 3 และคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 3  จัดเวทีประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ กกพ. และ คพข.กับกลไกการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 1) ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ (สว่างวัฒนา)​ นับเป็นการจัดครั้งแรก ของปีงบประมาณ 2566 ณ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์​

              การจัดเวทีประชาสัมพันธ์ในวันนี้เริ่มต้นด้วยการลงทะเบียนรับเอกสาร  จากนั้นนายอดิศักดิ์ กองทรง  ประธานคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 3 (นครสวรรค์)  ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดเวทีประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ กกพ. และ คพข.กับกลไกการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ประจำปี 2566 ต่อนายอำเภอศรีเทพและผู้เข้าร่วมเวทีประขาสัมพันธ์​

             หลังจากนายอำเภอศรีเทพได้กล่าวเปิดงานแล้วได้เชิญนายอำเภอศรีเทพ คณะกรรมการผู้ใช้พลังงาน  หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมโครงการถ่ายภาพร่วมกัน  

              จากนั้นได้เชิญชวนให้ทุกท่านได้ร่วมชมวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์​หน่วยงาน สำนักงาน กกพ. ตามด้วยการทำแบบทดสอบประเมินผลก่อนการอบรม (Pre-test) ต่อเนื่องด้วยการบรรยายหัวข้อ "บทบาทภารกิจ กกพ. และ คพข. กับกลไกการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน" โดย นายณัฐดนัย เดชจิระกูล เจ้าหน้าที่กำกับกิจการพลังงาน ปฏิบัติการ  

              ในลำดับถัดมาเป็นการบรรยายหัวข้อเรื่อง "โครงสร้างค่าไฟฟ้าประเทศไทย" โดย นายประดิษฐ สมภักดี เจ้าหน้าที่กำกับกิจการพลังงาน ชำนาญการพิเศษ      

              จากนั้นเป็นการบรรยายในหัวข้อ "มาตรฐานคุณภาพบริการไฟฟ้า และภารกิจของ กฟภ." โดย ผู้แทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บรรยายหัวข้อ "มาตรฐานสัญญาให้บริการไฟฟ้า และคำประกาศสิทธิผู้ให้บริการไฟฟ้า มิติใหม่ของการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน" โดย นายณัฐดนัย เดชจิระกุล เจ้าหน้าที่กำกับกิจการพลังงาน ปฏิบัติการ  

               สำหรับในช่วงสุดท้ายเป็นการถาม-ตอบ ปัญหา/ข้อเสนอแนะ งานคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน และงานด้านพลังงาน และทำแบบทดสอบประเมินผลหลังการอบรม (Post-test) โดยมีประชาชนชาวอำเภอศรีเทพเข้าร่วมจำนวนมาก


               อนึ่ง ในการจัดเวทีครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือด้วยดี จากนายเมธา ญาดี กรรมการผู้ใช้พลังงานจากจังหวัดสิงห์บุรี ในการเป็นพิธีกร  จาก นายชาติ วิกสิตโกมุท ผู้สื่อข่าว และนายวันชัย ศรีเหนี่ยง กรรมการผู้ใช้พลังงานจากจังหวัดเพชรบูรณ์​ ในการถ่ายทอดสดทางเฟสบุ๊ค ตั้งแต่เริ่มงานจนเสร็จสิ้นการจัดงาน รวมเวลาเกือบ 3 ชั่วโมง

               ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดย้อนหลังได้ที่เว็บ​ลิงค์

https://www.facebook.com/groups/www.phetchabunenews/permalink/6304403286272647/?mibextid=Nif5oz

               ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ๊ค เว็บ​ลิงค์​  https://www.facebook.com/groups/www.phetchabunenews/permalink/6306133889432920/?mibextid=Nif5oz

Friday, May 19, 2023

คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 3 จัดประชุมขับเคลื่อนการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต(คพข.) ในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ อันเป็นการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานไฟฟ้า ณ อำเภอศรีเทพ

 


คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 3 จัดประชุมขับเคลื่อนการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต(คพข.) ในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ อันเป็นการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานไฟฟ้า ณ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมอำเภอศรีเทพ ชั้น 2 ศูนย์ราชการอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์  นายวีระวัฒน์ วัฒนะวงศ์พฤกษ์ นายอำเภอศรีเทพ  ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการใช้ห้องประชุมอำเภอศรีเทพ เพื่อจัดการประชุมคณะกรรมการผู้ใช้พลังงาน ประจำเขต 3 (ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดลพบุรี รวม 6 จังหวัด) โดยมีนายอดิศักด์ กองทรง เป็นประธานการประชุม และมีเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการจัดเวทีประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.)  คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) กับกลไกการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1  ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา) ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566
            สำหรับการประชุม ในวันนี้ มีเรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว การรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 3 เพิ่มเติมแทนผู้ที่ขอลาออก  การแนะนำคณะกรรมการคนใหม่ และแนะนำกรรมการคนเดิมที่มีอยู่ให้ที่ประชุมรับทราบอีกครั้งหนึ่ง  จากนั้นเป็นการแจ้งข้อกฏหมายและระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ในส่วนของคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยวิธีการปฎิบัติงานเกี่ยวกับการประชุมฯ  ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการปฏิบัติงานฯ  ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การยื่นเรื่องร้องเรียน การรับเรื่องร้องเรียน และวิธีพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้พลังงานเกี่ยวกับความเดือดร้อนเสียหายและข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้พลังงานกับผู้รับใบอนุญาตฯ และ ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานตามระเบียบปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน มาตรา 100 และมาตรา 103 
            สำหรับเรื่องพิจารณา เป็นการพิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดเวทีประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของคณะกรรมการกิจการพลังงาน และคณะกรรมการผู้ใช้พลังงาน กับกลไกลการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา) อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566

           นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงและรักษาสิทธิประโยชน์ ในฐานะผู้ใช้พลังงานในประเด็นต่างๆ ซึ่งจะมีการนำเสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมคราวต่อไปด้วย
             สำหรับการประชุมในวันนี้มีคณะกรรมการที่กำหนดให้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย นายอดิศักดิ์ กองทรง ตัวแทนผู้ใช้พลังงานจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการประจำเขต 3  นายแดง  สร้อยนาค ตัวแทนผู้ใช้พลังงานจังหวัดนครสวรรค์  นายไพศาล เสือทับ ตัวแทนผู้ใช้พลังงานจังหวัดชัยนาท   นายวันชัย ศรีเหนี่ยง ตัวแทนผู้ใช้พลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์  นางสาวชยาภรณ์  จันทร์พุทธา ตัวแทนผู้ใช้พลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์  นายเอกพล พรหมอ่อน ตัวแทนผู้ใช้พลังงานจังหวัดลพบุรี  นางเตือนใจ สมานมิตร ตัวแทนผู้ใช้พลังงานจังหวัดลพบุรี  นายเมธา ญาดี ตัวแทนผู้ใช้พลังงานจังหวัดสิงห์บุรี  นายวัชรเสถียร ว่องวิการณ์ ตัวแทนผู้ใช้พลังงานจังหวัดอุทัยธานี  นายสมเกียรติ กิตติธรสมบัติ ตัวแทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายอนันต์ ชำนาญโลหะวานิช ตัวแทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมีนายณัฐดนัย เดชจิระกุล และนายประดิษฐ์ สมภักดี เจ้าหน้าที่กำกับกิจการพลังงาน เข้าร่วมการประชุม 

                 ติดตามคลิปข่าวส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1615812295596335/

                 ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ๊ค เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1615797702264461/

             

Wednesday, May 17, 2023

คปภ. จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย จัดอบรม"โครงการประชาชนอุ่นใจเมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ." แก่ชาวตำบลนางั่ว

 


คปภ. จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย จัดอบรม"โครงการประชาชนอุ่นใจเมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ." แก่ชาวตำบลนางั่ว

          สำนักงาน คปภ. จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย จัดอบรม"โครงการประชาชนอุ่นใจเมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ." แก่ชาวตำบลนางั่ว อ.เมือง​เพชรบูรณ์​ ให้เห็นความสำคัญของการทำประกันภัย อันจะนำไปสู่การบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน          เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเอกปัฐพ์ บุญอยู่ กำนันตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  ได้เป็นประธานเปิดการอบรม  "โครงการประชาชนอุ่นใจเมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ." โดย กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย (สำนักงาน คปภ. จังหวัดเพชรบูรณ์)​ ณ บ้านริมดอยรีสอร์ท ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์   โดยมีนางเพชรรัตน์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และ ประชาชน เข้าร่วมการอบรมจำนวน 65 คน

                 นายเอกปัฐพ์ ฯ กล่าวว่า ปัจจุบันระบบการประกันภัยเข้ามาเกี่ยวข้องและมีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของประชาชนโดยทั่วไป รวมทั้งมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในขณะเดียวกันเราจะเห็นได้ว่าการใช้ชีวิตประจำวันจะเกี่ยวข้องกับการใช้รถใช้ถนนเป็นส่วนใหญ่ เพราะต้องเดินทางออกไปทำงาน หรือทำภารกิจต่างๆ จึงมีการเดินทางโดยรถยนต์จักรยานยนต์/รถยนต์ส่วนตัว หรือรถโดยสารประจำทาง/รถรับจ้าง และในแต่ละปีมีการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนมีจำนวนมากก่อให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตร่างกายและทรัพย์สิน
         ซึ่งประชาชนเกิดการสูญเสียจากสิ่งที่ไม่อาจคาดถึงได้หากรถทุกคันมีการทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 หรือประกันภัยภาคบังคับ ประชาชนก็จะได้รับความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัย เพื่อเป็นการบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นจำเป็นต้องสร้างความเข้าใจการที่จะทำให้การประกันภัยเป็นที่ยอมรับของ ประชาชนให้เกิดขึ้นกับประชาชน โดยอาศัยความร่วมมือกันทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนทั่วไป
           ดังนั้น ผู้ที่เข้ารับการอบรมในวันนี้จึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งที่จะเป็น สื่อกลาง ในการประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำช่วยเหลือแก่ประชาชน ให้รับทราบเกิดความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการทำประกันภัย อันจะนำไปสู่การบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะให้ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยความถูกต้องรวดเร็วและเป็นธรรม ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยส่วนรวม ต่อไป
            อนึ่ง ได้มีการประชาสัมพันธ์​เรื่องกรมธรรม์ประกันภัย​อุบัติเหตุ ไมโครอิน​ชัวรันส์​ เบี้ยประกันภัย 10 บาท แต่ได้รับความคุ้มครองสูงถึง 100,000 บาท  ผู้สมัครต้องมีอายุ ระหว่าง 15 -​70 ปี โดยสมัครภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นี้ ด้วย

            ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บ​ไซต์​เฟสบุ้ค เว็บลิงค์  https://www.facebook.com/groups/226197298482776/permalink/910141046755061/?mibextid=Nif5oz

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ