Saturday, May 11, 2024

เครือข่ายองค์กรงดเหล้าเพชรบูรณ์ร่วมกับชมรมคนหัวใจเพชร สมาคมผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย จ.เพชรบูรณ์ จัดเวที "ห่วงใย พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551" ที่ มรภ.เพชรบูรณ์

 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าเพชรบูรณ์ร่วมกับชมรมคนหัวใจเพชร สมาคมผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย จ.เพชรบูรณ์ จัดเวที "ห่วงใย พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551" ที่ มรภ.เพชรบูรณ์


          เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ชมรมคนหัวใจเพชร สมาคมผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย จ.เพชรบูรณ์ ร่วมจัดเวที "ห่วงใย พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551" เพื่อรับฟังความคิดเห็น แสดงความห่วงใยกับการแก้ไขกฏหมายเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งอาจส่งผลให้เด็ก เยาวชน และบุคคลทั่วไปเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากยิ่งขึ้น   
          ทั้งนี้ เครือข่ายองค์งดเหล้า เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมกับชมรมคนหัวใจเพชร สมาคมผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย จ.เพชรบูรณ์ จัดเวที "ห่วงใย พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551" ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 30 คน ร่วมแสดงความคิดเห็น          นายสำเริง บุญแจ้ง ประธานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้กล่าวถึงความเป็นมาของเวทีในวันนี้ โดยมีนายจักรกริช งามเลิศ กล่าวเพิ่มเติม พร้อมกับได้มีการแนะนำตัวผู้ที่เป็นครือข่ายที่ได้เดินทางมาร่วมงานในวันนี้ให้ที่ประชุมทราบจนครบทุกคน 

          นายสำเริง และคณะ ได้นำเสนอความเป็นมาของการเวทีแสดงความห่วงใย โดยมีผู้แทนจากหลายฝ่ายร่วมแสดงความห่วงใจด้วย
          สำหรับประเด็น ที่แสดงความห่วงใย นั้น มี 8 ประเด็น ได้แก่

           1) การยกเลิกประกาศของคณะปฎิวัติ ฉบับที่ 253 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2515 ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดเวลาการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตั้งแต่เวลา 11.00 - 14.00 น. และตั้งแต่เวลา 17.00 - 24.00 น.

           2) การอนุญาตให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม หรือสถานบริการที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา

           3) การอนุญาตให้ขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกิจกรรมที่จัดขึ้นในสถานที่ของทางราซการที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมควบคุมโรคเพิ่มเติมจากบริเวณที่จัดไว้เป็นร้านค้าหรือสโมสร เช่น งานแสดงดนตรี ที่จัดขึ้นในสนามกีฬาของทางราชการ เป็นต้น

            4) ผู้มีอำนาจในการกำหนดวันและเวลาห้ามขายเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ซึ่งปัจจุบันพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 กำหนดเป็นอำนาจของรัฐมนตรีผู้รักษาการ ตามคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ (ปัจจุบัน นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้)

              5) การแก้ไขผู้รักษาการตามกฎหมายจากนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

              6) การกำหนดหลักกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตให้ทำการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ทำการตลาดออนไลน์เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งกรณี ที่ผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ               7) การกำหนดรายละเอียดข้อความที่ระบบนฉลากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยต้องไม่มีข้อความในลักษณะที่เชิญชวนให้บริโภค

               8) การยกเลิกการควบคุมวิธีการหรือลักษณะการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 เช่น การใช้เครื่องขายอัตโนมัติ การเร่ขาย การลดราคา เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการขาย และการเสนอให้สิทธิในการเข้าชมการแข่งขัน การเสดง การให้บริการ การชิงรางวัล หรือประโยน์อื่นใดเป็บการตอบแทนผู้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  เป็นต้น

               ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1819723245205238/?mibextid=Nif5oz

พลตรีวัชระพงศ์ แก้วแจ้ง และคณะ จัดงานวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ 36 ครบรอบปีที่ 40 มีพิธีบวงสรวง ทำบุญ และมอบทุนการศึกษา โดยมีรองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานประกอบพิธี และมีผู้มีเกียรติร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 พลตรีวัชระพงศ์  แก้วแจ้ง และคณะ จัดงานวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ 36 ครบรอบปีที่ 40  มีพิธีบวงสรวง ทำบุญ และมอบทุนการศึกษา โดยมีรองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานประกอบพิธี และมีผู้มีเกียรติร่วมงานเป็นจำนวนมาก

           เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567  เวลา 09.00 น. เนื่องในโอกาสวันสถาปนามลฑลทหารบกที่ 36  ครบรอบ 40  ปี  ที่สำนักงานกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 ค่ายพ่อขุนผาเมือง ตำบลสะเดียง  อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  พลตรีวัชระพงศ์  แก้วแจ้ง ผู้บัญชาการมลฑลทหารบกที่ 36 และคณะ ได้จัดพิธีบวงสรวงศาลพ่อขุนผาเมือง​ ศาลพระพรหม​  ศาลตายาย และมอบทุนการศึกษา ให้กับบุตรของกำลังพล จำนวน 39 คน และผู้ปกครอง จำนวน 43 คน  ในสังกัดมณฑลทหารบกที่ 36 รวม 352 ทุน เป็นจำนวนเงิน 430,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้กับบุตรกำลังพล โดยมีประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 36 และคณะนายทหาร ร่วมมอบฯ  


           สำหรับทุนที่มอบในครั้งนี้ แบ่งเป็น 4 ระดับการศึกษา ได้แก่ ระดับอนุบาล จำนวน 60 ทุน ทุนละ 500 บาท  เป็นเงิน 30,000 บาท  ระดับประถมศึกษา จำนวน 131 ทุน ทุนละ 1,000 บาท  เป็นเงิน 131,000 บาท  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย,ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 106 ทุน ทุนละ 1,500 บาท เป็นเงิน 159,000 บาท  และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง, ปริญญาตรี  จำนวน 45 ทุน ทุนละ 2,000 บาท เป็นเงิน 110,000 บาท


           สำหรับการประกอบพิธีในวันนี้ มี พลตรีวิทยา  แก้วพรหม รองแม่ทัพภาคที่ 3  ได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน อุทิศส่วนกุศลแก่อดีตข้าราชการกำลังพลที่ล่วงลับไปแล้ว พร้อมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วย และเพื่อรำลึกถึงเกียรติประวัติของหน่วย            การจัดงานวันสถาปนาฯ ในปีนี้ มี นายชนก  มากพันธุ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  พลตำรวจตรี สาระนัย คงเมือง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์  ดร.ประทิน  นาคสำราญ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง นายเสกสรร  นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์  ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และสื่อมวลชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก             สำหรับ มณฑลทหารบกที่ 36 จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2523 ตามคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ลับที่ 98/23 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2523 โดยแยกกำลังบางส่วนจากจังหวัดทหารบกพิษณุโลก จัดตั้งเป็น “จังหวัดทหารบกส่วนแยก” บรรจุกำลังพลและยุทโธปกรณ์ตาม อฉก. หมายเลข 6010 เรียกนามหน่วยว่า “จังหวัดทหารบกพิษณุโลก (ส่วนแยกที่ 2 เพชรบูรณ์)” เป็นหน่วยในอัตราของจังหวัดทหารบกพิษณุโลก มีภารกิจสนับสนุนทางการส่งกำลังบำรุงต่อหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดพิจิตร มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2523 เป็นต้นมา

              ต่อมาในปี พ.ศ.2527 ได้แปรสภาพหน่วยเป็น “จังหวัดทหารบก” ตามคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ลับ 116/27 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2527 บรรจุกำลังพล และยุทโธปกรณ์ตาม อฉก. หมายเลข 5440 เรียกนามหน่วยว่า “จังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์” จนกระทั่งในปี พ.ศ.2533 ทบ. ได้มีคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ลับ ที่ 103/33 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2533ให้ปรับจากหน่วยใช้ อฉก. เป็นหน่วยใช้ อจย.บรรจุกำลังพลและยุทโธปกรณ์ตาม อจย.หมายเลข 51-301 (ลง 5 ส.ค. 2531) ประเภท จังหวัดทหารบก ชั้น 1 เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อ มทบ.31 ปัจจุบันตั้งเป็น มณฑลทหารบกที่ 36 มีที่ตั้งหน่วยอยู่ภายในค่ายพ่อขุนผาเมือง ตำบล สะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยให้รับผิดชอบพื้นที่ 2 จังหวัด คือ จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดพิจิตร ปัจจุบันมี พลตรี วัชรพงศ์ แก้วแจ้ง เป็นผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36

             ติดตามคลิปข่าวการจัดงานสถาปนาฯ ของมณฑลทหารบกที่ 36 ได้ที่เว็บลิงค์ https://fb.watch/r_k6RQglVN/?mibextid=Nif5oz

             ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabunenews/permalink/7639362589443370/?mibextid=Nif5oz

Wednesday, May 8, 2024

คปภ.จังหวัดเพชรบูรณ์จัดพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประกันภัย ตามโครงการอาสาสมัครประกันภัย ประจำปี 2567 ขยายอาสาสมัครฯ ครอบคลุม 11 อำเภอของเพชรบูรณ์

 สำนักงาน คปภ.จังหวัดเพชรบูรณ์จัดพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประกันภัย  ตามโครงการอาสาสมัครประกันภัย ประจำปี 2567 ขยายอาสาสมัครฯ ครอบคลุม 11 อำเภอของจังหวัดเพชรบูรณ์ 

             เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 นายชนก มากพันธ์ุ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมอาสาสมัครประกันภัย ตามโครงการอาสาสมัครประกันภัย ประจำปี 2567 ขยายจำนวนและพื้นที่ต่างๆ ครอบคลุมทั้ง 11 อำเภอของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีส่วนราชการ และหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคล้ง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด                นางเพชรรัตน์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. จังหวัดเพชรบูรณ์  กล่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ (สำนักงาน คปภ.จังหวัดเพชรบูรณ์)  ได้จัดพัฒนาศักยภาพแก่อาสาสมัครประกันภัย  ตามโครงการอาสาสมัครประกันภัย ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 ณ หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม กำกับดูแล และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกัน ได้จัดทำโครงการอาสาสมัครประกันภัย เพื่อให้อาสาสมัครประกันภัยนำความรู้ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการประกันภัย ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการประกันภัย ตลอดจนเป็นสื่อกลางระหว่างประชาชนกับสำนักงาน คปภ. รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน คปภ.อย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนระบบประกันภัยให้เติบโตอย่างยั่งยืน  

            ผอ.สนง.คปภ.กล่าวเพิ่มอีกว่า ได้เชิญผู้เข้ารับการอบรมจากพื้นที่ต่างๆ ทุกอำเภอ ครบทั้ง 11 อำเภอของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยกำหนดการได้เปิดให้มีการลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.30 น. มีการชมวิดีทัศน์ ในเวลา 09.00 น.และเปิดการอบรมโดยนายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมกับมอบเกียรติบัตรแก่อาสาสมัครประกันภัยดีเด่น ประจำปี 2566 จากนั้นได้มีการบันทึกภาพร่วมกัน กับหัวหน้าส่วนราชการ และอาสาสมัครประกันภัยทุกคนที่มาร่วมการอบรม 

             จากนั้นเป็นการยรรยายในหัวข้อ "การรู้จัก คปภ.  บทบาทอาสาสมัครประกันภัย  การใช้สิทธิประโยชน์จากการประกันภัยอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดจาก พ.ร.บ. และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ"  โดยนางสาวนิปุณ วงศ์เสนา เจ้าหน้าที่ และนางเพชรรัตน์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการ สำนักงาน คปภ. จังหวัดเพชรบูรณ์                 ในช่วงบ่ายได้จัดให้มีการเสวนาในหัวข้อ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อุบัติภัยรายใหญ่/ที่เป็นข่าวโด่งดังผ่านกรณีศึกษา"  โดยวิทยากร นายวันชัย ศรีเหนี่ยง อาสาสมัครประกันภัย นายชัยชาญ แสงพันดา อาสาสมัครประกันภัย  และนางเพชรรัตน์ แสงแก้ว ผอ.สนง.คปภ. โดยมีนางสาวนิปุณ วงศ์เสนา  เจ้าหน้าที่ สำนักงาน คปภ.จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้ดำเนินรายการ   จากนั้นเป็นการตอบคำถามและปิดการอบรมในที่สุด

              อนึ่ง ในการมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลในครั้งนี้ มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด คือ นายนพดล ขลุ่ยแก้ว  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายวันชัย ศรีเหนี่ยง   และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายชัยชาญ แสงพันตา 

              ติดตามคลิปส่วนหนึ่งของการอบรมในครั้งนี้ได้ที่เว็บลิงค์

https://www.facebook.com/groups/226197298482776/permalink/1094583238310840/?ref=share&mibextid=NSMWBT   

               และเว็บลิงค์คลิปทึ่ 2 https://www.facebook.com/groups/226197298482776/permalink/1094595761642921/?ref=share&mibextid=NSMWBT    

                ต่อด้วยเว็บลิงค์คลิปที่ 3  https://www.facebook.com/groups/226197298482776/permalink/1094636014972229/?mibextid=Nif5oz               ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/226197298482776/permalink/1094936058275558/?mibextid=Nif5oz
สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ