Friday, March 10, 2023

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2566

 


ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2566

           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานฯ จ.เพชรบูรณ์......... นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2566 โดยมีคณะอนุกรรมการฯ ผู้เเทนฯ ข้าราชการ เเละเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม อนึ่ง คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ทดแทนคณะอนุกรรมการเดิม มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานอนุกรรมการ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหรือผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ มีผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 8 คน เป็นอนุกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนากำลังแรงงานและการประสานงานการฝึกอาชีพสอดคล้องกับสถานการณ์แวดล้อมของพื้นที่จังหวัด

อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดงานวันคณะกรรมการหมู่บ้านที่อำเภอวังโป่ง

 อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดงานวันคณะกรรมการหมู่บ้านที่อำเภอวังโป่ง

           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีการจัดงานวันคณะกรรมการหมู่บ้านที่อำเภอวังโป่ง....... นายสุเทพ เบียร์ดี นายอำเภอวังโป่ง เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2566 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้านจากทุกหมู่บ้าน โดยได้ดำเนินกิจกรรม ดังนี้........ 1) อ่านสารจากนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมการปกครอง เนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)...... 2) การจัดแสดงนิทรรศการของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) พร้อมมอบเงินสนับสนุนการจัดนิทรรศการแสดงผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการหมู่บ้าน ทั้ง 5 ตำบล....... ติดตามภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1576796136164618

ประชุมคณะกรรมการ ศูนย์ประสานงาน สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาคมต่างๆ ประจำศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด

 ประชุมคณะกรรมการ ศูนย์ประสานงาน สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาคมต่างๆ ประจำศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด

       วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 - 15.15 น. นายบุญโชค พลดาหาญ ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า ตนรับเกียรติจากนายณรงค์ จันทร์เชื้อ ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด และประธานศูนย์ประสานงาน สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 4 ศูนย์ ประจำศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด ให้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ ศูนย์ประสานงาน สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาคมต่างๆ ประจำศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด รวม 4 คณะ คณะ ๆ ละประมาณ 1 ชั่วโมง ณ ห้องประชุมทรัพย์เพิ่มพูน สอ.ครูเพชรบูรณ์ จำกัด

    เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกัน ในการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา คือ 

     1 คณะกรรมการศูนย์ประสานงาน สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ 

    2 คณะกรรมการศูนย์ประสานงาน สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) 

    3 คณะกรรมการศูนย์ประสานงาน สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)

    4 คณะกรรมการศูนย์ประสานงาน สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.)

      นายบุญโชค กล่าวว่า ขอขอบคุณท่านประธานฯ ณรงค์ จันทร์เขื้อ ที่ให้โอกาสเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และชื่นชมที่ สอ.ครูเพชรบูรณ์ จำกัด ที่ได้ดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นอย่างดียิ่ง เป็นสหกรณ์สีขาว ที่บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และยึดหลักการ อุดมการณ์ ของสหกรณ์อย่างแท้จริง มุ่งช่วยเหลือดูแลทุกข์สุขของสมาชิกเป็นสำคัญ

          ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งที่เว็บลิงค์ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2202481083473939&id=100011362074529&mibextid=Nif5oz.


Wednesday, March 8, 2023

สำนักงาน คปภ.จ.เพชรบูรณ์​จัดอบรมอาสาสมัครประกันภัยทบทวนความรู้เดิม เติมประสบการณ์ใหม่เพื่อช่วยประชาชนมากยิ่งขึ้น

#สำนักงาน คปภ.จ.เพชรบูรณ์​จัดอบรมอาสาสมัครประกันภัยทบทวนความรู้เดิม เติมประสบการณ์ใหม่เพื่อช่วยประชาชนมากยิ่งขึ้น....  
        เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 ณ ห้องไพลิน โรงแรมบูรพา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ นางเพชรรัตน์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ (ผอ.สนง.คปภ.จ.เพชรบูรณ์)​ เป็นประธานเปิดการอบรมและเป็นวิทยากรทบทวนความรู้ ความเข้าใจ และมอบประสบการณ์ใหม่ด้านการประกันภัยแก่อาสาสมัครประกันภัย จำนวน 33 คน ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ซึ่งได้ดำเนินการโครงการอาสาสมัครประกันภัย เพื่อให้อาสาสมัครประกันภัยนำความรู้และข่าวสารด้านการประกันภัยไปเผยแพรให้กับประชาชนในชุมชนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประกันภัย โดยเฉพาะเรื่องสิทธิประโยชน์จากการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม สามารถใช้สิทธิตามสัญญาประกันภัยได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ..... 
           ทั้งนี้ โครงการอาสาสมัครประกันภัย ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี โดยในปีนี้จะจัดขึ้นที่ห้องไพลิน โรงแรมบูรพา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 ระหว่างเวลา 08.00 น.ถึง 16.30 น.รวม 1 วัน ...... 
สำหรับเนื้อหาในการอบรมประกอบด้วย บทบาทหน้าที่อาสาสมัครประกันภัยกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน การประกันภัยภาคสมัครใจ การประกันชีวิตสำคัญไฉน กรณีศึกษาเกี่ยวกับการประกันภัย และการแบ่งกลุ่มทำ Workshop เพื่อทบทวนความรู้ด้านการประกันภัย...... 
              ทั้งนี้ อาสาสมัครประกันภัย นี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ ) มิได้คาดหวังถึงขั้นที่ว่าผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครประกันภัยแล้วจะต้องเป็นผู้รอบรู้เกี่ยวกับประกันภัยจนถึงขั้นให้คำตอบแก่ประชาชนได้ทุกเรื่อง แต่มุ่งหมายเพียงให้อาสาสมัครประกันภัยเป็นผู้ที่อยู่ตรงกลางระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย โดยเป็นสื่อกลางในการให้คำแนะนำเบื้องต้นและส่งต่อเจ้าหน้าที่ในกรณีปัญหาที่เกินความสามารถไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามจะด้วยวิธีโทรศัพท์หารือ หรือช่วยแนะนำชักพาผู้เดือดร้อนไปพบเจ้าหน้าที่ เชื่อว่าปัญหาก็จะได้รับการแก้ไขในระดับหนึ่ง    
               โอกาสที่ประชาชนจะถูกเอาเปรียบก็จะลดลงไปในที่สุด ซึ่งเมื่อคำนึงถึงภารกิจดังกล่าว อาสาสมัครประกันภัยจึงนับว่าเป็นบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องส่งเสริม เนื่องจากเป็นผู้ที่ได้เสียสละและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวมอย่างแท้จริง ก่อนสิ้นสุดการอบรมได้มีการมอบหมายภารกิจ และเชิญชวนให้ทุกคนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดอาสาสมัครประกันภัยดีเด่น ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเวลา และขอขอบคุณอาสาสมัครประกันภัยทุกคนที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่จนเกิดผลดีแก่ทางราชการ 
               ติดตามคลิปบรรยากาศการอบรมส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/226197298482776/permalink/875589643543535/?mibextid=Nif5oz 
               ติดตามภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/226197298482776/permalink/875564640212702/?mibextid=Nif5oz

Monday, March 6, 2023

คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์จัดพิธีบวงสรวงองค์เจดีย์พ่อขุนผาเมือง


คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์จัดพิธีบวงสรวงองค์เจดีย์พ่อขุนผาเมือง

          คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์จัดพิธีบวงสรวงองค์เจดีย์พ่อขุนผาเมือง โดยมี หลวงปู่นิภา นิภาทโร วัดเจดีย์ 108 พระองค์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี ดร.ดิเรก ถึงฝั่ง อดีต ผวจ.เพชรบูรณ์/ส.ว.นนทบุรี/ประธานฯสมานฉันท์แห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ทั้งนี้ เพื่อเชิดชูเกียรติคุณพระองค์ฯ ในการสร้างชาติไทย และเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวไทย...... 
         ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566 เวลา 07.39 น. ดร.ดิเรก ถึงฝั่ง อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ สมาชิกวุฒิสภาและประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แห่งชาติ เป็นประธานในพิธีกล่าวเชิดชูเกียรติองค์พ่อขุนผาเมือง และเล่าประวัติพ่อขุนผาเมือง แก่แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในงานบวงสรวงองค์เจดีย์พ่อขุนผาเมือง สร้างความตระหนัก สำนึกและเชิดชูเกียรติคุณในการสร้างชาติไทยแก่ยุวชนและประชาชนชาวไทย......... 
         โดยมี พ.ต.อ.จิรภัทร ปานลักษณ์ ผู้กำกับการ(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน....... 
         สำหรับพิธีบวงสรวง เริ่มในเวลา 07.39 น. หลวงปูนิภา นิภาธโร ประธานฝ่ายสงฆ์ และ ดร.ดิเรก ถึงฝั่ง อดีต ผวจ.เพชรบูรณ์ ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมกันเป็นประธานในพิธี จากนั้นมีการอ่านโองการโดย อาจารย์ณรงค์ จันทร์เชื้อ ตามด้วยการรำไหว้ครูโบราณ ดาบสองมือ มวยไทย รำพ่นไฟ โดยครูมรุตพงศ์ วงษ์แหวน ครู รร.พ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ ต่อด้วยการรำถวาย โดยคณะครู รร.พ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ และการรำระบำสิงขรเทวี และการรำยอหัตถา โดยคณะของ รร.หล่มสักวิทยาคม ลำดับถัดมาเป็นการรำถวาย โดยคณะโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านหวาย อ.หล่มสัก........ 
         จากนั้น พ.ต.อ.จิรภัทร ป่านลักษณ์ ผกก. (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ตำรวจภูธร จว.เพชรบูรณ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา รร.พ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ถัดมา ดร.ดิเรก ถึงฝั่ง อดีต ผวจ.เพชรบูรณ์ ประธาน กล่าวเชิดชูพระเกียรติองค์พ่อขุนผาเมืองและเล่าประวัติพ่อขุนผาเมือง แก่แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน และต่อมาในเวลา 10.09 น. พระสงฆ์เทศน์หนึ่งกัณฑ์ เรื่องความกตัญญูต่อแผ่นดินและบรรพชน ตามด้วยการปฏิบัติธรรม 15 นาที พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายเพลพระสงฆ์ 9 รูป และในเวลา 11.59 น. เป็นพิธีห่มผ้าองค์เจดีย์พ่อขุนผาเมือง และช่วงสุดท้ายของงานงาน พระสงฆ์ได้สวดชยันโตฯ เป็นอันเสร็จพิธี.......          อนึ่ง เจดีย์พ่อขุนผาเมือง เป็นเจดีย์ทรงระฆังในผังแปดเหลี่ยม รูปแบบการสร้างเป็นศิลปะสมัยสุโขทัย ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากล้านนา สูงประมาณ 16-20 เมตร มีขนาดใหญ่และกว้าง มีฐานต่ำ ส่วนยอดขาดหายไป ก่อด้วยอิฐสอดิน เป็นเจดีย์เก่าแก่ที่สร้างไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่องค์พ่อขุนผาเมือง...... 
         ในการนี้ นางยุวดี มีบุญ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่น ผู้นำทางการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และประชาชน ตลอดทั้งผู้มีเกียรติมาร่วมงานจำนวนมาก อนึ่ง พิธีบวงสรวงองค์เจดีย์พ่อขุนผาเมือง ณ โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ ต.บ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นี้ ได้มีการเตรียมการมาตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม 2566 โดยได้มีการจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องทั้งภาคประชาชน ส่วนราชการ และคณะสงฆ์ ซึ่งได้พร้อมใจกันบูรณะองค์เจดีย์ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานอันสำคัญของชาติ สร้างความตระหนัก รักและหวงแหนชาติไทยที่พระองค์ทรงปกป้องรักษาไว้....... 

         ติดตามประมวลภาพการประกอบพิธี และภาพเจดีย์ก่อนการบูรณะครั้งนึ้ กับภาพการประชุมเตรียมการในการบูรณะองค์พระเจดีย์ฯ ได้ที่เว็บลิงค์ 

Sunday, March 5, 2023

สนง.คปภ.จ.เพชรบูรณ์​เตรียมจัดอบรมอาสาสมัครประกันภัย​ตั้งเป้าเกิดประโยชน์ด้านการประกันภัยต่อประชาชนมากยิ่งขึ้น

                สนง.คปภ.จ.เพชรบูรณ์​เตรียมจัดอบรมอาสาสมัครประกันภัย​ตั้งเป้าเกิดประโยชน์ด้านการประกันภัยต่อประชาชนมากยิ่งขึ้น.... สนง.คปภ.จ.เพชรบูรณ์​เตรียมจัดอบรมอาสาสมัครประกันภัย​ตั้งเป้าเกิดประโยชน์ด้านการประกันภัยต่อประชาชนมากยิ่งขึ้น.... 

        นางเพชรรัตน์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเพชรบูรณ์​หรือ คปภ.จ.เพชรบูรณ์​ เปิดเผยว่า สำนักงานฯ จะจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่อาสาสมัครประกันภัย ในกลุ่มเป้าหมาย​ที่กำหนด โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)ได้ดำเนินการโครงการอาสาสมัครประกันภัย เพื่อให้อาสาสมัครประกันภัยนำความรู้และข่าวสารด้านการประกันภัยไปเผยแพรให้กับประชาชนในชุมชนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประกันภัย โดยเฉพาะเรื่องสิทธิประโยชน์จากการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม สามารถใช้สิทธิตามสัญญาประกันภัยได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ..... 

         ทั้งนี้ เป็นการก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน ซึ่งโครงการอาสาสมัครประกันภัย ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี โดยในปีนี้จะจัดขึ้นที่ห้องไพลิน โรงแรมบูรพา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 ระหว่างเวลา 08.00 น.ถึง 16.30 น.นับเป็นการอบรมต่อเนื่องต่อจากปีที่ผ่านมา...... 

         สำหรับเนื้อหาในการอบรมประกอบด้วย บทบาทหน้าที่อาสาสมัครประกันภัยกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน การประกันภัยภาคสมัครใจ การประกันชีวิตสำคัญไฉน กรณีศึกษาเกี่ยวกับการประกันภัย และการแบ่งกลุ่มทำ Workshop เพื่อทบทวนความรู้ด้านการประกันภัย...... 

         


ทั้งนี้ อาสาสมัครประกันภัย นี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ ) มิได้คาดหวังถึงขั้นที่ว่าผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครประกันภัยแล้วจะต้องเป็นผู้รอบรู้เกี่ยวกับประกันภัยจนถึงขั้นให้คำตอบแก่ประชาชนได้ทุกเรื่อง แต่มุ่งหมายเพียงให้อาสาสมัครประกันภัยเป็นผู้ที่อยู่ตรงกลางระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย โดยเป็นสื่อกลางในการให้คำแนะนำเบื้องต้นและส่งต่อเจ้าหน้าที่ในกรณีปัญหาที่เกินความสามารถไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามจะด้วยวิธีโทรศัพท์หารือ หรือช่วยแนะนำชักพาผู้เดือดร้อนไปพบเจ้าหน้าที่ เชื่อว่าปัญหาก็จะได้รับการแก้ไขในระดับหนึ่ง โอกาสที่ประชาชนจะถูกเอาเปรียบก็จะลดลงไปในที่สุด ซึ่งเมื่อคำนึงถึงภารกิจดังกล่าว อาสาสมัครประกันภัยจึงนับว่าเป็นบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องส่งเสริม เนื่องจากเป็นผู้ที่ได้เสียสละและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวมอย่างแท้จริง..... 

        

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ