Saturday, May 4, 2024

สภาองค์กรชุมชนตำบลนางั่ว จัดเวทีขับเคลื่อนงานป้องกันการทุจริต เป็น 1 ใน 5 ตำบลของจังหวัดเพชรบูรณ์

 สภาองค์กรชุมชนตำบลนางั่ว จัดเวทีขับเคลื่อนงานป้องกันการทุจริต เป็น 1 ใน 5 ตำบลของจังหวัดเพชรบูรณ์       เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ที่สำนักงานกำนันตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ร.ต.ต.สุขสัณห์  ภิชัย นายกสมาคมเครือข่ายนักสื่อสารชุมชน ในฐานะประธานคณะทำงานการป้องกันการทุจริตจังหวัดเพชรบูรณ์  ได้บรรยายกระบวนการทำงานให้คณะกรรมการสภาองค์กรชุมชน และได้รับเกียรติจาก นายมณฑล  สนามชัยสกุล ประธานขบวนจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมบรรยาย  โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กว่า 50 คน เข้าร่วมรับฟัง 

            ทั้งนี้สืบเนื่องจาก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)  ได้สนับสนุนงบประมาณให้พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 5 แห่ง คือ สภาองค์กรชุมชน ตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก  ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ตำบลกองทูล อำเภอหนองไผ่ และ ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี โดยได้พิจารณาถึงปัญหาการทุจริตนับวันจะเพิ่มมากขึ้น และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมแก้ไข 
              สำหรับกระบวนการขับเคลื่อนได้ร่างกรอบไว้ เช่น การเตรียมความพร้อม  มีคณะทำงาน ทบทวนข้อมูลบริบทสังคมพื้นที่  วัฒนธรรมประเพณี สถานการณ์ปัญหาและความต้องการ สื่อสารสร้างความรับรู้ ความเข้าใจการยกร่างธรรมนูญตำบล จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น เป็นต้น 

               อนึ่ง การนำธรรมนูญไปปฏิบัติจะเป็นการสร้างจิตสำนืกพลเมืองของประชาชน และประการสำคัญ เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการสร้างสังคมสุจริตและต่อต้านการทุจริตในพื้นที่ต่อไป

Thursday, May 2, 2024

คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 3 จัดประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานีแจ้งข้อมูลและประสานข้อมูลพร้อมร่วมกันพิจารณาเรื่องร้องเรียนเพื่อการบริการ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ดีมีคุณภาพ

 คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 3 จัดประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานีแจ้งข้อมูลและประสานข้อมูลพร้อมร่วมกันพิจารณาเรื่องร้องเรียนเพื่อการบริการ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ดีมีคุณภาพ


            เมื่ออังคารที่ 30 เมษายน 2567  นายอดิศักดิ์ กองทรง เป็นประธานการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 3 และคณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี  โดยมีการแจ้งข้อมูลของแต่ละฝ่าย และร่วมกันพิจารณาแนวทางการพัฒนายกระดับการบริหารข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
         การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 4/ 2567 จัดขึ้น ณ ที่ทำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี  โดยมีเรื่องเพื่อทราบในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) และของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี

         สำหรับข้อมูลในส่วนของคณะกรรมการผู้ใช้พลังงาน ได้แก่ 1) พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 หมวดที่ 4 การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ส่วนที่ 3 คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต  2) ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การยื่นเรื่องร้องเรียน การรับเรื่องร้องเรียนฯ พ.ศ. 2553 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  3) ประกาศ กกพ. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้า พ.ศ. 2558    4) ประกาศ กกพ.เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ พ.ศ. 2561   5)ประกาศ กกพ. เรื่อง คำประกาศสิทธิผู้ให้บริการไฟฟ้า พ.ศ. 2565    และ 6)การแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านระบบ Traffy Fondue

          


        ส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี ประกอบด้วย 1) ข้อมูลการให้บริการไฟฟ้าในพื้นที่ และแผนการปรับปรุงระบบจำหน่าย/แผนการขยายเขตไฟฟ้า    2) มาตรฐานคุณภาพการให้บริการ ตามประกาศ กกพ. เรื่อง ค่าเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่สำหรับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการให้บริการในการประกอบกิจการไฟฟ้า ประเภทใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2566 ทั้งค่าเฉลี่ยของจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าดับ (SAIFI) แบะค่าเฉลี่ยของระยะเวลาที่ใช้ไฟฟ้าดับ (SAIDI)   และ 3) ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนของ กฟภ.

           สำหรับเรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่ แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนร่วมกันและการพิจารณาการเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภายนอกตามแผนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ 2

            ติดตามคลิปบรรยากาศการประชุม ได้ที่เว็บลิงค์  https://www.facebook.com/groups/1669664383539646/permalink/1808702306302519/?ref=share&mibextid=NSMWBT


           ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/1669664383539646/permalink/1808678509638232/?mibextid=Nif5oz

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ