Saturday, April 1, 2023

ผอ.กกต.จว.เพชรบูรณ์คาดว่าการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตจะคึกคักวันแรกพร้อม ย้ำเอกสารหลักฐานและค่าธรรมเนียมต้องครบ

 


ผอ.กกต.จว.เพชรบูรณ์คาดว่าการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตจะคึกคักวันแรกพร้อม ย้ำเอกสารหลักฐานและค่าธรรมเนียมต้องครบ

           นายสุวิทย์ ศรีวงษา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวถึงการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต ที่จะมีขึ้นใน วันที่ 3 - 7 เมษายน 2566 ว่า คาดว่าบรรยากาศการรับสมัครในวันแรกจะคึกคักมากเป็นพิเศษ เนื่องจากผู้สมัครต้องการหมายเลขประจำตัวที่จะเป็นหมายเลขต้น ๆ โดยใช้อาคาร สนง.กกต.จว.เพชรบูรณ์ เป็นสถานที่รับสมัคร

            สำหรับการยื่นเอกสารหลักฐานพร้อมใบสมัคร ผู้สมัครทุกคนต้องจัดเตรียมและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนให้เรียบร้อย เพราะหากเอกสารหลักฐานตลอดจนรูปถ่ายและค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 10,000 บาท อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบถ้วนแม้เพียงรายการเดียว จะไม่สามารถนสมัครรับเลือกตั้งได้ ต้องไปยื่นสมัครใหมในภายหลัง โดยเฉพาะวันแรกของการสมัคร (วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566) มักจะมีผู้สมัครรับเลือกตั้งไปก่อนเวลาการรับสมัคร (08.30 น.) จำนวนมากผู้สมัครทุกคนต้องลงทะเบียนในเอกสารที่เตรียมไว้เพื่อลงเวลาและลายมือชื่อด้วยตนเอง ซึ่งในขั้นตอนการสมัครรับเลือกตั้งจะถือว่าผู้สมัครเหล่านั้นมาพร้อมกัน ต้องมีการประชุมตกลงกันว่าผู้ใดจะเป็นผู้ยื่นเอกสารการสมัครก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ต้องมีการจับสลาก โดยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งเป็นผู้ดำเนินการจับสลาก การจับสลากมีด้วยกันสองครั้ง ดังนี้

          ครั้งแรก จะเป็นการจับสลากโดย ผอ.กกต.เขต เพื่อจับสลากรายชื่อผู้สมัครที่ไปลงทะเบียนก่อนเวลาว่าผู้ใดจะได้จับสลากก่อนหลังแล้วบันทึกไว้

          ครั้งที่ 2 จะเป็นการจับสลากโดยผู้สมัครว่าจะได้หมายเลขลำดับการยื่นใด หมายเลขดังกล่าวเป็นลำดับการยื่นเอกสาร เช่น ถ้าจับสลากได้หมายเลข 1 จะเป็นผู้ยื่นเอกสารใบสมัครเป็นคนแรก หากเอกสารหลักฐานครบถ้วนจะได้รับใบรับสมัคร (ส.ส.4/1 1) ถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์ และสามารถนำหมายเลข 1 ไปใช้หาเสียงเลือกตั้งได้ แต่หากเอกสารหลักฐานประกอบและค่าธรรมเนียมไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ต้องคืนเอกสารทั้งหมดให้ไปแก้ไขแล้วไปสมัครใหม่ภายหลัง ส่วนลำดับการยื่นจะเปลี่ยนไปเพราะต้องเรียกผู้สมัครที่จับสลากได้ลำดับที่ 2 เข้าไป นเอกสารแทนซึ่งแม้จะจับสลากได้หมายเลข 2 แต่ลำดับการยื่นจะเป็นหมายเลข 1 นั่นเอง         ดังนั้นการเตรียมตัวของผู้สมัครรับเลือกตั้งนอกจากตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามให้รอบคอบอย่างมั่นใจแล้ว ต้องเตรียมเอกสารให้เรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนด้วยเพื่อให้การสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

          ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวถึงเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ด้วยว่านอกจากแบบใบสมัครแล้วมีเอกสารประกอบสำคัญ ดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน  2. สำเนาทะเบียนบ้าน  3. ใบรับรองแพทย์

          นอกจากนี้ 4. หนังสือรับรองการส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองซึ่งต้องมีคำรับรองด้วยว่า ได้ดำเนินการครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองแล้ว (ส.ส.4/8)    5. หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาย้อนหลังสามปีติดต่อกัน (2563,2564และ 2565) ของผู้สมัคร เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ให้ทำเป็นหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี (ส.ส.4/7)     6. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาดกว้างประมาณ 8.5 ซม.และยาวประมาณ 13.5 ชม.จำนวน 10 รูป   7. เงินค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน 10,000 บาท    8. เอกสารสรุปประวัติย่อของผู้สมัครับเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตามแบบ ส.ส.4/6 ที่ได้บันทึกลงแผ่นชีดี จำนวน 1 แผ่น เพื่อให้สนง.กกต.นำไปจัดทำเป็นประชาสัมพันธ์แจ้งผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  9. หลักฐานประกอบการสมัครที่ยืนยันว่าผู้สมัครมีสิทธิยื่นสมัครรับเลือกตั้งอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น หลักฐานที่แสดงว่ามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปี หรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นบุคคลที่เกิดในจังหวัดเพชรบูรณ์ หรือหลักฐานที่แสดงว่าเคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีการศึกษา หรือหลักฐานที่แสดงว่าเคยรับราชการ เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดเพชรบูรณ์ป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปี เป็นต้น

         นอกจากนี้ ผู้จะสมัครต้องเตรียมเอกสารฉบับจริงมาเพื่อตรวจสอบประกอบเอกสารที่รับรอสำเนาถูกต้องด้วย ที่สำคัญ ผู้ใดจะสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.ให้มีสิทธิสมัครในนามพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองเดียว และจะสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตหรือแบบบัญชีรายชื่อแบบใดแบบหนึ่งได้เพียงแบบเดียว และสมัครรับเลือกตั้งได้เพียงเขตเดียว ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่ 0 5671 2002 หรือ 0 5672 5574

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ