Saturday, March 16, 2024

สนง.คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 3 จัดเวทีประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ คพข. และ กกพ.กับกลไกในการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 ณ โรงแรม SR Residence อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

 สนง.คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 3 จัดเวทีประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ คพข. และ กกพ.กับกลไกในการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 ณ โรงแรม SR Residence อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

             


           เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 นายจิรวัตร์ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ รับมอบหมายจากนายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดเวทีประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ คพข. และ กกพ.กับกลไกในการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 ณ โรงแรม SR Residence อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

            นายสมเกียรติ กิตติธรสมบัติ ผู้แทนของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในคณะกรรมการผู้ใช้พลังงาน ประจำเขต 3 กล่าวรายงานว่า ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ได้กำหนดให้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือที่เรียกว่า กกพ. จำนวน 7 ท่าน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานของประเทศให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติ ภายใต้กรอบนโยบายของรัฐ และ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต หรือที่เรียกย่อๆ ว่า คพข.เพื่อเป็นกลไกในการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน จากผู้แทนผู้ใช้พลังงานเขตละ 11 คน ทำหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้พลังงาน ให้คำปรึกษาแก่ กกพ.ในด้านการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน รวมทั้งเสนอมาตรการแก้ไขปรับปรุงการให้บริการพลังงาน โดย คพข.มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี


               นายสมเกียรติกล่าวอีกว่า จากการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่าผู้ใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่ยังไม่รู้จัก และไม่เข้าใจในภารกิจของสำนักงาน กกพ. และ คพข. ดังนั้นจึงได้จัดกิจกรมในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับทราบสิทธิ และหน้าที่ระหว่างผู้ให้บริการไฟฟ้ากับผู้ใช้ไฟฟ้า และได้รับทราบบทบาทในการคุ้มครองผู้ใช้ไฟฟ้าของ คพข. ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ และเผยแพร่ข้อมูลสิทธิประโยชน์ที่ผู้ใช้พลังงานพึงจะได้รับจากหน่วยงาน สำหรับในวันนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 3 ผู้อำนวยการเขตและเจ้าหน้าที่สำนักงาน กกพ. ประจำเขต 3 (นครสวรรค์) ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์  กฟภ.อำเภอหล่มสัก  กฟภ.อำเภอหนองไผ่ อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ พลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ และส่วนราชการอื่นๆ  ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่จากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ และผู้ที่สนใจ รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนประมาณ 80 คน
               ภายหลังพิธีเปิดแล้ว ได้มีการจัดทำแบบทดสอบความรู้เบื้องต้น การบรรยายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ โดย ผอ.สนง.กพพ.ประจำเขต และคณะ รวมทั้งคณะของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีการจัดทำแบบทดสอบหลังการอบรม ตลอดทั้งแบบประเมินการจัดกิจกรรมฯ โดยได้ปิดการจัดเวทีประชาสัมพันธ์ฯ ในเวลา 12.15 น.

                ติดตามบรรยากาศการจัดเวทีฯ ได้ที่เว็บลิงค์

                 (ช่วงแรก)

https://shorturl.asia/Oi1Ju  

                และ(ช่วงหลัง) https://shorturl.asia/7pkc4


                ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค เว็บลิงค์

https://shorturl.asia/giWMI


Thursday, March 14, 2024

คณะกรรมการผู้ใช้พลังงาน ประจำเขต 3 ร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพชรบูรณ์ พิจารณาแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนเพื่อผู้ใช้ไฟทั้งรายใหญ่และรายย่อย

 คณะกรรมการผู้ใช้พลังงาน ประจำเขต 3 ร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพชรบูรณ์ พิจารณาแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนเพื่อผู้ใช้ไฟทั้งรายใหญ่และรายย่อย


          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายอดิศักดิ์ กองทรง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้ใช้พลังงาน ประจำเขต 3 (คพข.3) ครั้งที่ 3/2567 (ครั้งที่ 12) โดยมีคณะกรรมการ และคณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมการประชุม โดยได้ร่วมกันรับทราบและร่วมพิจารณาแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนร่วมกันเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งรายย่อยและรายใหญ่           ประธานการประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองไผ่ที่อนุเคราะห์สถานที่ในการประชุม จากนั้นมีการประชุมตามระเบียบวาระจนแล้วเสร็จ หลังการประชุมได้มีการบันทึกภาพและรับประทานอาหารร่วมกัน

            สำหรับระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่งเป็นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และ คณะกรรมการผู้ใช้พลังงาน (คพพ.) และส่วนที่สองเป็นส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  


            ทั้งนี้ ในส่วนที่เป็นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และ คณะกรรมการผู้ใช้พลังงาน (คพพ.)ได้มีการแจ้งเรื่องที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เรื่อง 1) พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 หมวดที่ 4 การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ส่วนที่ 3 คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 2) ระเบียบ กกพ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การยื่นเรื่องร้องเรียน การรับเรื่องร้องเรียนฯ พ.ศ.2553 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 3)ประกาศ กกพ.เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้า พ.ศ.2558 4)ประกาศ กกพ.เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ พ.ศ.2565 5)ประกาศ กกพ.เรื่อง คำประกาศสิทธิผู้ให้บริการไฟฟ้า พ.ศ.2565

         โดยในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ภาพรวมการดำเนินการในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์) ได้แก่ 1) ข้อมูลการให้บริการไฟฟ้าในพื้นที่ 2) มาตรฐานคุณภาพการให้บริการ ตามประกาศ กกพ. เรื่อง ค่าเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่สำหรับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการให้บริการในการประกอบกิจการไฟฟ้า ประเภทใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า พ.ศ.2565 3) ค่าเฉลี่ยของจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าดับ (SAIE) 4)ค่าเฉลี่ยของระยะเวลาที่ใช้ไฟฟ้าดับ (SVD) และ 5) ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนของ กฟภ.
            สำหรับระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนร่วมกัน โดยที่ประชุมได้มีการนำเสนอและร่วมกันอภิปรายอย่างกว้างขวาง โดยมุ่งเน้นไปที่ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยและรายรายใหญ่ ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานการบริการที่ดี และเรื่องขอเชิญเข้าร่วมเวทีประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ คพข. และ กกพ. กับกลไกการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1 ณ โรงแรม SR residence อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

             ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์ https://shorturl.asia/5wndh

Tuesday, March 12, 2024

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 3 (สนง.กพพ.ประจำเขต 3) จัด "เวทีประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ คพข. และ กกพ.กับกลไกการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ประจำปี พ.ศ.2567" สร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ และเครือข่ายในฐานะผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 3 (สนง.กพพ.ประจำเขต 3) จัด "เวทีประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ คพข. และ กกพ.กับกลไกการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ประจำปี พ.ศ.2567" ตั้งเป้าเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าซึ่งเป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ และเครือข่าย ซึ่งเบื้องต้นถือว่า เป็นผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ รวม 45 คน 


            นายยุคล เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 3 (ผอ.สนง.กพพ.ประจำเขต 3 (นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี และลพบุรี) เปิดเผยว่า ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 นี้ สนง.กพพ.ประจำเขต 3 จะจัด "เวทีประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ คพข. และ กกพ.กับกลไกการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ประจำปี พ.ศ. 2567 " ณ โรงแรมเอส อาร์เรสซิเดนซ์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ แก่คณะสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ และผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกก็สามารถเข้าร่วมสัมมนา โดยในปีที่ผ่านได้เคยจัดให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย ณ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ และอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์แล้ว


           ทั้งนี้ สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2542 กำหนดให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน โดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) ประกอบด้วยผู้แทนผู้ใช้พลังงาน จำนวน 9 คน และผู้แทนจากองค์กรภาคเอกชน จำนวน 2 คน (ได้แก่ สภาหอการค้า และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) ทำหน้าที่คุ้มครองและเป็นตัวแทนของผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งรายย่อย และรายใหญ่ พร้อมทั้งได้ออกประกาศ กกพ. เรื่องมาตรฐานของสัญญาให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ พ.ศ. 2561 และประกาศ กกพ.เรื่อง คำประกาศสิทธิผู้ใช้บริการไฟฟ้า พ.ศ.2565 จุดมุ่งหมายในการจัดเวทีประชาสัมพันธ์เพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ และให้ผู้ใช้บริการไฟฟ้าและประชาชนทั่วไปได้รับประโยชน์สูงสุดจากการให้บริการไฟฟ้า            ทั้งนี้ ได้มีหนังเชิญประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเชิญสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ และเครือข่ายผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ จำนวน 45 ท่าน เข้าร่วมเวทีประชาสัมพันธ์ดังกล่าว และได้ให้กรอกแบบตอบรับเข้าร่วมเวทีฯ ไปยังสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 3 (นครสวรรค์) โดยมีนายณัฐดนัย เดชจิระกุล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กำกับกิจการพลังงาน ปฏิบัติการ เป็นผู้ประสานงาน อีกทั้งยังได้เชิญผู้ให้บริการไฟฟ้า อันได้แก่ คณะผู้บริหารจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหล่มสัก และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองไผ่ หน่วยงานละ 3 ท่าน เข้าร่วมการประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ด้วย

                      อนึ่ง ก่อนหน้านี้ได้มีการจัดเวทีประชาสัมพันธ์ในลักษณะนี้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยที่อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ และผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยที่อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ในช่วงปีที่ผ่านมา
              ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์   https://shorturl.asia/2cnM1


สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ