Thursday, February 1, 2024

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 3 จัดการประชุมคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 3 ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท เพื่อร่วมขับเคลื่อนการบริการที่ดี มีมาตรฐานสู่ผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งรายย่อยและรายใหญ่ .

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 3 จัดการประชุมคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 3 ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท เพื่อร่วมยกระดับคุณภาพการบริการที่ดี มีมาตรฐานสู่ผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งรายย่อยและรายใหญ่


             เมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 9.00 น.ณ ห้องประชุมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 3 (สนง.กพพ.3) จัดการประชุมร่วมคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 3 (คพข.3) ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท (กฟภ.จ.ชัยนาท) โดยความร่วมมือของ สนง.กพพ.3 คพข.3 และ กฟภ.จ.ชัยนาท พร้อมใจยกระดับบริการคุณภาพมาตรฐาน เพื่อผู้ใช้ไฟฟ้า               การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในบทบาท ภาระหน้าที่ และการประสานงานในการดำเนินงานของสำนักงาน กกพ.และ คพข. กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท โดยในส่วนของสำนักงาน กกพ.และ คพข.ได้แจ้งเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 หมวดที่ 4 การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ส่วนที่ 3 คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต ระเบียบคณะกรรมการผู้ใช้พลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การยื่นเรื่องร้องเรียน การรับเรื่องร้องเรียนฯ พ.ศ 2553 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 มาตรฐานของสัญญาให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้า ทั้งรายย่อย และรายใหญ่ คำประกาศสิทธิผู้ใช้บริการไฟฟ้า พ.ศ 2565 และแผนการประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน กกพ.และ คพข. ประจำปี 2567  

                 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัชัยนาท แจ้งเรื่องข้อมูลการให้บริการไฟฟ้าในพื้นที่ มาตรฐานคุณภาพการให้บริการตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง ค่าเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่สำหรับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการให้บริการในการประกอบกิจการไฟฟ้า ประเภทใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า พ.ศ 2565 ประเด็นค่าเฉลี่ยของจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าดับ (saifi) และค่าเฉลี่ยของระยะเวลาที่ให้ไฟฟ้าดับ (saidi) ตลอดทั้งขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 


                  การประชุมร่วมดังกล่าว มีนายยุคล เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 3 พร้อมคณะ นายอดิศักดิ์ ทองทรง ประธานและคณะกรรมการผู้ใช้พลังงาน ประจำเขต 3 ทุกท่าน โดยมีนายสำเชิง ลี้ลือเดช ผู้จัดการไฟฟ้าจังหวัดชัยนาท พร้อมทั้งผู้บริหารระดับจังหวัด ตลอดทั้งผู้จัดการไฟฟ้าระดับอำเภอ ร่วมการประชุม                     ในการประชุมครั้งนี้ มีบรรยากาศที่ดียิ่ง โดยทุกฝ่ายต่างมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับการบริการด้วยดี เป็นธรรม และมีความพึงพอใจ ยอมรับซึ่งกันและกันในการยกระดับการบริการให้มีคุณภาพมาตรฐานตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้กำหนดไว้แล้ว และกำลังเสนอแนะต่อผู้เกี่ยวข้องกับการยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน ให้ครอบคลุม รวดเร็ว เป็นธรรม ทั้งผู้บริการและผู้รับบริการต่อไป โดยการประชุมเสร็จสิ้นในช่วงเวลา 11.30 น.

                    จากนั้นได้มีการประชุมเฉพาะคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 3 และผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 3 พร้อมคณะ โดยร่วมกันพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการร้องเรียนจากผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยในจังหวัดสิงห์บุรี และจากประเด็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญาหาผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และเตรียมการเสนอเป็นแนวทางสำคัญในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานระดับชาติต่อไป


                    ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์ https://shorturl.asia/yBVSv

Monday, January 29, 2024

ผลการประกวดมะขามหวานในงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567 ผู้ชนะการประกวดเตรียมแข่งขันรับรางวัลพระราชทานฯ สุดยอดมะขามหวาน จ.เพชรบูรณ์ แห่งปี 2567

 


ผลการประกวดมะขามหวานในงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567 ผู้ชนะการประกวดเตรียมแข่งขันรับรางวัลพระราชทานฯ สุดยอดมะขามหวาน จ.เพชรบูรณ์ แห่งปี 2567


          จังหวัดเพชรบูรณ์โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดกิจกรรมประกวดมะขามหวาน ในงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่คุณภาพมะขามหวานของจังหวัดเพชรบูรณ์ รวมทั้งการพัฒนาการปรับปรุงคุณภาพให้มีความสม่ำเสมอได้มาตรฐานความต้องการของตลาด โดยการจัดประกวดในครั้งนี้ มีการประกวดมะขามหวานจำนวน 5 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ศรีชมภู พันธุ์ขันตี พันธุ์สีทอง พันธุ์ประกายทอง และ พันธุ์อื่นๆ ซึ่งคณะกรรมการได้ดำเนินการตัดสินการประกวดเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยมีผลการประกวดดังนี้ 


          มะขามหวานพันธุ์ศรีชมภู  รางวัลที่ 1 ได้แก่ นางลำพูน รินแก้ว รับประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงิน 10,000 บาท  รางวัลที่ 2 ได้แก่ นางสมคิด ช่วยประดิษฐ รับประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงิน 5,000 บาท และรางวัลที่ 3 ได้แก่ นางคำ วังคีรี รับประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงิน 3,000 บาท
           มะขามหวาน พันธุ์ขันตี  รางวัลที่ 1 ได้แก่ นางปอ โคตรสุวรรณ  รับประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงิน 10,000 บาท รางวัลที่ 2 ได้แก่ นายสมชาย เหลียมศร  รับประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงิน 5,000 บาท รางวัลที่ 3 ได้แก่ นายประดับ จันหา  รับประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงิน 3,000 บาท


            มะขามหวานพันธุ์สีทอง   รางวัลที่ 1 ได้แก่ นายกองสิน วงศา รับประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงิน 10,000 บาท รางวัลที่ 2 ได้แก่ นายวีระชัย คำแว่น รับประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงิน 5,000 บาท

รางวัลที่ 3 ได้แก่ นายอภิวรรธน์ ขีดวัน  รับประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงิน 3,000 บาท

            พันธุ์ประกายทอง รางวัลที่ 1 ได้แก่ นางชำเลือง พาขึ้นพร้อม  รับประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท  รางวัลที่ 2 ได้แก่ นายพริ้ง พาขึ้นพร้อม   รับประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงิน พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท  และรางวัลที่ 3 ได้แก่ นายบัวลอง แสงสี รับประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงิน 3,000 บาท


             สำหรับพันธุ์อื่นๆ  รางวัลที่ 1 ได้แก่ นางขันทอง มอญคำ (พันธุ์เพชรบัวทอง)   รับประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงิน 10,000 บาท 

รางวัลที่ 2 ได้แก่ นายเหี่ยง คำอ่อน (พันธุ์เพชรอัมพร)  รับประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงิน 5,000 บาท รางวัลที่ 3 ได้แก่ นางสมใจ คำอ่อน (พันธุ์เพชรอัมพร) รับประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงิน 3,000 บาท

              สำหรับส่วนของรางวัลชนะเลิศสุดยอดมะขามหวานที่จะได้รับถ้วยพระราชทาน คณะกรรมการจะนำมะขามหวานทั้ง 5 สายพันธุ์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ มาประกวดอีกรอบ เป็นสุดยอดมะขามหวานเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567 เพื่อชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยลงพื้นที่เก็บคะแนนในสวนของแต่ละสายพันธุ์ โดยจะต้องเป็นสวนที่มี การบริหารจัดการสวนสร้างองค์ความรู้ที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน สามารถพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบสวนมะขาม เผยแพร่ขยายผลให้แก่สาธารณชนได้ และ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 จะเป็นพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มามอบให้ผู้ชนะเลิศสุดยอดมะขามหวานเพชรบูรณ์แห่งปี 2567 พร้อมรับเงินรางวัล 10,000 บาท

              ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์  https://shorturl.asia/9hCEK

รอง ผวจ.พัชรี ศาลาศิลป์ พร้อมคณะเยี่ยมชมและให้กำลังใจเกษตรกรในเต๊นท์ร้านค้าตลาดเกษตรกร นิทรรศการ กิจกรรมYoung Smart Farmer และวิสาหกิจชุมชน ในงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567

 รอง ผวจ.พัชรี ศาลาศิลป์ พร้อมคณะเยี่ยมชมและให้กำลังใจเกษตรกรในเต๊นท์ร้านค้าตลาดเกษตรกร นิทรรศการ กิจกรรมYoung Smart Farmer และวิสาหกิจชุมชน ในงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567

         เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 10.30 น. นางพัชรี ศาลาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะ ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่เกษตรกรผู้มาร่วมงานและนำเสนอสินค้าทางการเกษตรที่เต๊นท์ภายในงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567 โดยมีนางชญากุล ผ่องโอภาส เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์  นำเยี่ยมชมนิทรรศการร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป และผลผลิตทางการเกษตรที่ จำหน่ายภายใต้ตลาดเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์  และวิสาหกิจชุมชน แปลงใหญ่ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการร้านค้าของ Young Smart Farmer จังหวัดเพชรบูรณ์ 
         อนึ่ง ในการจัดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567 มีเต๊นท์เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับชาวเกษตกรที่จะนำสินค้ามาจำหน่ายในงานมะขามหวานฯ อัตราพิเศษ โดยมีบุคลากรของสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้ประสานงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวเกษตรกรจำนวนมาก

         ทั้งนี้ สนง.เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ตรวจเยี่ยมตลาดจำหน่ายผลผลิตมะขามหวาน ผลผลิตทางการเกษตร และกิ่งพันธุ์ไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ ในงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567  เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา

        โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตรวจเยี่ยมตลาดจำหน่ายผลผลิตมะขามหวาน ผลผลิตทางการเกษตร และกิ่งพันธุ์ไม้ผลไม้ดอก ไม้ประดับ ในงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567  ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 27 มกราคม ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ริมสองฝั่งถนนสาย สระบุรี - หล่มสัก พร้อมสอบถามปัญหา และตรวจสอบความเรียบร้อยของร้านค้าที่มาจำหน่ายในงานด้วย

         ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์

https://shorturl.asia/Ar0vMบรรยากาศคึกคักและอิ่มบุญในลานวัฒนธรรมสร้างสุขเพชรบูรณ์พาโชค โดยการดำเนินการของคณะกรรมการเหล่ากาชาด และกิ่งกาชาดอำเภอชนแดน พร้อมทั้งผู้เกี่ยวข้อง

 บรรยากาศคึกคักและอิ่มบุญในลานวัฒนธรรมสร้างสุขเพชรบูรณ์พาโชค โดยการดำเนินการของคณะกรรมการเหล่ากาชาด และกิ่งกาชาดอำเภอชนแดน พร้อมทั้งผู้เกี่ยวข้อง             เมื่อคืนวันที่ 28 มกราคม 2567 ซึ่งเป็นคืนที่ 2 ของการจัดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ประจำปี 2567 ณ บริเวณหน้าเวทีลานวัฒนธรรมสร้างสุขเพชรบูรณ์พาโชค ในงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567 คณะกรรมการจัดงานเพื่อหารายได้ สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดให้กิจกรรมความบันเทิงสนุกสนาน พร้อมกับการตักไข่ปลาการกุศล จัดหารายได้เข้าสมทบการจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้เปราะบาง ผู้อนาถา และผู้ประสบภัยต่างๆ ของเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยในคืนนี้เป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอชนแดน ซึ่งต่างได้ดำเนินการอย่างแข็งขัน ทุ่มเท เสียสละ จนทำให้งานลุล่วงไปด้วยดี ทั้งนี้มีคณะของรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าสมทบร่วมให้กำลังใจและสร้างความสนุกสนานให้กับผู้มาร่วมงาน

            สำหรับภาคบันเทิงของเวทีลานวัฒนธรรมสร้างสุขเพชรบูรณ์พาโชค เป็นการดำเนินงานโดยมีคณะลูกทุ่งกาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแกนในการดำเนินการหลัก ปรับเปลี่ยนด้วยคณะจากเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอชนแดน โดยในช่วงเวลาประมาณ 21.00 น.ได้มีศิลปิน ดิว วิทวัส พร้อมคณะ มาร่วมสร้างความสนุกสนานอีกด้วย


             ติดตามคลิปประกอบข่าวได้ที่เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1758605404650356/?mibextid=Nif5oz

            ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1758588111318752/?mibextid=Nif5oz

สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอเชิญส่งมะขามหวานเข้าประกวดชิงถ้วยพระราชทาน

 สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร  ขอเชิญเกษตรกรส่งผลผลิตมะขามหวานเข้าร่วมการประกวด“สุดยอดมะขามหวานชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท รายละเอียดตามเอกสาร ทั้งนี้ สมัครวันสุดท้าย 29 มกราคม 2567 นี้

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ