Saturday, July 22, 2023

เผยผลการประกวดคลิปวิดีโอสั้นในโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ปี 2566​จ.เพชรบูรณ์


เผยผลการประกวดคลิปวิดีโอสั้นในโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ปี 2566​จ.เพชรบูรณ์

            นางเพชรรัตน​์ แสนแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ​ธุรกิจ​ประกันภัย​(คปภ.)​ จังหวัดเพชรบูรณ์​เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี พ.ศ.2566 ไปแล้วนั้น ปรากฎว่า มีผู้สมัครร่วมร่วมการประกวดจำนวนหนึ่ง คณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ ซึ่งมีคลังจังหวัดเพชรบูรณ์​ เป็นประธานคณะกรรมการฯ ได้ตัดสินแล้ว โดยผลงานรูปแบบคลิปสั้น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมโรงเรียนหนองไผ่ โดยมีรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมโรงเรียนบึงสามพัน  และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนศรีเทพประขาสรรค์​
          สำหรับคณะกรรมการตัดสินในครั้งนี้ ประกอบด้วย นางรุ้งลาวัณย์  ชวนเกิดลา คลังจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานกรรมการ  โดยมีนายธรรมรัฐ นุชเนื่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ผู้แทน ผอ.สพท.เพชรบูรณ์​ นางสาวเพ็ญฤดี  รุนดา นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ ผู้แทนของพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์  นายคันฉัตร  เพียรวิจัยธรณี ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์  นางสาวปาณิสรา  วัชรกันยาตระกูล ประธานชมรมประกันวินาศภัยจังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นกรรมการ และมีนางเพชรรัตน์  แสงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ
          สำหรับผลการตัดสินการประกวดผลงานนักเรียน จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้ดำเนินการพิจารณาผลงานที่ส่งเข้าประกวดและคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล ดังนี้  คือ ผลงานรูปแบบคลิปวิดีโอสั้น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียหนองไผ่  ชื่อทีมโรงเรียนหนองไผ่  ชื่อคลิป พ.ร.บ.จ๋า...ข้ามาแล้ว  ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร  โดยทีมงาน ได้แก่ นางสาวบุษบาบรรณ  ใยเพชร  นางสาววราพร แสนสอาด นายธันวา อุณหิต  นางสาวสิรภัทร คลังระหัด  นางสาวปุณยนุช  เครือทอง  นางสาวโสภิตา  หมู่หมื่นศรี  ทั้งนี้ มี ครู - อาจารย์ที่ปรึกษาผลงานนักเรียน ได้แก่ นางสาวบัวเรียน  ฤทธิ์กล้า  

         สำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม  เป็นผลงานของทีม Undo "ชื่อคลิป เจ็บ จ่าย จบ"  ทั้งนี้ ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นางสาวชวัลลักษณ์ สุขเอี่ยม นายกันตภณ ธูปมงคล นางสาวจินตนา  รอดสว่าง นางสาวเอมอร สีวัง นายปิยวัช ธิยา  นางสาวธัญชนก ทรงกลิ่น  นายพงศภัค พรมชัย  และนายธเนศพล วงษ์ภา  โดยมีครู - อาจารย์ที่ปรึกษาผลงานนักเรียน  ประกอบด้วยนางศิริภรณ์ จุลฬา และนายศรายุทธ สุทธิศักดิ์

          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ไดัแก่ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ ทีม SP FILM ชื่อคลิป คาดไม่ถึงเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร  ได้แก่ นายวิธวินท์ จำปาทอง  นางสาวพิยดา สุขสบาย  นางสาวณัฏฐวรรณ กุลสุนันท์  นายกัณฑ์อเนก อุ่นกลาง  นายพงศภัค เดือนกลาง  นางสาวมานิตา หินใฮ  นายพงษ์ธนู สูทธนะ  และนายอนุชิต จันทร โดยมีครู - อาจารย์ที่ปรึกษาผลงานนักเรียน ได้แก่ นายชานนท์ คงรวยทรัพย์  นายบันดาล  มาอยู่วัง และนางสาวปิ่นกาญจน์ วิหารธรรม

           ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่ง ได้ที่เว็บ​ไซต์​เฟสบุ้ค เว็บลิงค์ 

https://www.facebook.com/groups/226197298482776/permalink/944657306636768/?mibextid=Nif5oz

           (นายวันชัย ศรีเหนี่ยง ภาพ/ข่าว ขอขอบคุณ​ สนง.คปภ.จ.เพชรบูรณ์ เอื้อเฟื้อข้อมูล)​Friday, July 21, 2023

สนง.คปภ.จ.เพชรบูรณ์​ประกาศผลและมอบรางวัลอาสาสมัครประกันภัยดีเด่น ประจำปี 2566

 


สนง.คปภ.จ.เพชรบูรณ์​ประกาศผลและมอบรางวัลอาสาสมัครประกันภัยดีเด่น ประจำปี 2566....

           นางเพชรรัตน์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)​ จังหวัดเพชรบูรณ์  เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)​ จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลอาสาสมัครประกันภัยดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2566 แล้ว โดยคณะกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครประกันภัยดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2566 ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัครประกันภัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566 เสร็จสิ้นแล้ว และได้มีการมอบรางวัลไปแล้วเช่นกัน
         สำหรับผลการคัดเลือกปรากฎ ดังนี้ คือ 1) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายนพดล ขลุ่ยแก้ว  2) รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายวันชัย ศรีเหนี่ยง  และ 3) รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายชัยชาญ แสงพันตา  และทางสำนักงาน คปภ.จังหวัดเพชรบูรณ์​โดย ผอ.สนง.คปภ.และคณะ ได้มอบรางวัลให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกทั้ง 3 ราย แล้ว
              สำหรับประวัติความเป็นมาของอาสาสมัครประกันภัย นั้น ข้อมูลจากเว็บไซต์​ของ สนง.คปภ.ระบุว่า  ปี 2532 กรมการประกันภัย เดิมมีชื่อเรียกว่า สำนักงานประกันภัย และได้จัดตั้งหน่วยงานส่วนภูมิภาคขึ้น ทำหน้าที่ควบคุมดูแลการประกอบกิจการของสาขาบริษัทประกันภัย ดูแลรักษาสิทธิประโยชน์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยแก่ประชาชน จึงได้เชิญชวนผู้มีจิตอาสาเข้ารับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยเป็นต้นมา

               ต่อมาเมื่อ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2536 จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เรื่อง พ.ร.บ. สู่ประชาชนให้ทั่วถึง  ปี 2545 สำนักงานฯ ได้จัดโครงการสัปดาห์รวมใจประกันภัย พ.ร.บ. 100% จึงเป็นช่องทางหนึ่งที่นำอาสาสมัครประกันภัยในพื้นที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

              และในปี 2546 รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณสำหรับจัดอบรมให้แก่อาสาสมัครประกันภัย และได้ประกาศใช้ “ระเบียบกรมการประกันภัยว่าด้วยอาสาสมัครประกันภัย” เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2546 จึงนับได้ว่าอาสาสมัครประกันภัยกำเนิดขึ้นมีระเบียบรองรับอย่างเป็นทางการในวันดังกล่าว

               ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์​เฟสบุ้ค เว็บลิงค์

https://www.facebook.com/groups/226197298482776/permalink/944026280033204/?mibextid=Nif5oz

คปภ.เพชรบูรณ์​ร่วมมือกับ สนง.สาธารณสุขอำเภอหล่มเก่าให้ความรู้ด้านประกันภัยแก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา​ที่ อ.หล่มเก่า

 

คปภ.เพชรบูรณ์​ร่วมมือกับ สนง.สาธารณสุขอำเภอหล่มเก่าให้ความรู้ด้านประกันภัยแก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา​ที่ อ.หล่มเก่า

               เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 นางเพชร​รัตน์​  แสงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ผอ.สนง.คปภ.)​ จ.เพชรบูรณ์​นำคณะ ประกอบด้วยนางสาวนิปุณ วงศ์เสนา เจ้าหน้าที่ และนางรวิสรา กาวงษ์  นักวิชาการประกันภัย ให้ความรู้ด้านการประกันภัย โดยเน้นไปที่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ผู้ประสบภัยจากรถ แก่นักเรียนโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์​ ตามโครงการของสำนักงานสาธารณสุข​อำเภอหล่มเก่า
               ทั้งนี้ การให้ความรู้ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการอบรมความรู้ความปลอดภัยทางถนนแก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาของสำนักงานสาธารณสุข​อำเภอหล่มเก่า เพื่อให้เด็กและเยาชน ครูในโรงเรียน ได้รับการฝึกอบรมการให้ความรู้ "ทักษะคิด การเอาชีวิตรอดจากภัยบนท้องถนน" หรือ "วัคซีนจราจร" เพื่อป้องกันและลดการบาดเจ็บ การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน  โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกคน เข้ารับการอบรม              ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บ​ไซต์​เฟสบุ้ค เว็บลิงค์

 https://www.facebook.com/groups/226197298482776/permalink/943983803370785/?mibextid=Nif5oz

              (นายวันชัย ศรีเหนี่ยง ภาพ/ข่าว ขอขอบคุณ​ สนง.คปภ.จ.เพชรบูรณ์ เอื้อเฟื้อข้อมูล)​

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ