Thursday, March 30, 2023

ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือนมีนาคม 2566

 

ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือนมีนาคม 2566วันที่ 30 มีนาคม 2566  นายบุญโชค พลดาหาญ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์ 

     โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ 

      1.เรื่อง ช่วงบ่ายวันนี้ มีพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางอรพินท์ เสาวโมกข์ สมาชิก ชพค.-ชพส.ที่วัดช้างเผือก อ.เมืองเพชรบูรณ์

     2 เรื่องการติดตามหนี้ค้างชำระโครงการสวัสดิการเงินกู้สมาชิก ชพค.-ชพส .           

     3 เรื่องรายงานจำนวนสมาชิก ชพค.-ชพส. ทั่วประเทศ และจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือน ก.พ. 2566 (ทั่วประเทศ ช.พ.ค.937,142 คน ช.พ.ส. 387,447 คน จ.เพชรบูรณ์ ช.พ.ค.13,661 คน ช.พ.ส.7,132 คน)

    4 เรื่อง ค่าสงเคราะห์รายศพสมาชิก ชพค.-ชพส. ประจำเดือน มี.ค. 2566 (ช.พ.ค. 799 บาท ช.พ.ส.399 บาท

           5 เรื่องความเคลื่อนไหวความก้าวหน้า การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา 

    วันที่ 18-19 มีนาคม 2566 กระทรวงศึกษาธิการ จัดงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย ครั้งที่ 4 ที้โรงแรมดิอิมพีเรียลโฮเต็ล แอนด์คอนเวนชั่นเช็นเตอร์ จ.พิษณุโลก โดยสอ.สามัญศึกษา เพชรบูรณ์ จำกัด ได้เป็นวิทยากรนำเสนอผลการดำเนินการรวมหนี้แก้ไขปัญหาหนี้ครูในครั้งนี้ด้วย
     ในส่วนของสถานีแก้ปัญหาหนี้สินครูสถานีต่างๆ  อยู่ระหว่างการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือแก้ไข 

      6 เรื่องการคัดเลือกบุคคลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นคนดีศรี สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์ เดือนนี้ผู้เข้าเกณฑ์เพื่อพิจารณา  35 คน

    7 เรื่องขอความอนุเคราะห์ ต้นสังกัดครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดอย่างกว้างขวางและทั่วถึง เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี การแก้ปัญหาหนี้สิน การส่งเสริมการฝึกอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ซึ่งทาง สกสค.เพชรบูรณ์ ได้ประสาน อาชีวศึกษาจังหวัด กศน.จังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ในการฝึกอาชีพให้กับครูและครอบครัวของครูและบุคลากรทางการศึกษาไว้แล้ว

     "ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่กรุณาสละเวลาไปเข้าร่วมประชุม และช่วยขับเคลื่อนงานเป็นอย่างดี"  ผอ.สกสค.กล่าวในที่สุด

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ