Tuesday, December 26, 2023

คณะ ป.ป.ช. เพชรบูรณ์ ร่วมกับชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ระดับอำเภอหล่มสัก อำเภอหล่มเก่า ดำเนินกิจกรรมการจับตามองและแจ้งเบาะแส (Watch & Voice) ภายใต้โครงการ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต ลงพื้นที่ รร.เทศบาลบ้านศรีมงคล อ.หล่มสัก

 


คณะ ป.ป.ช. เพชรบูรณ์ ร่วมกับชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ระดับอำเภอหล่มสัก อำเภอหล่มเก่า ดำเนินกิจกรรมการจับตามองและแจ้งเบาะแส (Watch & Voice) ภายใต้โครงการ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต ลงพื้นที่ รร.เทศบาลบ้านศรีมงคล อ.หล่มสัก
            เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ระดับอำเภอหล่มสัก อำเภอหล่มเก่า ดำเนินกิจกรรมการจับตามองและแจ้งเบาะแส (Watch & Voice) ภายใต้โครงการ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต มีวัตถุประสงค์ เพื่อลดพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต ลดการกระทำความผิดต่อกฎหมายการขัดกันของผลประโยชน์ เพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ


             ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มสัก นางสาวนุชจรินทร์ อินประถม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับโครงการของหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการตรวจสอบ ในกรณีการเฝ้าระวังการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างโครงการอาหารกลางวันนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล เป็นเงินอุดหนุนรับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเทศบาลเมืองหล่มสัก และขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยผู้แทนเทศบาลเมืองหล่มสัก ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล ทั้งนี้ มีนักเรียนที่รับประทานอาหารในโรงเรียนจำนวน 302 คน มื้อละ 22 บาท คิดเป็นเงิน 6,644 บาท ต่อวัน โดยโรงเรียนใช้วิธีจ้างเหมาบริการ โดยผู้รับจ้างประกอบอาหารในโรงเรียน และได้กำหนดให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่าย เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น และนำส่งเงินดังกล่าวเป็นรายได้ของสถานศึกษา...
            การลงพื้นที่ได้ให้ข้อเสนอแนะให้โรงเรียนปิดประกาศรายการอาหารในแต่ละสัปดาห์ บนป้ายประชาสัมพันธ์ และApplication line ของผู้ปกครองในแต่ละชั้นเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองจะได้ทราบข้อมูลอาหารกลางวันในแต่ละวันที่นักเรียนได้รับประทาน อีกทั้งเป็นการลดความเสี่ยงในเรื่องของการแพ้อาหารบางอย่างสำหรับนักเรียน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เช่น ผู้ปกครองนักเรียนช่วยสถานศึกษาตรวจสอบจำนวน หรือปริมาตรวัตถุดิบ การประกอบหรือการปรุงอาหาร ทั้งนี้ ไม่ควรแต่งตั้งผู้ปกครองเป็นกรรมการตรวจรับวัตถุดิบอาหารกลางวัน และควรมีช่องทางให้ผู้ปกครองนักเรียนหรือนักเรียนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพและปริมาณของอาหารกลางวันนักเรียน และเป็นการดำเนินการตามแนวปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ตามแนบท้ายหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ต่อไป

             ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ๊ค เว็บลิงค์

https://shorturl.asia/ZUihE

Monday, December 25, 2023

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์จำกัดจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 มีเรื่องแจ้งให้ทราบและพิจารณาหลายเรื่อง ที่ประชุมอนุมัติกำไรเป็นเงินปันผล 5.0% และเงินเฉลี่ยคืน 14 % สมาชิกสงสัยทุจริตประกันชีวิต ส่วนกรรมการแจงรายละเอียดคลายกังวล

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์จำกัดจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 มีเรื่องแจ้งให้ทราบและพิจารณาหลายเรื่อง ที่ประชุมอนุมัติกำไรเป็นเงินปันผล 5.0% และเงินเฉลี่ยคืน 14 % สมาชิกสงสัยทุจริตประกันชีวิต ส่วนกรรมการแจงรายละเอียดคลายกังวล 


           เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด โดยนายณรงค์ จันทร์เชื้อ ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการ ได้มีมติจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์จำกัด โดยมีผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมการประชุมจำนวนมาก พร้อมทั้งผู้สังเกตการณ์อีกจำนวนหนึ่งด้วย

           การประชุมได้เริ่มขึ้นในช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 นายณรงค์ จันทร์เชื้อ ประธานการประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและแนะนำผู้มีเกียรติที่มาร่วมประชุม ได้แก่ นางแพวิพา ภูสงัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 และนายทองเลื่อน บุญเพ็ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และนายเสรี ฉิมพลี นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ จากนั้นได้แนะนำคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษาสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ผู้จัดการ และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์จำกัด และผู้เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแจ้งข้อกำหนดเบื้องต้นในการประชุม จากนั้นได้เริ่มดำเนินการประชุมในวาระที่ 2 รับทราบการรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ จำนวน 11 เรื่อง ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจำนวน 10 เรื่อง และตามด้วยระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 

          สำหรับเรื่องเสนอเพื่อทราบทั้ง 11 เรื่อง ได้แก่ ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในรอบปี พ.ศ.2566 จำนวนสมาชิกเข้าใหม่และออกระหว่างปี 2566 ฐานะทางการเงินของกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน การฟ้องคดีคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 53 คำพิพากษาของศาลแรงงานภาค 6 และศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ กรณีการทุจริต ปี 2552 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ถูกให้ออกและไล่ออก กรณีละเมิดระเบียบข้อบังคับสหกรณ์ ผลประโยชน์และค่าตอบแทนตามกฎกระทรวง รายงานผลการประเมินมาตรฐานและรายงานประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน รายงานผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566 และข้อเสนอแนะของสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ 

            ส่วนเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจำนวน 10 เรื่องได้แก่ พิจารณาผลการดำเนินการงบแสดงฐานะทางการเงินของสหกรณ์ประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 พิจารณางบประมาณรายรับ-รายจ่ายแผนงาน/โครงการประจำปี 2567 พิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันของสหกรณ์ประจำปี 2567 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2567 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ พิจารณาแก้ไขระเบียบของสหกรณ์ พิจารณาการสรรหาและเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ พิจารณาการสรรหาและเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์สำรอง และพิจารณาการตัดหนี้สูญ


             ทั้งนี้ ที่ประชุม ได้มีการนำเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ และแจ้งว่าจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

             สำหรับเรื่องที่อยู่ในความสนใจและเฝ้าติดตามของสมาชิก จำนวนมาก ได้แก่ การพิจารณาจัดสรรเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนจากการจัดสรรกำไร โดยในปีนี้มีกำไรสุทธิ 642,228,153.51 บาท จัดสรรเป็นเงินปันผล ร้อยละ 5.05 ของทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้ว และจัดสรรเป็นเงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 14.00 ของดอกเบี้ยรับ และเรื่องการทุจริตในการดำเนินการประกันชีวิต ซึ่งคณะกรรมการได้พยายามดำเนินการแก้ไขตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งมาจนจวบกระทั่งปัจจุบัน และมีผู้ถูกลงโทษโดยให้ออกไปแล้ว

              ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์ https://shorturl.asia/hfroM


สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ