Thursday, February 16, 2023

คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 3 (นครสวรรค์) จัดประชุมครั้งที่ 2/2566 เพื่อผู้ใช้พลังงาน

คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 3 (นครสวรรค์) จัดประชุมครั้งที่ 2/2566 เพื่อผู้ใช้พลังงาน 
              คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 3 (นครสวรรค์) จัดประชุมครั้งที่ 2/2566 (ครั้งที่ 2) ตามบทบาทเพื่อประชาชนผู้ใช้พลังงาน 
              เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายอดิศักดิ์ กองทรง ประธานคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2566 (ครั้งที่ 2) ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 3 (นครสวรรค์) โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง 
              การประชุมได้ดำเนินการตามระเบียบวาระที่กำหนด กล่าวคือ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
              ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2566 (ครั้งที่ 1) ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ ได้แก่ เรื่องกำหนดการปฐมนิเทศคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต รุ่นที่ 4 และข้อกฎหมาย และระเบียบ กพพ.ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประกาศ กพพ.เรื่องมาตรฐานของสัญญาให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้า พ.ศ.2558 ประกาศ กพพ.เรื่อง คำประกาศสิทธิผู้ใช้บริการไฟฟ้า พ.ศ.2565 และแนวทางการปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนระบบสายสื่อสารและอุปกรณ์โทรคมนาคม และเรื่อง แนวทางการจัดประชุมแบบออนไลน์ 
             ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา โครงการประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของ กกพ.และ คพข.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
             ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่ ประเด็นหัวข้อและกำหนดการในการประชุมร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
                 อนึ่ง คพข. คือ คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต ที่คณะกรรมการ กำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) แต่งตั้งขึ้นจากผู้แทนผู้ใช้พลังงาน (ผู้ใช้ไฟฟ้า) ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนงานภารกิจการกำกับกิจการพลังงานของ กกพ. ในด้านการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 
                  
ทั้งนี้ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ คพข.ส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิ้งค์
                ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค เว็บลิงค์

Wednesday, February 15, 2023

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์จัดประชุมคณะกรรมการชมรมกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเตรียมทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2565 "พิษณุโลกเกมส์"

 

            สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์จัดประชุมคณะกรรมการชมรมกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเตรียมทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2565 "พิษณุโลกเกมส์"

          สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์จัดประชุมคณะกรรมการชมรมกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเตรียมทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2565 "พิษณุโลกเกมส์"
         เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นายวีระ ธูปทอง ท่องเที่ยวกีฬาและจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือคณะกรรมการชมรมกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2565 "พิษณุโลกเกมส์"
          ทั้งนี้ สืบเนื่องจากกรมพลศึกษา ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ ผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566 "พิษณุโลกเกมส์" ภายใต้โครงการส่งเสริมกีฬาและกีฬานันทนาการผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 3-6 พฤษภาคม 2566 ณ จังหวัดพิษณุโลก  
           ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานตามกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงขอเชิญคณะกรรมการชมรมกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือหาแนวทางในการเตรียมการรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาส่งเข้าร่วมการแข่งขันฯ ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีพาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
          สำหรับประเด็นในการหารือมีหลายประเด็น อาทิ การรับสมัคร การคัดเลือก การพิจารณาตัดสิน ระยะเวลา สถานที่รับสมัคร คณะกรรมการตัดสิน เป็นต้น
          ส่วนจำนวนชนิดกีฬา มี 10 ชนิดกีฬา ได้แก่ 1) กรีฑา 2) กอล์ฟ 3) ตะกร้อ 4) แบดมินตัน 5) เปตอง 6)ลีลาศ 7)วู้ดบอล 8) หมากรุกไทย 9) แอโรบิกมวยไทย และ 10) ประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ
          ทั้งนี้ มีการกำหนดเบื้องต้นในการรับสมัครและการคัดเลือกเป็นวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ ส่วนเรื่องที่พักขอให้กำหนดไว้เป็นหลักการ
         ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ๊ค เว็บลิงค์ 

สนง.คปภ.จ.เพชรบูรณ์จัดกิจกรรมเชิดชูอาสาสมัครประกันภัย และยุวชนประกันภัย โดยเชิญผู้ว่าฯ มอบเกียรติบัตรและเงินสนับสนุนในวันประชุมกรมการจังหวัดฯ ประจำเดือนมกราคม 2566

          


          สนง.คปภ.จ.เพชรบูรณ์จัดกิจกรรมเชิดชูอาสาสมัครประกันภัย และยุวชนประกันภัย โดยเชิญผู้ว่าฯ มอบเกียรติบัตรและเงินสนับสนุนในวันประชุมกรมการจังหวัดฯ ประจำเดือนมกราคม 2566

          สนง.คปภ.จ.เพชรบูรณ์จัดกิจกรรมเชิดชูอาสาสมัครประกันภัย และยุวชนประกันภัย โดยเชิญผู้ว่าฯ มอบเกียรติบัตรและเงินสนับสนุนในวันประชุมกรมการจังหวัดฯ ประจำเดือนมกราคม 2566
         เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ในโอกาสที่มีการจัดประชุมกรมการจังหวัดเพชรบูรณ์ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ประจำเดือนมกราคม 2566 นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดทั้งในส่วนของอาสาสมัครประกันภัย ยุวชนประกันภัย และครู อาจารย์ทึ่ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สนง.คปภ.มุ่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม มีความตระหนัก และพิจารณานำเอาการประกันภัยไปใช้ประโยชน์ในการบรรเทาความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
         นางเพชรรัตน์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ผอ.สนง.คปภ.) จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดให้มีการมอบรางวัลผลงานตามโครงการอาสาสมัครประกันภัย ประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 4 รางวัล และโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 10 รางวัล
        ทั้งนี้ โครงการอาสาสมัครประกันภัย ประจำปี พ.ศ.2565 (อาสาสมัครประกันภัยดีเด่น) รางวับแรก รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับภาค ได้แก่ นายวันชัย ศรีเหนี่ยง ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ต่อมาเป็นรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด ได้แก่ นายวันชัย ศรีเหนี่ยง ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล จากนั้นเป็นรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับจังหวัด ได้แก่ นายนพดล ขลุ่ยแก้ว ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล และสุดท้ายเป็นรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับจังหวัด ได้แก่ นางปราณี พรมคุณ ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล
        ส่วนโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี พ.ศ.2565 แบ่งเป็นประเภท 2 ประเภท คือประเภทรางวัล ครู-อาจารย์ ที่ปรึกษาผลงานนักเรียน ประเภทเพลง ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม และผู้ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี ส่วนประเภทรางวัล ครู-อาจารย์ ที่ปรึกษาผลงานนักเรียน ประเภทคลิปสั้น ผู้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ ผู้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม ผู้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้านวังบาล
        ทั้งนี้ ยังได้มีรางวัลทุนการศึกษาอีก โดยผู้ได้ทุนการศึกษานักเรียน ประเภทเพลง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Sugar plam one นักเรียนโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม wicec Studio นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา
        ส่วนทุนการศึกษานักเรียน ประเภทคลิปวีดีโอสั้น ได้แก่ 1) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม S.P film นักเรียนโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม The first ตาลเดี่ยว นักเรียนโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา และ 3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม วังบาลร่วมใจ ทำประกันภัยอุบัติเหตุ นักเรียน โรงเรียนบ้านวังบาล อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา
        ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดโครงการแข่งขันวิ่งฯ ที่อุทยานตาดหมอก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

 

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดโครงการแข่งขันวิ่งฯ ที่อุทยานตาดหมอก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดโครงการแข่งขันวิ่งฯ ที่อุทยานตาดหมอก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
          เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 03.00 น. - 07.00 น.ณ ลานกิจกรรมฯ อุทยานแห่งชาติตาดหมอก ตำบลนาป่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบูรณ์
          นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ Marathon และกล่าวต้อนรับ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานในพิธีเปิดโครงการวิ่งแข่งขัน ตาดหมอกมาราธอนมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ประจำปี 2566 จัดโดย สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติรวมถึงสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนโครงการโดยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาดหมอก และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
                                                

        ในการนี้ หัวหน้าส่วนราชการ รอง ผบก. ภ.จว.เพชรบูรณ์ นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ผกก.สภ.เมืองฯ ผกก.สภ.บ้านโคก กำนันตำบลนาป่า นายก อบต.นาป่า บุคลากรของ อบต.นาป่า ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน ฯลฯ นักวิ่งจากในพื้นที่และต่างจังหวัด ฯลฯ ร่วมพิธีฯ ร่วมกิจกรรมฯ จำนวนมาก
        ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ Facebook เว็บลิงก์

นายอำเภอวังโป่งและคณะรุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย

 


นายอำเภอวังโป่งและคณะรุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
          นายอำเภอวังโป่งและคณะรุดช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
          เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
          นายสุเทพ เบียร์ดี นายอำเภอวังโป่ง เข้าตรวจเยียมบ้านผู้ประสบอัคคีภัย และมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่จ่าสิบเอก บุญชอบ ถาวรศักดิ์ บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 11 ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ เจ้าของบ้านผู้ประสบภัย เหตุเกิดอัคคีภัย เวลา ประมาณ 00.10 น.ของวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 และภัยสิ้นสุดเวลาประมาณ 01.30 น. ความเสียหายประมาณราคาในเบื้องต้น จำนวน 460,000 บาท ช่วงเวลาเกิดเหตุไม่มีบุคคลพักอาศัยอยู่ภายในบ้าน ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต และมีหน่วยงานช่วยเหลือเบื้องต้นดังนี้
          1. นายอำเภอวังโป่ง มอบข้าวสาร จำนวน 1 ถัง ไขรไก่ จำนวน 1 แผง
          2. สาธารณสุขอำเภอวังโป่งและ รพ.สต.วังกระดาษเงิน มอบข้าวสาร จำนวน 1 ถุง
          3. อบต.ท้ายดง มอบข้าวสารอาหารแห้ง จำนวน 1 ชุด 4.บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด มอบข้าวสาร 15 กิโลกรัม ขนม 4 แพ็ค และน้ำดื่มจำนวน 10 แพ็ค
          ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ Facebook เว็บลิงก์
 https://www.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1557027184808180/อำเภอในเขตเพชรบูรณ์เปิดบริการทางด่วนจดทะเบียนสมรสเนื่องในวันวาเลนไทน์

 


อำเภอในเขตเพชรบูรณ์เปิดบริการทางด่วนจดทะเบียนสมรสเนื่องในวันวาเลนไทน์
          อำเภอศรีเทพและวังโป่ง อำเภอละ 11 คู่ อำเภอเขาค้อ 12 คู่ และอำเภอหล่มสัก 50 คู่
         ณ ที่อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักทะเบียนอำเภอศรีเทพ
         นายวีระวัฒน์ วัฒนวงศ์พฤกษ์ นายอำเภอศรีเทพ แสดงความยินดีและร่วมมอบใบสำคัญการสมรส พร้อมของที่ระลึก ให้กับคู่สมรส ที่จดทะเบียนสมรส เนื่องในวันแห่งความรัก Happy Valentine”s Day จำนวน 11 คู่สมรส โดยมีนางสาวจรียา ท่างาม ปลัดอำเภอ หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง นางสาวจุฑามณี โปรดเลื่อม ปลัดอำเภอ รักษาการ ปลัดอำเภอ หน.กลุ่มงานทะเบียนและบัตร เจ้าหน้าที่ ร่วมมอบและเป็นสักขีพยาน
          ส่วนวันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์    นายสุเทพ เบียร์ดี นายอำเภอวังโป่ง เป็นผู้ลงนามในทะเบียนสมรส เนื่องในวันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ โดยผู้ที่มาจดทะเบียนสมรส จำนวน 11 คู่ จะได้รับของที่ระลึกจากนายอำเภอวังโป่งพร้อมอวยพรให้คู่สมรส จงมีความสุข ความเจริญตลอดไป
          สำหรับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่ เวลา 8.30-16.30 น. ณ สำนักทะเบียนอำเภอเขาค้อ
          นายภาคภูมิ ภูมี นายอำเภอเขาค้อ นายอำนาจ พูนยอด ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นายนริส กลึงกลมเกลียว ปลัดอำเภอ ฝ่ายทะเบียนและบัตรฯ และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมแสดงความยินดี และมอบใบสำคัญการสมรสพร้อมของที่ระลึก ให้แก่คู่รักจำนวน 12 คู่ เนื่องในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรัก
          สำหรับอำเภอหล่มสักนั้น วันนี้ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 นถึง 16.45 น. นายชาครินทร์ อินอิ่มวรปราชญ์ นายอำเภอหล่มสัก มอบหมายให้สำนักทะเบียนอำเภอหล่มสัก ให้บริการจดทะเบียนสมรสให้คู่รัก เนื่องในวันแห่งความรักวันวาเลนไทน์ โดยมีคู่จดทะเบียนสมรสทั้งหมด จำนวน 50 คู่ การจดทะเบียนสมรสดังกล่าว นับเป็นปรากฏการณ์วันแห่งความรัก ที่สร้างความประทับในหลายอำเภอ สำหรับอำเภออื่นๆ เมื่อได้ข้อมูลแล้ว จะนำเสนอจำนวนคู่สมรสต่อไป
          ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ Facebook เว็บลิงก์

 https://www.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1557035668140665/

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์จำกัดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์จำกัดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

          สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์จำกัดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
         เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 นายนิยม วิลัยวงค์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ครูเพชรบูรณ์จำกัด เป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์จำกัด 
         การประชุมดังกล่าวเริ่มขึ้นในเวลา 09.00 น. โดยมีระเบียบวาระที่กำหนด 5 วาระ การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีเรื่องที่ประชุมขอให้นำเสนอนายทะเบียนพิจารณากำหนดแนวทางให้ชัดเจนก่อน จึงจะพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
         การประชุมได้เริ่มที่ระเบียบวาระที่ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ที่ประชุมมีมติรับรอง ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ มี 4 เรื่องด้วยกันืได้แก่ 1) รับทราบผลการดำเนินงานของสมาคมในรอบปีบัญชี 2565 2) รับทราบสมาชิกเข้าใหม่ เสียชีวิต และพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกระหว่างปี 2565 3) รับทราบการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ประจำปี 2566 และ 4) รับทราบรายงานผู้ตรวจสอบการเงินของสมาคม ประจำปี 2565
           สำหรับระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ได้มีการนำเสนอให้พิจารณา 6 เรื่องด้วยกันได้แก่ เรื่องที่ 1 การพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและบัญชี รายรับรายจ่ายประจำปี 2565 เรื่องที่ 2 การพิจารณางบประมาณ รายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2566 เรื่องที่ 3 การพิจารณาจัดสรรเงินรายจ่าย ประจำปี 2565 เรื่องที่ 4 การพิจารณาเงินช่วยเหลือจ่ายค่าสงเคราะห์ศพคงเหลือ เรื่องที่ 5 การพิจารณากำหนดระเบียบสมาคม และเรื่องที่ 6 การพิจารณาแก้ไข เพิ่มเติม ข้อบังคับและระเบียบสมาคม ส่วนระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
           การดำเนินการดังกล่าวเป็นเป็นไปด้วยดีตามข้อบังคับของสมาคมฯ แต่มีบางรายการ ที่ประชุมเสนอให้มีการสอบถามไปยังนายทะเบียนถึงแนวทางการดำเนินการว่าสามารถทำได้หรือไม่ เมื่อทราบผลแล้วจึงจะพิจารณาต่อไป.......... 

              อนึ่ง สมาคมฌาปนกิจฯ นี้ มีกรรมการชุดปัจจุบัน 15 ท่านมีนายนิยม วิลัยวงค์ เป็นนายกสมาคม มีผู้ตรวจสอบการเงินของสมาคม 3 คน มีที่ปรึกษาสมาคม 5 คน และมีเจ้าหน้าที่ของสมาคม 2 คน ในรอบปีที่ผ่านมา มีสมาชิกเสียชีวิต 99 คน โดยผู้เสียชีวิตรายล่าสุดได้ค่าสงเคราะห์ศพ จำนวน 288,420 บาท ในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีสมาชิกทั้งสิ้น จำนวน 9,597 คน ลดลงจากเมื่อสิ้นปี 2564 จำนวน 10 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 สมาคมมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 33.6 ล้านบาทเศษ มีรายรับ 2.1 ล้านบาทเศษ มีรายจ่าย 1.64 ล้านบาทเศษ มีรายรับมากกว่ารายจ่าย 476,144.80 บาท ทั้งนี้สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์ของสมาคมได้ที่ https://www.cakrupbn.com/ 
             ติดตามคลิปบรรยากาศการประชุมส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1555000945010804/?mibextid=Nif5oz
             ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1554399818404250/?mibextid=Nif5oz

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ