Saturday, July 8, 2023

คณะ ป.ป.ช.จ.เพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินโครงการฯ เกษตรแปลงใหญ่ฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์คณะ ป.ป.ช.จ.เพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินโครงการฯ เกษตรแปลงใหญ่ฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดเพชรบูรณ์โดยชมรม STRONG -​จิตพอเพีงต้านทุจริตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และคณะ  (คณะกรรมการชมรมฯ/สมาชิกชมรมฯ/เครือข่ายฯ ระดับอำเภอ) ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพซรบูรณ์ โดยนางสาวนุชจรินทร์ อินประถม ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมการทำเกษตรแปลงใหญ่ไม้ผลฯ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ตามที่ได้รับการแจ้งข้อมูลจากประชาชน


           ทั้งนี้ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง และเพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานโครงการของหน่วยงานภาครัฐ และเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล ให้เกิดความโปร่งใส/ตรวจสอบได้ และเกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน

            สำหรับคณะกรรมการชมรมฯ/สมาชิกชมรมฯ/เครือข่ายฯ ระดับอำเภอ ที่ไปร่วมในครั้งนี้ ประกอบด้วยนายวันชัย ศรีเหนี่ยง  นายประดิษฐ์ บุญยอด  นายวีระยุทธ วงศ์อุ้ย และนางนิยมพร เจริญวัฒนาชัยกุล

           


            ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค เว็บลิงค์  https://www.facebook.com/groups/www.phetchabunenews/permalink/6476801819032792/?mibextid=S66gvF

Wednesday, July 5, 2023

คณะ สำนักงาน ป.ป.ช.จ.เพชรบูรณ์​ ติดตามงานก่อสร้างถนนเสริมผิวแอสฟัสต์คอนกรีตฯ เทศบาลตำบลนางั่ว

 


คณะ สำนักงาน ป.ป.ช.จ.เพชรบูรณ์​ ติดตามงานก่อสร้างถนนเสริมผิวแอสฟัสต์คอนกรีตฯ เทศบาลตำบลนางั่ว...

              เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนางสาวนุชจรินทร์ อินประถม ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับนายวันชัย ศรีเหนี่ยง ประธานชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการประเภทโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 2 โครงการ                 โดยโครงการดังกล่าว ได้แก่  1)​ โครงการก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัสต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.14-003 สายแยกทางหลวงหมายเลข 21 (กม.ที่ 234+235) บ้านนางั่วพัฒนา หมู่ที่ 13 - บ้านนางั่ว หมู่ที่ 4 ตำบลนางั่ว งบประมาณดำเนินการ  2,750,000  บาท  และ 2) โครงการก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัสต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.14-012 สายแยกทางหลวงหมายเลข 21 (กม.ที่ 232+817) สายบ้านนา-ลำป่าสักมูล หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 10 ตำบลนางั่ว งบประมาณดำเนินการ  1,070,000  บาท


                ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจับตามอง (Watch) การดำเนินโครงการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ และแจ้งเบาแสะ (Voice) เมื่อพบว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวไม่โปร่งใส/ไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ  
              สำหรับคณะชมรมฯ อ.เมืองเพชรบูรณ์​และคณะที่ไปร่วมลงพื้นทึ่ติดตามในครั้งนี้ ประกอบด้วยนายวันชัย ศรีเหนี่ยง  นายประดิษฐ์ บุญยอด   นายวีระยุทธ วงศ์​อุ้ย   นางสาริณีย์ เชื่อมวราศาสตร์  นายสนธิชัย สาระวัน  นางชนากานต์​ ด้วงเทื้อะ นางบังอร ยอดเกตุ และนางกิตติมา ยะใหม่วงษ์

              ขอขอบคุณ​ภาพประกอบข่าว โดย คุณสนธิชัย สาระวัน 

              ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บ​ไซต์​เฟสบุ้ค เว็บลิงค์   https://m.facebook.com/groups/www.phetchabunenews/permalink/6469582873088020/?mibextid=Nif5ozสนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ