Wednesday, August 23, 2023

ป.ป.ช. เพชรบูรณ์ สุ่มลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

 


ป.ป.ช. เพชรบูรณ์ สุ่มลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 

         เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30 น.ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายวันชัย ศรีเหนี่ยง เป็นผู้แทน ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนางสาวนุชจรินทร์ อินประถม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ณ โรงเรียนบ้านปากดุก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์


           สำหรับการลงพื้นที่นี้ เพื่อเป็นการติดตามการดำเนินโครงการอาหารกลางวันนักเรียนและอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในลักษณะเชิงรุก ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินโครงการดังกล่าว เกิดความโปร่งใส การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และทำให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันและนมที่มีคุณภาพ

          การลงพื้นที่ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือ​และอำนวยความสะดวกด้วยดีจาก นายนิรศักดิ์ นารี ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู   อนึ่ง โรงเรียนบ้านปากดุก มีนักเรียน 161 คน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต  2  มีเนื้อที่ 4  ไร่  งาน 80  ตารางวา  มีข้าราชการครู  ตาม จ. 18 จำนวน  10  คน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวนนักเรียน  ปีการศึกษา​ 2565  จำนวน  172  คน  จำนวนห้องเรียน  9  ห้องเรียน 


ป.ป.ช. เพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น กรณีได้รับแจ้งว่ามีการก่อสร้างถมดินคลองชลประทานโดยไม่เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย

      


ป.ป.ช. เพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น กรณีได้รับแจ้งว่ามีการก่อสร้างถมดินคลองชลประทานโดยไม่เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย

          เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566  ชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนายวันชัย ศรีเหนี่ยง ผู้แทน ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนางสาวนุชจรินทร์ อินประถม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ลงพื้นที่สังเกตการณ์บริเวณคลองชลประทานทางข้ามขึ้นโคกแก้ว ตำบลปากดุก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์           การลงพื้นที่ดังกล่าว  เนื่องจากได้รับแจ้งเบาะแสว่า มีการก่อสร้างถมดินคลองชลประทานโดยไม่เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย โดยมี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากดุก และประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปคณะ ป.ป.ช.จ.เพชรบูรณ์​ลงพื้นที่สังเกตการณ์​การสอบคัดเลือกฯ ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุผลพิเศษ สังกัด สพป.เพชรบูรณ์​เขต 1

   


 คณะ ป.ป.ช.จ.เพชรบูรณ์​ลงพื้นที่สังเกตการณ์​การสอบคัดเลือกฯ ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุผลพิเศษ สังกัด สพป.เพชรบูรณ์​เขต 1

        เมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 ชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยกรรมการชมรมระดับจังหวัดจังหวัดเพชรบูรณ์ และผู้แทนชมรมฯ ในระดับอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนางสาวนุชจรินทร์ อินประถม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันการทุจริต ลงพื้นที่สังเกตการณ์ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี พ.ศ. 2566 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1)  โดยมี ดร.ไท พานนนท์​ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา​ประถมศึกษาเพชรบูรณ์​ เขต 1 และคณะ ร่วมให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวก

            สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อสังเกตการณ์การดำเนินการจัดการสอบคัดเลือกฯ ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และเพื่อส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในพื้นที่

             ทั้งนี้ ในส่วนของสมาชิกชมรม STRONG จิดพอเพียงฯ ที่ร่วมลงพื้นที่สังเกต​การณ์​ประกอบด้วยนายปรีชา โคบำรุง  นายวันชัย ศรีเหนี่ยง นายวีระยุทธ​ วงศ์อุ้ย และนางสาริณีย์ เชื่อมวรศาสตร์

             ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์​เฟสบุ้ค เว็บ​ลิงค์

https://www.facebook.com/groups/www.phetchabunenews/permalink/6630860196960286/?mibextid=Nif5oz

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ