Friday, March 22, 2024

คณะทำงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลในเมือง ประจำสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์ จัดประชุมคณะทำงานเพื่อปรึกษาหารือในการพัฒนาศักยภาพของศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ และเพื่อยกระดับการบริการประชาชนให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 คณะทำงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลในเมือง ประจำสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์ จัดประชุมคณะทำงานเพื่อปรึกษาหารือในการพัฒนาศักยภาพของศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ และเพื่อยกระดับการบริการประชาชนให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 พ.ต.ท.กิตติ เลี้ยงสุข ประธานคณะทำงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน เพื่อปรึกษาหารือการดำเนินงานในศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ เพื่อยกระดับการบริการประชาชน ให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทางของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 

       ในการนี้ จะมีการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องหลายประการ อาทิ การจัดทำโครงการ/กิจกรรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน การจัดทำบันทึกข้อตกลงที่รัดกุม เหมาะสม ชัดเจนมากยิ่งขึ้น การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน การจัดหาอุปกรณ์วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน การบริหารในการอยู่เวรปฏิบัติหน้าที่ประจำวันของผู้ไกล่เกลี่ยในแต่ละเดือน  ตลอดทั้งเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องหลายประการ โดยมุ่งหมายให้ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนแห่งนี้ สามารถสร้างความสงบสุขในสังคมให้มากยิ่งๆ ขึ้นในหลายด้านต่อไป อนึ่ง ในช่วงที่ผ่านมา ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลในเมือง ประจำสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จนสามารถยุติเรื่องได้ไปแล้ว79 เรื่อง และยังมีเรื่องที่กำลังดำเนินการอีก 13 เรื่อง โดยข้อพิพาทส่วนใหญ่ จะเป็นคดีแพ่ง ประมาณ 60 เรื่อง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า สามารถประหยัดงบประมาณของทางราชการ และประชาชน ได้ถึงประมาณ 7,200,000 บาท  ทีเดียว (ทั้งนี้ คิดจากฐานข้อมูลในเรื่องค่าใช้จ่ายของคดีแพ่งตามคลิปของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ท้ายข่าวนี้)

             พ.ต.ท.กิตติ เลี้ยงสุข ประธานคณะทำงานฯ ยังกล่าวว่า จากผลงานที่ผ่านมา นับว่าศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนเป็นประโยชน์แก่ประชาชนที่เป็นคู่กรณีกัน  ที่ไม่ต้องฟ้องร้องกัน ไม่ต้องไปขึ้นศาล สามารถตกลงปรองดองกันได้ด้วยดี  ลดความขัดแย้งในสังคม ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย  เนื่องจากการยื่นเรื่องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด 

           " ดังนั้น จึงขอเชิญชวนประชาชนที่มีข้อพิพาทกันและกัน ได้ไปใช้บริการศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลในเมือง ซึ่งตั้งอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์ โดยขณะนี้ได้มีการจัดเวรให้บริการประขาชนเป็นประจำทุกวัน ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์ รวมทั้งวันหยุดนักขัตฤกษ์  แต่หากมีความจำเป็นเร่งด่วน ก็สามารถโทรศัพท์ประสานงานเพื่อปรึกษาหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้" ประธานคณะทำงานฯ กล่าวในที่สุด.

             ติดตามรับชมคลิปแนะนำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ได้ที่เว็บลิงค์   https://shorturl.asia/LAVH9           

Tuesday, March 19, 2024

คปภ.จ.เพชรบูรณ์ จัดให้ความรู้ด้านการประกันภัย แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ อบจ.เพชรบูรณ์ 19 มีนาคม 2567 ผวจ.มอบ รอง ผวจ.เป็นประธานเปิดงาน และมีคณะร่วมเป็นวิทยากร และมีการมอบหมวกกันน็อคให้ด้วย

 สำนักงาน คปภ.จ.เพชรบูรณ์ จัดให้ความรู้ด้านการประกันภัย แก่ผู้นำชุมชน กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดมอบรอง ผวจ.เป็นประธานเปิดงาน และมีผู้แทนนายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ พร้อมคณะ ร่วมเป็นวิทยากร ในโอกาสนี้ได้มีการมอบหมวกกันน็อคให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

           เมื่อวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ รับมอบหมายจาก ผวจ.เพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมตามโครงการเสริมสร้างพันธมิตรและพัฒนาเครือข่ายเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยทั่วประเทศ ประจำปี 2567 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนร่วมเป็นเกียรติ และมีผู้นำอันได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

            นางเพชรรัตน์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดเพชรบูรณ์ (ผอ.สนง.คปภ.จ.เพชรบูรณ์) กล่าวรายงานว่า ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 นี้ สำนักงาน คปภ.เพชรบูรณ์ ได้จัดให้มีการให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประกันอุบัติเหตุ และการประกันภัยตาม พ.ร.บ.ผู้ประสบภัยจากรถ  ทั้งนี้ เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่มีบทบาทหน้าที่ในการกำกับ ดูแล และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน ด้านการประกันภัย ได้มีกำหนดจัดกิจกรรมตาม "โครงการเสริมสร้างพันธมิตรและพัฒนาเครือข่าย เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย ทั่วประเทศ ประจำปี 2567" ในการนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยให้กับบุคลากรของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และสารวัตรกำนัน ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัย และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้แก่ประชาชนในชุมชนให้สามารถใช้สิทธิจากการประกันภัยได้อย่างถูกต้อง เป็นธรรม และใช้การประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม            เมื่อประธานกล่าวเปิดงานแล้ว ได้มีพิธีรับมอบหมวกนิรภัย (หมวกกันน็อค) จากบริษัทประกันติดโล่(เงินติดล้อ) จำนวน 110 ใบ สำหรับรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 มีการบันทึกภาพร่วมกับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้น ได้มีการบรรยายในเรื่อง "บทบาทหน้าที่ของ สำนักงาน คปภ." และ "การประกันภัยอุบัติเหตุ" กับเรื่อง "พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535" โดยวิทยากร จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวรัตติยา อนันต์สลุง ผู้อำนวยการ สำนักงาน คปภ.จังหวัดพิจิตร และนางรัตติยา ฤกษ์จำนงค์ ผู้เชี่ยวชาญ สำนักงาน คปภ.ภาค 2 (นครสวรรค์)               สำหรับในช่วงต่อมา เป็นการเสวนาในหัวข้อ "การใช้สิทธิประโยชน์จากการประกันภัยอย่างคุ้มค่า ผ่านกรณีศึกษา" โดยมีวิทยากร คือ นายสมศักดิ์ หลวงเทพ ปลัดอำเภอผู้แทนนายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ แพทย์หญิงวิจิตรา แพงขะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ พันตำรวจโท วิริยะ กิ่งแก้ว รองผู้กำกับการ (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์ และนายยศพล จิตติมานุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายไชยยงค์ ไชยปัน นักสื่อสารมวลชลชำนาญการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ สำหรับในช่วงท้ายเป็นการซักถามปัญหาทั่วไป และการมีมอบหมวกนิรภัยให้แก่ผู้เข้าร่วมในการจัดกิจกรรมตามลำดับด้วย

            อนึ่ง ในวันนี้ยังมีกิจกรรมการออกบูธประชาสัมพันธ์ ของสำนักงาน คปภ. และของบริษัทประกันภัยด้วย รวม 13 บูธ โดยในแต่ละบูธ ได้มีการแนะนำและมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เข้าชมด้วย

             สำหรับการจัดกิจกรรมวันนี้ได้มีการถ่ายทอดสดทาง facebook โดยสามารถติดตามย้อนหลังได้ที่เว็บลิงค์

 https://shorturl.asia/iwqQY

              ติดตามคลิปบรรยากาศส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์ https://shorturl.asia/4dW0j

              ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์ https://shorturl.asia/VqlBa

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ