Saturday, June 29, 2024

คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำ เขต 3 ร่วมกับคณะผู้บริหารการไฟฟ้าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.นครสวรรค์ ประชุมเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า

 คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำ เขต 3 ร่วมกับคณะผู้บริหารการไฟฟ้าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.นครสวรรค์ ประชุมเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า

                 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567  นายอดิศักดิ์ กองทรง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 3 ครั้งที่ 6/2567 (ครั้งที่ 15) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีคณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ มีเรื่องพิจารณาคือแนวทางการจัดการเรื่องเรียนร่วมกัน

                 สำหรับเนื้อหาการประชุม ในส่วนของสำนักงาน กกพ. และ คพข. ได้แก่

             3.1 พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 หมวดที่ 4 การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ส่วนที่ 3 คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต

            3.2 ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การยื่นเรื่องร้องเรียน การรับเรื่องร้องเรียนฯ พ.ศ. 2553 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

            3.3 ประกาศ กกพ. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้า พ.ศ. 2558

            3.4 ประกาศ กกพ. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ พ.ศ. 2561

            3.5 เรื่อง คำประกาศสิทธิผู้ให้บริการไฟฟ้า พ.ศ. 2565

            3.6 การแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านระบบ Traffy Fondue


            สำหรับในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่

               3.1 ข้อมูลการให้บริการไฟฟ้าในพื้นที่

               3.2 ภาพรวมมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ ตามประกาศ กกพ. เรื่อง ค่าเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่สำหรับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการให้บริการในการประกอบกิจการไฟฟ้า ประเภทใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2566

                  - ค่าเฉลี่ยของจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าดับ (SAIFI)

                  - ค่าเฉลี่ยของระยะเวลาที่ใช้ไฟฟ้าดับ(SAIDI)

                  - ความสูญเสียในระบบจำหน่ายไฟฟ้า (Distribution Loss)

               3.3 ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนของ กฟภ.           สำหรับเรื่องพิจารณาร่วมกัน คือ แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนร่วมกัน ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/1669664383539646/permalink/1845921635913919/?mibextid=Nif5oz

Sunday, June 23, 2024

จัดถอดบทเรียน “ท่องเที่ยวชุมชน” ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ หลังได้รับการสนับสนุน เพื่อเพิ่มศักยภาพ และการจัดการที่ดี เครือข่ายเพชรบูรณ์ตั้งเป้ารองรับ และประสานผู้เกี่ยวข้อง

 จัดถอดบทเรียน “ท่องเที่ยวชุมชน” ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ หลังได้รับการสนับสนุน  เพื่อเพิ่มศักยภาพ และการจัดการที่ดี เครือข่ายเพชรบูรณ์ตั้งเป้ารองรับ และประสานผู้เกี่ยวข้องต่อไป

              นายสอน ขำปลอด ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาดเหนือตอนล่าง มีหนังสือเชิญเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมในโอกาสที่มาจัดเวทีพบปะพูดคุุยเสวนาด้านการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบภายใต้ความมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน และเห็นผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม ณ วัดโฆษาท่าช้าง ต.ห้วยไร่ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มสัก  โดยมีผู้ร่วมนำผลงานมาเสวนาจากจังหวัดสุโขทัย จังหวัดตาก จังหวัดชัยนาท และจังหวัดเพชรบูรณ์  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมการประชุม ทั้งสิ้น 32 คน


             การจัดกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2567  โดยมีพิธีเปิดในวันที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ วัดโฆษาท่าช้าง ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ และมีการเสวนาถอดบทเรียน ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มสัก 

           สำหรับการนำเสนอถอดบทเรียนและถอดรหัสการเรียนรู้ท่องเที่ยวชุมชน เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาดเหนือตอนล่างที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานจาก สสส. ปี  ปี 2567 ได้แก่ 1) ท่องเที่ยวชุมชน ตำบลไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก นำเสนอโดย คุณศิวพร คงทรัพย์ สคล.ตาก  2) ท่องเที่ยวชุมชน บ้านริมธารา ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย นำเนสอโดย ผญ.สายปิ่น แก้วเกษ  3) ท่องเที่ยวชุมชน ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนไทยชนะศึก อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย นำเสนอโดย คุณศรีลา ชมภูวัน ประธานกลุ่มโฮมสเตย์ตำบลไทยชนะศึก 4) ท่องเที่ยวชุมชน ตาลหวานห้วยกรดโฮมสเตย์ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท นำเสนอโดยนายพายัพ แสงทอง สคล.เหนือล่าง
          ส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องและวิพากษ์และถอดบทเรียนและสรุปถอดรหัสการเรียนรู้โดย รศ.ดร.วศิน ปัญญาวุทตระกูล จากภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  และบุคคลที่แจ้งแนวทางการสนับสนุนแผนทุนสำหรับการท่องเที่ยวชุมชนจากเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และร่วมกำหนดบทสรุปผู้บริหาร คือคุณมาลัย มินศรี ผู้ประสานงานการท่องเที่ยวชุมชนเครือข่ายองค์กรงดเหล้าส่วนกลาง

          สำหรับจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมสังเกตการณ์ และอภิปรายในส่วนที่เกี่ยวข้องจำนวน 4 ท่าน ทั้งนี้ จะได้นำเรื่องที่ได้รับมาปรึกษาหารือและดำเนินการขับเคลื่อนตามลำดับต่อไป

           ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1846997082477854/?mibextid=Nif5oz

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ