Thursday, May 25, 2023

ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เพชรบูรณ์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566

 ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เพชรบูรณ์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566  ....

                     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 19.30 น.ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์  นายชัยยันต์  ยอดคำ ประธานสมาพันธ์​เอสเอ็มอีไทยเพชรบูรณ์​ ร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชน​ระดับจังหวัด ในฐานะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนมนุษยชนระดับจังหวัดเพชรบูรณ์​ โดยมีนายชนก มากพันธ์ุ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน  และมียุติธรรมจังหวัด เป็นเลขานุการ

               
            สำหรับการประชุมในวันนี้มีระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566  เวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 2 ในวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ไม่มี   วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ  ข้อ 3.1 คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ที่ 2/2566 ลงวันที่ 3 มกราคม 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร  ข้อ 3.2  คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 1056/2566  เรื่องแต่งตั้งผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนระดับจังหวัด  ข้อ 2.3 สาระสำคัญของแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566 - 2670)    

              วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา   ข้อ 4.1 กรอบแนวทางการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของจังหวัด  ข้อ 4.2 การพิจารณาแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนระดับจังหวัด  ข้อ   4.3 การประกาศนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ    ข้อ 4.4  การติดตามผล และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนระดับจังหวัด

             การประชุมดังกล่าวเสร็จสิ้น เวลา 11.45 น.       

            ติดตามภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บ​ลิงค์​  https://www.facebook.com/groups/732011088537430/permalink/822968886108316/?mibextid=Nif5oz

เผยผลการแข่งขันของทัพนักกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดเพชรบูรณ์​ในการเข้าชิงชัยการแข่งขันกีฬาและนันทนาการกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย คว้าแล้วหลายรางวัล

 
เผยผลการแข่งขันของทัพนักกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดเพชรบูรณ์​ในการเข้าชิงชัยการแข่งขันกีฬาและนันทนาการกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย คว้าแล้วหลายรางวัล..... จากการที่คณะนักกีฬาผู้สูงอายุจากจังหวัดเพชรบูรณ์​เข้าร่วมการแข่งขัน "พิษณุโลกเกมส์" ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นมา  เผยรางวัลและเหรียญรางวัลต่างๆ จากการแข่งขันในส่วนของจังหวัดเพชรบูรณ์​  หลายรางวัลโดยในเบื้องต้นนี้ ได้แก่  1) รางวัลหรียญทองแดง กรีฑา ทุ่มน้ำหนักชาย รุ่นอายุ 60-64 ปี นายรัตนพล มั่นสมใจ    2) เหรียญทอง กรีฑา วิ่ง 800 เมตรชาย  รุ่นอายุ 60-64 ปี  ร.ต.อ.สมหมาย อินยา   3) เหรียญเงิน กรีฑา วิ่ง 1,500 เมตร ชาย รุ่นอายุ 80 ปี ขึ้นไป นายสุชาติ บัวเมือง   4) เหรียญเงิน กรีฑา พุ่งแหลนชาย รุ่นอายุ 65-69 ปี พ.ท.พันศักดิ์ เต็งยี่   5)  เหรียญเงิน กรีฑา วิ่ง 1,500 เมตรชาย รุ่นอายุ 60-64 ปี ขึ้นไป  ร.ต.อ.สมหมาย อินยา  6) เหรียญทองแดงลีลาศ ประเภทสแตนดาร์ด รุ่นอายุ 65 ปีขึ้น  จังหวะวอลซ์ /จังหวะแทงโก้ ได้แก่ นายบุญส่ง เปล่งจันทรา และนางวิลาวัลย์ อนุกูลวัฒนา  เป็นต้น  ทั้งนี้ จะได้นำเสนอต่อไป และขอแรงเชียร์​จากชาวจังหวัดเพชรบูรณ์​ต่อไป

 (ขอขอบคุณ​ ภาพ/ข้อมูล จากคุณแตงโมสนง.ทกจ.เพชรบูรณ์)
Wednesday, May 24, 2023

จังหวัดพิษณุโลกเปิดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่ 15 "พิษณุโลกเกมส์" ยิ่งใหญ่ขบวนนักกีฬา​จากเพชรบูรณ์​ร่วมแข่งขัน

 
จังหวัดพิษณุโลกเปิดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่ 15 "พิษณุโลกเกมส์" ยิ่งใหญ่ขบวนนักกีฬา​จากเพชรบูรณ์​ร่วมแข่งขัน

                 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566  ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก       นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 พิษณุโลกเกมส์  โดยจะมีการจัดการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 23 - 26 พฤษภาคม 2566     ดร.วนิดา พันธ์สอาด รองอธิบดีกรมพลศึกษา นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก   และท่องเที่ยวกีฬาฯ จากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นักกีฬาและผู้ติดตาม  เข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง


                   ทั้งนี้ จังหวัดเพชรบูรณ์​ได้จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน​ในครั้งนี้ด้วย และได้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันพร้อมๆกับนักกีฬาผู้สูงอายุจากทั่วประเทศ อย่างเต็มความรู้ ความสามารถ โดยสามารถคว้าเหรียญจากการแข่งขันในกีฬาบางประเภทมาแล้ว​ด้วย ทั้งนี้ ในส่วนของนักกีฬานั้นสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์​ได้จัดคณะเจ้าหน้าที่ช่วยประสานในเรื่องต่างๆ อาทิ ประสานในเรื่องที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา พาหนะในการเดินทาง กำหนดการเปิดและปิดการแข่งขัน กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ประเภทกีฬา และสถานที่ในการแข่งขัน กฏ กติกาในการแข่งขันในปีนี้ และเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง  สำหรับนักกีฬาที่ไปร่วมการแข่งขันมีหลากหลายอำเภอทั่วทั้งจังหวัดเพชรบูรณ์​ โดยเกือบทั้งหมดเป็นนักกีฬาสังกัดชมรมกีฬาผู้สูงอายุุจังหวัดเพชรบูรณ์​  โดยมีนายสมเดช ธรรมา เป็นประธานชมรม  นายจีระพงษ์ รักษาบุญ และนายสถาพร ธรรมสถิตย์ เป็นรองประธานชมรม


                ขอเชิญติดตามรับชมพิธีเปิดย้อนหลัง  จากการถ่ายทอดสดพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 "พิษณุโลกเกมส์" เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ได้ที่เว็บ​ลิงค์ https://fb.watch/kICROs-HL7/


                  คลิปข่าวการแข่งขันก่อนพิธีเปิดในบางส่วน เว็บ​ลิงค์​ https://youtu.be/9sI7lTyr0o4

                  

                  ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่ง​ได้ที่  https://www.facebook.com/groups/www.phetchabunenews/permalink/6320565144656461/?mibextid=Nif5oz

Tuesday, May 23, 2023

สนง.คปภ.จังหวัดพิจิตรรุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุถล่มโรงเรียนวัดเนินปอ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

         


         สนง.คปภ.จังหวัดพิจิตรรุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุถล่มโรงเรียนวัดเนินปอ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

         เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นางสาวรัตติยา อนันต์สลุง ผู้อำนวยการ สำนักงาน คปภ.จังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนางสาวสุวรรณี ชะนะคุณ นักวิชาการประกันภัย ลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูลผู้ประสบเหตุ กรณีพายุพัดถล่มโรงเรียนวัดเนินปอ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิตหลายราย เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลาประมาณ 18.00 น. ซึ่งเกิดเหตุพายุพัดถล่มโดมขนาดใหญ่หลังคาเมทัลชีทตั้งอยู่ภายโรงเรียนวัดเนินปอ หมู่ที่ 1 ตำบลเนินปอ  อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร โดยขณะเกิดเหตุมีนักเรียนที่มาเล่นกีฬาฟุตบอล หลบลมฝนอยู่ภายในโดมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก โดยในเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิต จำนวน 7 ราย บาดเจ็บ 18 ราย  เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสามง่าม 11 ราย  เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลวชิรบารมี 7 ราย  

       ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ.จังหวัดพิจิตรได้ดำเนินการประสานงานและลงพื้นที่กับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย​จังหวัดพิจิตร และโรงพยาบาลสามง่าม โรงพยาบาลวชิรบารมี และโรงพยาบาลพิจิตร เพื่อขอทราบรายละเอียดของข้อมูลผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิต

       สำหรับข้อมูลด้านการประกันภัยตรวจสอบเบื้องต้นแล้วพบว่า นักเรียนมีประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล กับบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในส่วนประกันภัยด้านอื่นๆ อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม และจะรายงานความคืบหน้าการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ทราบต่อไป  

       ติดตามข้อมูลและภาพประกอบข่าวได้ที่เว็บลิงค์ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02wdELorH3cZMyocynDjktj7hjSUPu2m7NZDE68uo8Quh2CjrWCcjjUHDEk9rhHQ8El&id=100057189649982&sfnsn=mo&mibextid=RUbZ1f


คลิปข่าว... พายุถล่มพิจิตรหลังคาโรงยิมพังทับ นร.เสียชีวิต 6 คน | วันใหม่ ไทยพีบีเอส | 23 พ.ค. 66

https://youtu.be/9E1buKyXTtY

      

Sunday, May 21, 2023

นายกฯ สุเมธ บุญวรานันฐ์ จัดงานอุปสมบทบุตรชาย วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง

 
นายกฯ  สุเมธ บุญวรานันฐ์  จัดงานอุปสมบทบุตรชาย วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง.... เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม​ 2566  นายสุเมธ บุญ​วรานันฐ์  นายกสมาคมสมาพันธ์สื่อสารมวลชน จ.เพชรบูรณ์  และ บรรณาธิการ นสพ.เพชร  จัดงานอุปสมบทบุตรชาย " กฤตภาส บุญวรานันฐ์ (เบ๊นซ์)​ ณ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง โดยมีผู้มีเกียรติมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

        สำหรับการจัดงานครั้งนี้  มีพี่ เพื่อน และน้องในแวดวงสื่อมวลชนมาร่วมงานหลายท่าน  อาทิ นายเสวก ศรลัมพ์ นายกสมาคมสื่อมวลชนภูมิภาค  ผู้สื่อข่าวจากหลายสำนัก และคณะกรรมการสมาพันธ์​สื่อสารมวลชนจังหวัดเพชรบูรณ์​   นอกจากนี้ ยังมีผู้เกียรติในแวดวงคนเพขรบูรณ์ ทั้งในส่วนของนายกสภาวัฒนธรรม จ.เพชรบูรณ์   ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์   นายก อบต.สะเดียง นายประทิน นาคสำราญ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์​  นายจักรินทร์ นาคสำราญ และ คณะญาติมิตรสหาย ตลอดทั้งผู้ประกอบธุรกิจทางการค้า ทั้งในจังหวัด และต่างจังหวัดมาร่วมงานในครั้งนี้        ทั้งนี้ เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 นับเป็นวันที่มีฤกษ์งามยามดีอันเป็นมงคลยิ่ง นายสุเมธ บุญวรานันท์ (หล้า) บิดา นายกสมาคมสมาพันธ์สื่อสารมวลชน จ.เพชรบูรณ์ และบรรณาธิการ นสพ.เพชร ออนไลน์ และ ภรรยา นางณัฐยาน์ บุญวรานันท์ (ต้อย) มารดา ในนามเจ้าภาพ ได้จัดงานอุปสมบท ให้แก่ นายกฤตภาส บุญวรานันฐ์ (เบ๊นช์) ณ บ้านเลขที่ 16/2 ม.2 ถนนพระพุทธบาท ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ และจำพรรษา ที่ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง)

     นายสุเมธ กล่าวว่า  การจัดการงานในครั้งนี้ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน  และยังได้รับความอนุเคาะห์ จาก ท่าน ผกก.สภ.เมืองเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย ร.ต.อ.อิศเรศ วัฒลักษณ์ รอง.สว.จราจร และ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สายตรวจรถยนต์ บริการด้านจราจร นำขบวน แห่นาคสักการะ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง และ แห่นาค ไปเข้าพีธีอุปสมบท ณ วัดมหาธาตุ โดยราบรื่น

หนังสือพิมพ์ “ชาวไท” ร่วมกับ เอส.อาร์.ซุปเปอร์มาร์ท จัดโครงการธารน้ำใจสู่ผู้ยากไร้ ในโอกาสครบรอบ 30 ปีหนังสือพิมพ์ “ชาวไท” ร่วมกับ เอส.อาร์.ซุปเปอร์มาร์ท จัดโครงการธารน้ำใจสู่ผู้ยากไร้ ในโอกาสครบรอบ 30 ปี

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น.ที่ห้องประชุม อบต.ป่าเลา อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ นายศุภเดช  คำพุฒ บรรณาธิการ นสพ.ชาวไท พร้อมด้วย นายสมชาย  คำพุฒ บรรณาธิการข่าวออนไลน์ “ชาวไททูเดย์” ร่วมกับ คุณวิทยา-คุณอาภาพร  พัชรพานิช ผู้บริหาร เอส.อาร์.ซุปเปอร์มาร์ท เพชรบูรณ์ ,พ.ต.อ.ชัชวาล  พวงคิด ผกก.สภ.เมืองเพชรบูรณ์ และ คุณภูมิพัฒน์  พัชรพานิช ผจก.ร้านอาหารโอชิเนเพชรบูรณ์ มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภคให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ บ้านพลำ บ้านป่าแดง บ้านป่าเลา ต.ป่าเลา อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ตลอดจนเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี หนังสือพิมพ์พิทักษ์ประชาธิปไตย “ชาวไท” โดยมีนายเกรียงศักดิ์  พึ่งสมศักดิ์ ,นางอายุ  บุญเรือง รองนายก อบต.ป่าเลา พร้อมด้วยนายวิโรจน์  ตุนก ประธานสภา อบต.ป่าเลา และนายรัฐพล  ขวัญอ้นอินทร์ ปลัด อบต.ป่าเลา ร่วมให้การต้อนรับ
               นายศุภเดช  คำพุฒ กล่าวว่า ด้วยคณะผู้จัดทำหนังสือพิมพ์พิทักษ์ประชาธิปไตยชาวไท เป็นกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านสื่อสารมวลชนที่ได้รวมตัวกันเพื่อประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ โดยได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2536 เป็นเวลาหลายปีแล้ว ในช่วงเวลาปีที่ผ่านๆมาได้ดำเนินจัดกิจกรรมพิธีทำบุญเลี้ยงเพลพระ อุทิศส่วนบุญกุศลให้กับผู้สื่อข่าวที่ล่วงลับไปแล้ว กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดารพร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่บ้านยากจน 
                และในปีนี้เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ทางคณะผู้จัดทำหนังสือพิมพ์พิทักษ์ประชาธิปไตยชาวไทได้มีความเห็นชอบร่วมกันให้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการธารน้ำใจสู่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ ต.ป่าเลา จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย นายถ้อย  ผึ่งผาย เลขที่ 5 หมู่ 10  ทางคณะผู้จัดทำหนังสือพิมพ์พิทักษ์ประชาธิปไตยชาวไทและคณะผู้สื่อข่าวออนไลน์ “ชาวไททูเดย์” ต้องขอขอบคุณคุณวิทยา-คุณอาภาพร  พัชรพานิช ผู้บริหาร เอส.อาร์.ซุปเปอร์มาร์ท เพชรบูรณ์ ,พ.ต.อ.ชัชวาล  พวงคิด ผกก.สภ.เมืองเพชรบูรณ์ และ คุณภูมิพัฒน์  พัชรพานิช ผจก.ร้านอาหารโอชิเนเพชรบูรณ์ ที่ได้มาร่วมกันมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภคให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ตลอดจนเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี หนังสือพิมพ์พิทักษ์ประชาธิปไตย “ชาวไท” ในครั้งนี้ จนสำเร็จลุล่วงทุกประการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไป เราจะได้ร่วมกันทำกิจกรรมดีๆอย่างนี้อีกเช่นเคย นายศุภเดช กล่าว

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ