Saturday, July 29, 2023

ประธานสมาพันธ์​เอสเอ็มอีฯ เพชรบูรณ์​และคณะร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก 3 จังหวัดที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะขามหวานดวงทอง บ้านห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์

 


ประธานสมาพันธ์​เอสเอ็มอีไทยจังหวัดเพชรบูรณ์​และคณะร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดอุตรดิตถ์​ จังหวัดเลย และจังหวัด​เพชรบูรณ์​ ที่โรงงานซึ่งเป็นที่ตั้งของธุรกิจขนาดย่อมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะขามหวานดวงทอง บ้านห้วยโป่ง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์            เมื่อวันจันทร์​ที่ 24 กรกฎาคม 2566 นายชัยยันต์​ ยอดคำ  ประธานสมาพันธ์​เอส​เอ็มอีไทย​จ​ังหวัดเพชรบูรณ์​ นำคณะสมาชิกสมาพันธ์​เอสเอ็มอีไทยจังหวัดเพชรบูรณ์​ ร่วมให้การต้อนรับและจัดทำข่าวเผยแพร่กิจกรรมของสมาชิกเอสเอ็มอีไทยฯ ที่ได้รับเกียรติให้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฎ​อุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราขภัฏเลย และมหาวิทยาลัยราช​ภ​ั​ฎ​เพชรบูรณ์​ ซึ่งมีกิจกรรมเกี่ยวกับงานวิจัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์​ โดยมีแบรนด์งานวิจัยว่า "มะขามสามเกลอ"           อนึ่ง ในการต้อนรับคณะดูงานในครั้งนี้ มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์ อาจารย์​สาขาเทคโนโลยีการเกษตร ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์  นายรัชถะพงศ์ โทวะดี ประธานศูนย์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มดวงทอง นางสาวพรรณนิภา  เบี้ยสองดวง  นายชัยยันต์ ยอดคำ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ นายชาติ วิกสิตโกมุต  นางนิยมพร  เจริญวัฒนาชัยกุล และนายวันชัย ศรีเหนี่ยง สมาชิกฯ ร่วมให้การต้อนรับด้วย

             ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/732011088537430/permalink/858554015883136/?mibextid=Nif5oz

กลุ่มฯ มะขามดวงทอง หนองไผ่ สร้างชื่อให้เพชรบูรณ์​ แหล่งศึกษา​ดูงานของชาวเกษตกรมะขาม 3 จังหวัด โดยมีนักวิจัยของ 3 ม.ราชภัฎ ชูแบนด์​ "มะขามสามเกลอ"

 


กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะขามดวงทอง ห้วยโป่ง หนองไผ่ สร้างชื่อให้ จ.เพชรบูรณ์​ เป็นแหล่งศึกษา​ดูงานของชาวเกษตกรมะขามหวาน 3 จังหวัด โดยมีนักวิจัยของ 3 ม.ราชภัฎ ชูแบนด์​ "มะขามสามเกลอ" อุตรดิตถ์ เลย และเพชรบูรณ์            เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม​ 2566 ได้มีการประชุมเครือข่ายธุรกิจมะขามสามเกลอ ณ โรงแรมเอสอาร์ เรสซิเด้นซ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีผู้ประกอบการมะขามหวาน และคณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ​อุตรดิตถ์​ เลย และเพชรบูรณ์​ รวม 3 มหาวิทยาลัย ร่วมศึกษาดูงาน ณ ที่ตั้งของกลุ่มวิสาหกิจขุมชนมะขามดวงทอง บ้านห้วยโป่ง ต.ห้วยโป่ง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์​ จากนั้นมีการประชุมทางวิชาการ ณ โรงแรมเอสอาร์เรสซิ​เดนท์​ เพชรบูรณ์​ และมีการร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงขับเคลื่อนเกษตรมะขามหวาน ในนาม "มะขามสามเกลอ อุตรดิตถ์​ เลย และเพชรบูรณ์" ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา         โดยวันที่ 24 กรกฎาคม ผศ.ดร.ดุษฎี บุญธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ หัวหน้าชุดโครงการวิจัย นางสาวประกายดาว แจ่มใส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ และ ผู้ประกอบการ จากจังหวัดอุตรดิตถ์ เลย และเพชรบูรณ์ ได้ลงพื้นที่ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ประกอบการ นักวิจัย ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
     เพื่อวิเคราะห์และแนวทางในการพัฒนาธุรกิจมะขาม 3 จังหวัด ภายใต้แบรนด์มะขามสามเกลอ ณ ไนน์ แทมมะรินด์ ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดวงทอง หมู่ 4 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 

       โดยมี ผศ.ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์ สาขาเทคโนโลยีการเกษตร ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ นายรัชถะพงศ์ โทวะดี ประธานศูนย์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มดวงทอง นางสาวพรรณนิภา เบี้ยสองดวง นายชัยยันต์ ยอดคำ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ และสมาชิกฯ ให้การต้อนรับ


        ต่อมาในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม​ 2566 ได้มีการประชุมชี้แจงสรุปภาพรวมการดำเนินงาน และคืนข้อมูลการดำเนินงาน "โครงการยกระดับห่วงโซ่คุณค่ามะขามในรูปแบบสะดวกเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากใน จังหวัดอุตรดิตถ์ และพื้นที่เชื่อมโยง" โดย หัวหน้าชุดโครงการวิจัย ผศ.ดร.ดุษฎี บุญธรรม หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย รศ.ดร.กันต์ อินทวงศ์, ผศ.อนุชา วิลัยแก้ว, ผศ.ดร.ปิยะวัน เพชรหมี และอาจารย์เพิ่มศักดิ์ พันแตง  

          จากนั้นเป้นการประชุมปฏิบัติการระดมสมอง "การจัดเกรดมาตรฐานสินค้ามะขามของเครือข่ายธุรกิจมะขามสามเกลอ" โดย ผศ.ดร.ดุษฎี บุญธรรม, คุณธนกิจ ถาหมี และ อ.เพิ่มศักดิ์ พันแตง หลังจากรับประทานอาหารกลางวันแล้ว ได้มีการประชุมปฏิบัติการระดมสมอง "แผนพัฒนาธุรกิจ แผนความเสี่ยงธุรกิจมะขามไร้เมล็ดของเครือข่ายมะขามสามเกลอ" โดย ผศ.ดร.วรินทร์ธร โตพันธ์, อ.ญาณินท์ ทองมาก, ดร.วรรณวิสา ไพศรี, อ.กิตติยา คีรีวงก์ และ อ.อรจิต ชัชวาลย์  

           ตามด้วยการประชุมปฏิบัติการระดมสมอง "แนวทางในการดำเนินการวิจัยระยะที่ 2 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งธุรกิจมะขามไร้เมล็ดของเครือข่ายมะขามสามเกลออย่างยั่งยืน" โดย ผศ.ดร.วรินทร์ธร โตพันธ์, อ.ญาณินท์ ทองมาก, ดร.วรรณวิสา ไพศรี, อ.กิตติยา คีรีวงก์ และ อ.อรจิต ชัชวาลย์ 

            และช่วงสุดท้ายเป็นการลงนามความร่วมมือการพัฒนาเครือข่ายงานวิจัย ระหว่างทีมนักวิจัย และกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจมะขาม 3 จังหวัด (อุตรดิตถ์ เลย และเพชรบูรณ์)

             ติดตามคลิปการศึกษาดูงานส่วนหนึ่งได้ที่เว็บ​ลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabunenews/permalink/6550427151670258/?mibextid=Nif5oz


             ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค เว็บลิงค์​ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabunenews/permalink/6550349841677989/

คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กฯ จัดประชุมสรุปงานและวางแผนช่วยเด็กและเยาวชน จ.เพชรบูรณ์ ปี 2567

 


คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กฯ จัดประชุมสรุปงานและวางแผนช่วยเด็กและเยาวชน จ.เพชรบูรณ์ ปี 2567

           เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 คณะกรรมการสงเคราะห์เต็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเต็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมเพื่อเชิดซูเกียรติกรรมการสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564-พ.ศ.2565 สรุปผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2566 รวมทั้งถ่ายทอดนโยบายของอธิบดี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในการสงเคราะห์และให้การช่วยเหลือเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์ และร่วมกันวางแผนการดำเนินการช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ในปีงบประมาณ 2567 ต่อไปด้วย           การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมชาญอนุสรณ์​ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์​ โดยมี ดร.ศุภชัย คล่องขยัน ประธานคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานการประชุม มีคณะกรรมการ และ นางลดาวัลย์  ปั่นเงิน ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.เพชรบูรณ์​พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมการประชุม


           ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บ​ไซต์​เฟสบุ้ค เว็บ​ลิงค์

https://www.facebook.com/groups/www.phetchabunenews/permalink/6549454411767532/?mibextid=Nif5oz

Thursday, July 27, 2023

แถลงผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566.

 แถลงผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566.....

           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 นางสาวนุชจรินทร์ อินประถม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ แถลงข่าวผลการดำเนินงานรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566​ ณ ห้องประชุมสุขฤทัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566​ มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ  จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปราบปรามการทุจริต  ด้านตรวจสอบทรัพย์สิน  และด้านป้องกันการทุจริต


              ทั้งนี้ ด้านปราบปรามการทุจริต  มีผลดังนี้ คือ ข้อมูลสถิติเรื่องตรวจสอบเบื้องต้น เรื่องตรวจสอบเบื้องต้นทั้งหมด 8 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 24 เรื่อง คงเหลือเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการของเจ้าหน้าที่ จำนวน 56 เรื่อง  โดยมีข้อมูลสถิติเรื่องไต่สวนเบื้องต้น เรื่องไต่สวนเบื้องต้นทั้งหมด 33 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 14 เรื่อง คงเหลือเรื่องที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ จำนวน 19 เรื่อง

             สำหรับด้านตรวจสอบทรัพย์สิน  โดยศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษา จำนวน 2​ เรื่อง

              ด้านที่ 3  ด้านป้องกันการทุจริต กำหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันมีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้าน ชี้เบาะแส

สามารถเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง สมัครเป็นสมาชิกชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย SCAN QR Code เพื่อให้กรรมการชมรมฯพิจารณา ต่อไป
              อนึ่ง ส ำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดจ่ายเงินรางวัลให้ ผู้ชี้ช่อง แจ้งเบาะแส ให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือของผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกตรวจสอบต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีไต่สวนข้อเท็จจริงเจ้าพนักงานของรัฐร่ำรวยผิดปกติ จนศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดให้ทรัพย์สินที่ร่ำรวยผิดปกตินั้นตกเป็นของแผ่นดิน โดยแจ้งข้อมูล หรือข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ไม่อาจทราบได้ตามปกติและผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลได้ใช้ความพยายามในการแสวงหาข้อมูลหรือข้อเท็จจริงดังกล่าว ซึ่งหากไม่มีข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเช่นว่านี้ จะไม่สามารถรู้และตรวจสอบการร่ำรวยผิดปกติได้ ท่านมีสิทธิได้รับเงินรางวัลร้อยละสิบห้าของมูลค่าทรัพย์สิน แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาท ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัล พ.ศ.2566

              ติดตามรับชมคลิปการให้สัมภาษ​ณ์ได้ที่เว็บ​ลิงค์​ https://m.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1655321658312065/?mibextid=Nif5oz

               ติดตามประมวลภาพได้ที่เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabunenews/permalink/6544400338939606/?mibextid=Nif5oz

คณะกรรมการ​ผู้ใช้พลังงาน ประจำเขต 3 จัดประชุมช่วยเหลือผู้ใช้ไฟ​ฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้าน​และผู้ใช้ไฟประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม

 


คณะกรรมการ​ผู้ใช้พลังงาน ประจำเขต 3 จัดประชุมช่วยเหลือผู้ใช้ไฟ​ฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้าน​และผู้ใช้ไฟประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม

             เมื่อวันพุธที่ 26​ กรกฎาคม​ 2566 มีการจัดประชุมคณะกรรมการผู้ใช้พลังงาน ประจำ เขต 3 (รวม 6 จังหวัด)​ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 3 จังหวัดนครสวรรค์​ โดยมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบและเพื่อพิจารณา​หลายเรื่อง            สำหรับคณะกรรมการผู้ร่วมประชุมในวันนี้ ได้แก่ 1) นายอดิศักดิ์ กองทรง ตำแหน่ง ประธาน คพข. ประจำเขต 3 (ตัวแทนจังหวัดนครสวรรค์) 2) นายแดง สร้อยนาค ตำแหน่ง คพข. ประจำเขต 3 (ตัวแทนจังหวัดนครสวรรค์) 3) นายไพศาล เสือทับ ตำแหน่ง คพข. ประจำเขต 3 (ตัวแทนจังหวัดชัยนาท) 4) นายวันชัย ศรีเหนี่ยง ตำแหน่ง คพข. ประจำเขต 3 (ตัวแทนจังหวัดเพชรบูรณ์) 4) นางสาวชยาภรณ์ จันทร์พุทธา ตำแหน่ง คพข. ประจำเขต 3 (ตัวแทนจังหวัดเพชรบูรณ์) 5) นายเอกพล พรหมอ่อน ตำแหน่ง คพข. ประจำเขต 3 (ตัวแทนจังหวัดลพบุรี) 7) นางเตือนใจ สมานมิตร ตำแหน่ง คพข. ประจำเขต 3 (ตัวแทนจังหวัดลพบุรี) 8)นายเมธา ญาดี ตำแหน่ง คพข. ประจำเขต 3 (ตัวแทนจังหวัดสิงห์บุรี) 9) นายวัชรเสถียร ว่องวิการณ์ ตำแหน่ง คพข. ประจำเขต 3 (ตัวแทนจังหวัดอุทัยธานี) และ 10) นายสมเกียรติ กิตติธรสมบัติ ตำแหน่ง คพช. ประจำเขต 3 (ตัวแทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)

                 สำหรับการประชุมในวันนี้ มีหลายวาระประกอบด้วย ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2566 (ครั้งที่ 5)

                ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ ได้แก่ 3.1)​ ผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุม คพข.ครั้งที่ 5/2566 3.2)​ เรื่องร้องเรียนที่ผู้ร้องเรียนยุติเรื่องแล้ว ได้แก่ 3.2.1 เรื่องร้องเรียนของนางสาวณฐมน เจนสมุทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 3.2.2 เรื่องร้องเรียนของนางสาวกัณวีย์ ตั้งจรัสวงศ์ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 3.2.3 เรื่องร้องเรียนของว่าที่ ร.ต.หญิง สุนิสา ก่อกุลกิตติคุณ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 3.2.4 เรื่องร้องเรียนของนางสาวพัชรี สุบินมิตร์ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
             สำหรับ 3.3 เรื่องร้องเรียนที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ 3.3.1 เรื่องร้องเรียนของนางสาวมัทนา วอแพง อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 3.3.2 เรื่องร้องเรียนของนายอุเทน บุญสันตต์ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี  

              เรื่องที่ 3.4 สรุปการจัดเวทีประชาสัมพันธ์ กกพ. และ คพช. กับกลไกการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (เวที 1 และ 2) เรื่องที่ 3.5 กำหนดการโครงการฝึกอบรม คพข. รุ่นที่ 4 หลักสูตรความรู้พื้นฐานสำหรับ คพข. เรื่องที่ 3.6 แผนการจัดงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความตระหนักของผู้ใช้พลังงาน
                สำหรับ ระบียบที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา ได่แก่ 4.1 ถอดบทเรียนการจัดเวทีประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ กกพ. และ คพข, กับกลไกการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เวที 1 และ 2) 4.2 สรุปภาพรวมการดำเนินงานของ คพข. ประจำปีงบประมาณ 2566 และให้คำปรึกษา/เสนอมาตรการ ตามอำนาจหน้าที่มาตรา 99(2) และ 99(3) และ 4.3 ข้อเสนอแนะของ คพข. เขต 3 เพื่อเสนอ 3 เรื่อง ในการประชุม คพข. ทั้ง 13 เขต สำหรับ​ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ อีก 1-2 เรื่องด้วย

                  ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บ​ไซต์​เฟสบุ้ค เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabunenews/permalink/6543257525720554/?mibextid=Nif5oz

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ