Wednesday, March 8, 2023

สำนักงาน คปภ.จ.เพชรบูรณ์​จัดอบรมอาสาสมัครประกันภัยทบทวนความรู้เดิม เติมประสบการณ์ใหม่เพื่อช่วยประชาชนมากยิ่งขึ้น

#สำนักงาน คปภ.จ.เพชรบูรณ์​จัดอบรมอาสาสมัครประกันภัยทบทวนความรู้เดิม เติมประสบการณ์ใหม่เพื่อช่วยประชาชนมากยิ่งขึ้น....  
        เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 ณ ห้องไพลิน โรงแรมบูรพา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ นางเพชรรัตน์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ (ผอ.สนง.คปภ.จ.เพชรบูรณ์)​ เป็นประธานเปิดการอบรมและเป็นวิทยากรทบทวนความรู้ ความเข้าใจ และมอบประสบการณ์ใหม่ด้านการประกันภัยแก่อาสาสมัครประกันภัย จำนวน 33 คน ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ซึ่งได้ดำเนินการโครงการอาสาสมัครประกันภัย เพื่อให้อาสาสมัครประกันภัยนำความรู้และข่าวสารด้านการประกันภัยไปเผยแพรให้กับประชาชนในชุมชนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประกันภัย โดยเฉพาะเรื่องสิทธิประโยชน์จากการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม สามารถใช้สิทธิตามสัญญาประกันภัยได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ..... 
           ทั้งนี้ โครงการอาสาสมัครประกันภัย ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี โดยในปีนี้จะจัดขึ้นที่ห้องไพลิน โรงแรมบูรพา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 ระหว่างเวลา 08.00 น.ถึง 16.30 น.รวม 1 วัน ...... 
สำหรับเนื้อหาในการอบรมประกอบด้วย บทบาทหน้าที่อาสาสมัครประกันภัยกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน การประกันภัยภาคสมัครใจ การประกันชีวิตสำคัญไฉน กรณีศึกษาเกี่ยวกับการประกันภัย และการแบ่งกลุ่มทำ Workshop เพื่อทบทวนความรู้ด้านการประกันภัย...... 
              ทั้งนี้ อาสาสมัครประกันภัย นี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ ) มิได้คาดหวังถึงขั้นที่ว่าผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครประกันภัยแล้วจะต้องเป็นผู้รอบรู้เกี่ยวกับประกันภัยจนถึงขั้นให้คำตอบแก่ประชาชนได้ทุกเรื่อง แต่มุ่งหมายเพียงให้อาสาสมัครประกันภัยเป็นผู้ที่อยู่ตรงกลางระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย โดยเป็นสื่อกลางในการให้คำแนะนำเบื้องต้นและส่งต่อเจ้าหน้าที่ในกรณีปัญหาที่เกินความสามารถไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามจะด้วยวิธีโทรศัพท์หารือ หรือช่วยแนะนำชักพาผู้เดือดร้อนไปพบเจ้าหน้าที่ เชื่อว่าปัญหาก็จะได้รับการแก้ไขในระดับหนึ่ง    
               โอกาสที่ประชาชนจะถูกเอาเปรียบก็จะลดลงไปในที่สุด ซึ่งเมื่อคำนึงถึงภารกิจดังกล่าว อาสาสมัครประกันภัยจึงนับว่าเป็นบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องส่งเสริม เนื่องจากเป็นผู้ที่ได้เสียสละและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวมอย่างแท้จริง ก่อนสิ้นสุดการอบรมได้มีการมอบหมายภารกิจ และเชิญชวนให้ทุกคนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดอาสาสมัครประกันภัยดีเด่น ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเวลา และขอขอบคุณอาสาสมัครประกันภัยทุกคนที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่จนเกิดผลดีแก่ทางราชการ 
               ติดตามคลิปบรรยากาศการอบรมส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/226197298482776/permalink/875589643543535/?mibextid=Nif5oz 
               ติดตามภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/226197298482776/permalink/875564640212702/?mibextid=Nif5oz

แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ