Sunday, March 5, 2023

สนง.คปภ.จ.เพชรบูรณ์​เตรียมจัดอบรมอาสาสมัครประกันภัย​ตั้งเป้าเกิดประโยชน์ด้านการประกันภัยต่อประชาชนมากยิ่งขึ้น

                สนง.คปภ.จ.เพชรบูรณ์​เตรียมจัดอบรมอาสาสมัครประกันภัย​ตั้งเป้าเกิดประโยชน์ด้านการประกันภัยต่อประชาชนมากยิ่งขึ้น.... สนง.คปภ.จ.เพชรบูรณ์​เตรียมจัดอบรมอาสาสมัครประกันภัย​ตั้งเป้าเกิดประโยชน์ด้านการประกันภัยต่อประชาชนมากยิ่งขึ้น.... 

        นางเพชรรัตน์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเพชรบูรณ์​หรือ คปภ.จ.เพชรบูรณ์​ เปิดเผยว่า สำนักงานฯ จะจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่อาสาสมัครประกันภัย ในกลุ่มเป้าหมาย​ที่กำหนด โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)ได้ดำเนินการโครงการอาสาสมัครประกันภัย เพื่อให้อาสาสมัครประกันภัยนำความรู้และข่าวสารด้านการประกันภัยไปเผยแพรให้กับประชาชนในชุมชนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประกันภัย โดยเฉพาะเรื่องสิทธิประโยชน์จากการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม สามารถใช้สิทธิตามสัญญาประกันภัยได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ..... 

         ทั้งนี้ เป็นการก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน ซึ่งโครงการอาสาสมัครประกันภัย ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี โดยในปีนี้จะจัดขึ้นที่ห้องไพลิน โรงแรมบูรพา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 ระหว่างเวลา 08.00 น.ถึง 16.30 น.นับเป็นการอบรมต่อเนื่องต่อจากปีที่ผ่านมา...... 

         สำหรับเนื้อหาในการอบรมประกอบด้วย บทบาทหน้าที่อาสาสมัครประกันภัยกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน การประกันภัยภาคสมัครใจ การประกันชีวิตสำคัญไฉน กรณีศึกษาเกี่ยวกับการประกันภัย และการแบ่งกลุ่มทำ Workshop เพื่อทบทวนความรู้ด้านการประกันภัย...... 

         


ทั้งนี้ อาสาสมัครประกันภัย นี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ ) มิได้คาดหวังถึงขั้นที่ว่าผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครประกันภัยแล้วจะต้องเป็นผู้รอบรู้เกี่ยวกับประกันภัยจนถึงขั้นให้คำตอบแก่ประชาชนได้ทุกเรื่อง แต่มุ่งหมายเพียงให้อาสาสมัครประกันภัยเป็นผู้ที่อยู่ตรงกลางระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย โดยเป็นสื่อกลางในการให้คำแนะนำเบื้องต้นและส่งต่อเจ้าหน้าที่ในกรณีปัญหาที่เกินความสามารถไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามจะด้วยวิธีโทรศัพท์หารือ หรือช่วยแนะนำชักพาผู้เดือดร้อนไปพบเจ้าหน้าที่ เชื่อว่าปัญหาก็จะได้รับการแก้ไขในระดับหนึ่ง โอกาสที่ประชาชนจะถูกเอาเปรียบก็จะลดลงไปในที่สุด ซึ่งเมื่อคำนึงถึงภารกิจดังกล่าว อาสาสมัครประกันภัยจึงนับว่าเป็นบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องส่งเสริม เนื่องจากเป็นผู้ที่ได้เสียสละและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวมอย่างแท้จริง..... 

        

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ