Friday, March 10, 2023

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2566

 


ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2566

           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานฯ จ.เพชรบูรณ์......... นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2566 โดยมีคณะอนุกรรมการฯ ผู้เเทนฯ ข้าราชการ เเละเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม อนึ่ง คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ทดแทนคณะอนุกรรมการเดิม มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานอนุกรรมการ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหรือผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ มีผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 8 คน เป็นอนุกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนากำลังแรงงานและการประสานงานการฝึกอาชีพสอดคล้องกับสถานการณ์แวดล้อมของพื้นที่จังหวัด

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ