Friday, March 10, 2023

ประชุมคณะกรรมการ ศูนย์ประสานงาน สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาคมต่างๆ ประจำศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด

 ประชุมคณะกรรมการ ศูนย์ประสานงาน สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาคมต่างๆ ประจำศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด

       วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 - 15.15 น. นายบุญโชค พลดาหาญ ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า ตนรับเกียรติจากนายณรงค์ จันทร์เชื้อ ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด และประธานศูนย์ประสานงาน สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 4 ศูนย์ ประจำศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด ให้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ ศูนย์ประสานงาน สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาคมต่างๆ ประจำศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด รวม 4 คณะ คณะ ๆ ละประมาณ 1 ชั่วโมง ณ ห้องประชุมทรัพย์เพิ่มพูน สอ.ครูเพชรบูรณ์ จำกัด

    เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกัน ในการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา คือ 

     1 คณะกรรมการศูนย์ประสานงาน สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ 

    2 คณะกรรมการศูนย์ประสานงาน สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) 

    3 คณะกรรมการศูนย์ประสานงาน สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)

    4 คณะกรรมการศูนย์ประสานงาน สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.)

      นายบุญโชค กล่าวว่า ขอขอบคุณท่านประธานฯ ณรงค์ จันทร์เขื้อ ที่ให้โอกาสเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และชื่นชมที่ สอ.ครูเพชรบูรณ์ จำกัด ที่ได้ดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นอย่างดียิ่ง เป็นสหกรณ์สีขาว ที่บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และยึดหลักการ อุดมการณ์ ของสหกรณ์อย่างแท้จริง มุ่งช่วยเหลือดูแลทุกข์สุขของสมาชิกเป็นสำคัญ

          ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งที่เว็บลิงค์ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2202481083473939&id=100011362074529&mibextid=Nif5oz.


แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ