Sunday, June 16, 2024

คณะทำงานฯ นิเทศ ติดตาม ประเมิน เสริมพลัง สถานศึกษาที่เข้าร่วมดำเนินการ ตามโครงการปลูกพลังบวกฯ ที่อำเภอวังโป่ง

 คณะทำงานฯ นิเทศ ติดตาม ประเมิน เสริมพลัง สถานศึกษาที่เข้าร่วมดำเนินการ ตามโครงการปลูกพลังบวกฯ ที่อำเภอวังโป่ง 


           ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์  คณะทำงานนิเทศฯ จำนวน 3 คน ได้ออกนิเทศโครงการปลูกพลังบวก เพื่อสร้างจิตสำนึก ภูมิคุ้มกัน ทักษะชีวิต สำหรับเด็กปฐมวัย บูรณาการร่วมกับโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยได้นิเทศติดตาม รับข้อมูลและข้อเสนอแนะ  ทั้งนี้ ได้รับความสนใจและความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง โดยในเบื้องต้น จะนำเรื่องปรึกษาหารือกับคณะผู้บริหารของเทศบาล และ อบต.ก่อน เมื่อได้ข้อสรุปแล้ว จะแจ้งเรื่องสถานศึกษาต้นแบบต่อไป เนื่องจากผู้เคยได้ร่วมประชุมอบรมได้ย้ายไปปฏิบัติงานที่อื่นแล้วเป็นส่วนใหญ่           สำหรับคณะนิเทศที่เดินทางไปจากจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วยนางทัศนัย ราชสังข์ ประธานคณะทำงานนิเทศฯ    นายวันชัย ศรีเหนี่ยง รองประธานฯ  และนายปัณณทัต ปานเงิน คณะทำงานฯ  อนึ่ง   นายก อบต.วังโป่ง  ได้นำคณะไปราชการ  จึงมอบหมายให้นายเจษฏา เติมแก้ว นักวิชาการศึกษา และคณะ เป็นผู้ประสานงาน ร่วมต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการดำเนินการนิเทศ ด้วย  
            สำหรับบุคคลที่รับการนิเทศประกอบด้วยบุคลากรจากเทศบาลตำบลวังโป่ง อบต.วังโป่ง อบต.วังศาล และ อบต.ซับเปิบ ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี และ นายก อบต.ให้เข้าร่วมรับการนิเทศ

            ในการดำเนินการนิเทศในครั้งนี้  คณะนิเทศได้ให้ข้อเสนอแนะ โดยขอให้ประสานงานกับคณะของเทศบาลตำบลชนแดน ซึ่งมีความพร้อมในการเป็นสถานศึกษาต้นแบบ  เพื่อรับคำแนะนำในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ คณะนิเทศจะได้ร่วมปรึกษาหารือเพื่อให้การสนับสนุนอีกทางหนึ่งต่อไปด้วย

             อนึ่ง โครงการปลูกพลังบวก เพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง(เหล้า,บุหรี่) สำหรับเด็กปฐมวัย จังหวัดเพชรบูรณ์ นี้  เกิดจากพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 หมวด 1 มาตรา 6 ให้หน่วยงาน ของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาคมที่เกี่ยวข้อง มีภารกิจร่วมกันดำเนินการ เพื่อให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัย และดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนา เด็กปฐมวัยตามที่คณะกรรมการกำหนด รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย จัดให้เด็กปฐมวัยซึ่งอยู่ในความดูแล ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้วย

             ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนการส่งเสริม ดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยพื้นที่จังหวัด เพชรบูรณ์ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัตินี้ และมีแนวทางการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.)โดยโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันลดปัจจัยเสี่ยง(เหล้า,บุหรี่) ระดับจังหวัด ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมมือเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดเพชรบูรณ์ ประสานงาน สร้างความร่วมมือและบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงหลัก ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด จึงจัดทำโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ขึ้น เพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกัน ทักษะชีวิต สำหรับเด็กปฐมวัย 


               นางทัศนัย ราชสังข์ ประธานคณะนิเทศ กล่าวว่า "โครงการนี้ในระดับพื้นที่ ได้แก่ เทศบาล และ อบต.จะต้องได้รับความร่วมมือด้วยดีจากครู นักเรียน ชุมชนและผู้ปกครอง ตลอดทั้งคณะผู้บริหารทุกระดับ จึงจะสำเร็จด้วยดี จึงขอเป็นกำลังใจให้แก่ทุกท่าน ในโอกาสหน้าจะเข้ามานิเทศติดตาม ให้กำลังใจต่อไป" นางทัศนัย กล่าวในที่สุด

            

               ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์ https://m.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1842135129630716/?mibextid=Nif5oz

แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ