Sunday, June 16, 2024

ประกาศแล้วรายชื่อว่าที่ ส.ว.จากจังหวัดเพชรบูรณ์ รวม 38 คน เตรียมไปเลือกในระดับประเทศต่อไป

 ประกาศแล้วรายชื่อว่าที่ ส.ว.จากจังหวัดเพชรบูรณ์ รวม 38 คน  เตรียมไปเลือกในระดับประเทศต่อไป

         


           นางสาวพนศรี สุขเสวก ผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ออกประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดว่า   "ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ระดับจังหวัด ในวันที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2567 นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 ประกอบข้อ 143 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2567 จึงประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด"

        การประกาศดังกล่าว แบ่งออกเป็นกลุ่มอาชีพต่าง ๆ รวม 20 กลุ่มรวมทั้งสิ้น 38 คน  รายละเอียดตามเอกสารแนบ รวม 5 แผ่น

         สำหรับรายชื่อที่ได้รับการประกาศ แยกเป็นกลุ่มอาชีพต่างๆ ประกอบด้วย

กลุ่ม 1 นายฉลอง แผนจันทร์/นายเสริมศาสน์ จันทสิงห์

กลุ่ม 2 พล.ต.ต. สุชาติ โสรัจจ์ /พ.ต.อ. ฉัตรไชย์ โพธิ์รัศมี

กลุ่ม 3 นายเรือน สิงห์โสภา/นางบุปผา จันทร์เพ็ง

กลุ่ม 4 นางบุญจันทร์ดอกไม้/นายภฤศรั้ง ฉ่ำตะคุ

กลุ่ม 5 นายชิตชัย อุ่นอกพันธุ์/นายเจริญทอง หยองใหญ่

กลุ่ม 6 นายบุญเพ็ง อุดสี/นายไกรลาศ กองพิมพ์

กลุ่ม 7 นายกานต์ แก่นกสิการณ์/นายสุรศักดิ์ พิทยาภาณุรักษ์

กลุ่ม 8 นายประดิษฐ์ อารมณ์ดี/นางลำเภา ศรีนวลชาติกุล

กลุ่ม 9 นายมานิตย์ ณรัญรักษ์

กลุ่ม 10 น.ส.นธพร ตันติบูล/น.ส.ปรานี กองพล

กลุ่ม 11 นางวันทนีย์ ลอตระกูล/นายศุภชัย คล่องขยัน

กลุ่ม 12 นายวุฒิชัย โรจน์ทิพยรัก 

กลุ่ม 13 นายปราโมทย์ บุญคง/นายนันทกร ภัทรเรืองชัย

กลุ่ม 14 น.ส.ศิริวรรณ อินทวงค์/นางเรณู วงศ์พรม

กลุ่ม 15 นายชาติชาย ม่วงเล็ก/นายธวัชชัย เผ่าเหลืองทอง

กลุ่ม 16 นายสมศักย์ ดีแป้น/นายกิตติ์ธณัฏฐ์ เพ็งสาย

กลุ่ม 17 นางจันทร์แดง สุขศิริ/นายสุรพงษ์ พรมเท้า

กลุ่ม 18 นายประทีป คงสิบ/นางสายบัว บุญเขต

กลุ่ม 19 นายพิพัฒน์ชัย ภัครัชตานนท์/นายธนะโรจน์ อัครกิจชัยนนท์

กลุ่ม 20 นายเรวัต แสงวิจิตร/นางสุทัศนีย์ โสภา
สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ