Tuesday, June 18, 2024

ชมรม STRONG ร่วมกับ ป.ป.ช.เพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ดำเนินงานป้องปรามและลดคดีทุจริต พื้นที่อำเภอหล่มเก่า

 ชมรม STRONG ร่วมกับ ป.ป.ช.เพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ดำเนินงานป้องปรามและลดคดีทุจริต พื้นที่อำเภอหล่มเก่า             เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 ชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยผู้แทนกรรมการบริหารฯ/สมาชิกชมรมฯ ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริตดำเนินกิจกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเฝ้าระวังและป้องปรามการทุจริตในพื้นที่ฯ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังบาล  อำเภอหล่มเก่า  


             โดยติดตามการดำเนินการจัดสรรชุดกระเป๋าเครื่องมือและอุปกรณ์คัดกรองและตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่ตำบลวังบาล ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า ซึ่งดำเนินการภายใต้โครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  อันเนื่องจากการถ่ายโอนภารกิจของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มายังองค์การบริหารส่วนจังหวัด 


             ทั้งนี้ พร้อมรับฟังสภาพปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน และยังได้ให้ข้อแนะนำ/แนวทางปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม �

แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ