Sunday, June 16, 2024

เริ่มแล้วที่อำเภอชนแดน คณะทำงานฯ นิเทศ ติดตาม ประเมิน เสริมพลัง สถานศึกษาที่เข้าร่วมดำเนินการตามโครงการปลูกพลังบวกฯ โดยการสนับสนุนของ สสส.

 เริ่มแล้วที่อำเภอชนแดน คณะทำงานฯ นิเทศ ติดตาม ประเมิน เสริมพลัง สถานศึกษาที่เข้าร่วมดำเนินการตามโครงการปลูกพลังบวกฯ โดยการสนับสนุนของ สสส.           เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 คณะทำงานนิทศฯ จำนวน 3 คน ได้ออกนิเทศโครงการปลูกพลังบวก เพื่อสร้างจิตสำนึก ภูมิคุ้มกัน ทักษะชีวิต สำหรับเด็กปฐมวัย บูรณาการร่วมกับ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยได้นิเทศติดตามที่อำเภอชนแดนเป็นแห่งแรก และได้รับความสนใจและความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง โดยในเบื้องต้นได้สถานศึกษาต้นแบบแล้ว  และอาจมีสถานศึกษาอื่นสมัครร่วมเป็นสถานศึกษาต้นแบบด้วย           คณะนิเทศที่เดินทางไปจากส่วนกลาง ประกอบด้วยนางทัศนีย์ ราชสังข์ ข้าราชการบำนาญ นายวันชัย ศรีเหนี่ยง ข้าราชการบำนาญ และนายปัณณทัต ปานเงิน  โดย นายปรัชญา ประเสริฐผล นายกเทศมนตรีตำบลชนแดน มอบหมายให้นายสุรชาติ เมืองเป้  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนางฐานิต สิงห์เวียง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ร่วมต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการดำเนินการด้วย ซึ่งต่อมานายศุวิเชษฐ์ ยี่ภูศรี ปลัดเทศบาลตำบลชนแดน ได้เดินทางมาร่วมต้อนรับ และพบปะกับคณะครู และผู้ดูแลเด็กที่เดินทางมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ในเขตอำเภอชนแดนด้วย 

            ในการดำเนินการนิเทศในครั้งนี้  คณะนิเทศ ซึ่งปฏิบัติงานที่อำเภอชนแดน ได้แก่ น.ส.จารุวรรณ สิงหา  ครู ร.ร.อนุบาลชนแดน  นางฐานิต สิงห์เวียง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ทต.ชนแดน และ น.ส.อัญฑิการ์ พิมสวัสดิ์ ครู ศพด. ทต.ชนแดน พร้อมคณะ ได้เป็นแรงสำคัญในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และปลูกพลังบวกให้แก่คณะครู และผู้ดูแลเด็กที่มาร่วมรับการนิเทศด้วย

             อนึ่ง โครงการปลูกพลังบวก เพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง(เหล้า,บุหรี่) สำหรับเด็กปฐมวัย จังหวัดเพชรบูรณ์ นี้  เกิดจากพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 หมวด 1 มาตรา 6 ให้หน่วยงาน ของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาคมที่เกี่ยวข้อง มีภารกิจร่วมกันดำเนินการ เพื่อให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัย และดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนา เด็กปฐมวัยตามที่คณะกรรมการกำหนด รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย จัดให้เด็กปฐมวัยซึ่งอยู่ในความดูแล ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้วย


             ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนการส่งเสริม ดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยพื้นที่จังหวัด เพชรบูรณ์ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัตินี้ และมีแนวทางการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.)โดยโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันลดปัจจัยเสี่ยง(เหล้า บุรี่) ระดับจังหวัด ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมมือเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดเพชรบูรณ์ ประสานงาน สร้างความร่วมมือและบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงหลัก ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด จึงจัดทำโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ขึ้น เพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกัน ทักษะชีวิต สำหรับเด็กปฐมวัย 
               นางทัศนัย ราชสังข์ ประธานคณะนิเทศ กล่าวว่า โครงการนี้ในระดับพื้นที่ จะต้องได้รับความร่วมด้วยดีจากครู นักเรียน ชุมชนและผู้ปกครอง ตลอดทั้งคณะผู้บริหารทุกระดับ จึงจะสำเร็จด้วยดี จึงขอเป็นกำลังใจให้แก่ทุกท่านทในโอกาสหน้าจะเข้ามานิเทศติดตาม ให้กำลังใจ ต่อไป

               ติดตามคลิปบรรยากาศการนิเทศส่วนหนึ่ง ได้ที่เว็บลิงค์

https://shorturl.asia/sSnPi


               ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์ https://shorturl.asia/GsRLB


สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ