Friday, September 1, 2023

คณะกรรมการฯ ตรวจและติดตามเพื่อประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ยกระดับเป็น "กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนโฮมสเตย์ ตำบลนางั่ว"

   
คณะกรรมการฯ ตรวจและติดตามเพื่อประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ยกระดับเป็น "กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนโฮมสเตย์ ตำบลนางั่ว"

           เมื่อวันที่ 29  สิงหาคม 2566 คณะกรรมการตรวจและติดตามหลักฐานเพื่อการประเมินชุมชนการท่องเที่ยวไทย ในส่วนของการท่องเที่ยว ได้ตรวจและติดตามหลักฐานเชิงประจักษ์ของ  "กลุ่มชุมชนโฮมสเตย์ ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์"   โดยมีผู้นำทั้งในส่วนท้องที่ และท้องถิ่น โรงเรียน หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยประชาชน หลายวัย ในเขตตำบลนางั่ว ได้ร่วมกันให้การต้อนรับคณะกรรมการฯ และอำนวยความสะดวกในการตรวจและคิดตามหลักฐาน เพื่อประเมินและยกระดับสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย "กลุ่มชุมชนท่องเที่ยวโฮมสเตย์"


            โดยในช่วงเช้าวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. คณะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนางั่ว ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณรอบ ๆ สถานที่  โรงเรียน และวัดโพธิ์สว่าง พร้อมทั้งเส้นทางในตำบล  ต่อมาในช่วงเวลา 13.00 น. คณะกรรมการฯ ได้เดินทางถึงโรงเรียนบ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร)  ซึ่งเป็นสถานที่ที่กำหนดให้เป็นจุดต้อนรับคณะกรรมการเป็นแบบหมู่คณะ โดยมีนางสาวสุภัสสร  ก้อนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.ไท พานนนท์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะครู กับนักเรียน พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ประธานสภาเทศบาลตำบลนางั่ว กำนันตำบลนางั่ว ผอ.รพ.สต.นางั่ว ผู้ใหญ่บ้าน ประธานกลุ่มอาชีพต่างๆ ได้ร่วมให้การต้อนรับ และบางท่านยังได้ร่วมนำเสนอข้อมูลที่หลากหลาย และเป็นประโยชน์ต่อการประเมินฯ ด้วย

            ต่อมาได้มีการนำเสนอภาพรวมการดำเนินงานของกลุ่มชุมชนโฮมสเตย์ตำบลนางั่ว ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนางั่วฯ ก่อนที่จะมีการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์มาตรฐานบ้านโฮมสเตย์ เพื่อการท่องเที่ยวไทย ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบด้วย ตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้แทนของผู้อำนวยการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์  ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้บริหารหน่วยงานราชการต่าง ๆ  และคณะกรรมการจากกรมการท่องเที่ยว ส่วนกลาง จำนวน 2 ท่าน


             คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้เยี่ยมชมสถานที่และการดำเนินการของโรงเรียนบ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) และเยี่ยมชมกลุ่มจักสาน วัดโพธิ์สว่างนางั่ว   จากนั้นคณะกรรมการฯ ได้เดินทางเข้าตรวจประเมินที่บ้านโฮมสเตย์ ทั้ง 7 หลัง  โดยมีเป้าหมายสรุปผลการประเมินที่ฟาร์มควายไทย (โฮมสเตย์บ้านใต้ ม.8) ซึ่งเป็นจุดสุดท้าย


             จากนั้นคณะกรรมการตรวจและติดตามหลักฐาน ได้ออกไปตรวจฯ บ้านโฮมสเตย์ ตามลำดับ  ได้แก่  จุดที่ 1) บ้านนายมงคล หมู่ 3   จุดที่ 2) บ้านนางสุนี หมู่ 3    จุดที่ 3 บ้านผู้ใหญ่พัชราวรรณ  หมู่ 11   จุุดที่ 4  บ้านผู้ใหญ่มานิตย์ หมู่ 4       จุดที่ 5) บ้านพจนีย์ หมู่ 6    จุดที่ 6) บ้านกำนันเอกปัฐพ์ หมู่ 6    และ จุดที่ 7) บ้านใต้ ฟาร์มควายไทย  หมู่ 8 

             


             ในช่วงสุดท้าย คณะกรรมการฯ ได้จัดประชุมเป็นการภายใน และต่อมาได้เชิญผู้เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งข้อมูลเป็นการเบื้องต้น  พร้อมกับให้กำลังใจ ให้ข้อเสนอแนะ และรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง และจะมีการแจ้งผลการตรวจติดตามหลักฐานเชิงประจักษ์ และจะแจ้งผลการประเมินของคณะกรรมการในระฝดับที่สูงต่อไป จากนั้นจึงมีการบันทึกภาพร่วมกันและกล่าวขอบคุณการให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ  พร้อมทั้งกล่าวลาเดินทางไปยังที่พักต่อไป


              ติดตามคลิปบางส่วนได้ที่เว็บลิงค์ 

https://www.facebook.com/groups/www.phetchabunenews/permalink/6661283713917934/?mibextid=Nif5oz

              ขอเชิญติดตามรับชมการถ่ายทอดสดย้อนหลังในการต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ การบริหารจัดการ "กลุ่มชุมชนการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ ต.นางั่ว อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์"  เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ถ่ายทอดสดโดยทีมสื่อมวลชน ประเทือง สระทองแดง 

                ช่วงที่ 1 ต้อนรับคณะกรรมการ เว็บลิงค์  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=608280978044192&id=100024704236476&mibextid=Nif5oz

                ช่วงที่ 2 พาชมนิทรรศการต่างๆ เว็บลิงค์ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1664887873979489&id=100024704236476&mibextid=Nif5oz

                 ช่วงที่ 3 เยี่ยมชมกลุ่มจักสาน วัดโพธิ์สว่างนางั่ว เว็บลิงค์

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=978039273406025&id=100024704236476&mibextid=Nif5oz

                  ช่วงที่ 4  หลังที่ 1  เว็บลิงค์ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1388993378315708&id=100024704236476&mibextid=Nif5oz

                  ช่วงที่ 5 หลังที่ 3 เว็บลิงค์

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1317058129182687&id=100024704236476&mibextid=Nif5oz

                  ช่วงที่ 6 หลังที่ 4 เว็บลิงค์

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=315695307698861&id=100024704236476&mibextid=Nif5oz 

                 ช่วงที่ 7 หลังที่ 5 และ 6 เว็บลิงค์

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=176626038717446&id=100024704236476&mibextid=Nif5oz

                  ช่วงที่ 8 หลังที่ 7 เว็บลิงค์

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=138676465966671&id=100024704236476&mibextid=Nif5oz

               ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabunenews/permalink/6658693440843628/?mibextid=Nif5oz


              วันชัย ศรีเหนี่ยง ภาพ/ข่าว

แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ