Monday, June 10, 2024

สกสค.จ.เพชรบูรณ์จัดสัมมนา “สกสค.พบเพื่อนครู” ลดภาระ : ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสุข ได้รับความสนใจเกินเป้าหมาย ที่สหกรณ์ครูฯเพชรบูรณ์

 สกสค.จ.เพชรบูรณ์จัดสัมมนา “สกสค.พบเพื่อนครู” ลดภาระ : ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสุข ได้รับความสนใจเกินเป้าหมาย ที่สหกรณ์ครูฯเพชรบูรณ์ 

            เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์จำกัด  สำนักงาน สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดสัมมนาเรื่อง “สกสค.พบเพื่อนครู” ลดภาระ : ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสุข ทั้งนี้ ได้รับความสนใจจากคณะครูอย่างล้นหลามรวม 306 คน เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

           นายบุญโชค พลดาหาญ ผู้อำนวยการสำนักงานสกสค.จ.เพชรบูรณ์ กล่าวรายงานต่อตัวแทนเลขาธิการ สกสค.(ดร.ลออ วิลัย อดีต ผอ.สพป.ชัยนาท และปัจจุบันเป็นประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท) ว่า จากการที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดเพชรบูรณ์ มีบทบาทหน้าที่ภารกิจสำคัญ คือ เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งในประจำการและนอกประจำการทุกสังกัด ในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีคณะกรรมการการ สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์ ในการขับเคลื่อนการทำงาน ร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด สมาคม/ชมรมครู ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการและสวัสดิภาพที่ดีอย่างกว้างขวางและทั่วถึง ซึ่งจะต้องมีการบริหารจัดการที่ดี มีเครือข่ายที่เอื้อต่อการดำเนินงาน ด้านบริหารจัดการ การบริการ ในการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา


         ผอ.บุญโชค กล่าวต่อว่า ดังนั้น การเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานทางการศึกษา สถาบันการศึกษา สมาคม/ชมครูและบุคลากร ทางการศึกษา และองค์กรต่าง ๆ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ จำกัด ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด เป็นต้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกัน และกัน  อีกทั้งในการจัดและส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา เชื่อมโยงการทำงานร่วมกัน ซึ่งจะส่งผลต่อการดำเนินงาน การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัจจุบันมีภารกิจเร่งด่วนสำคัญ ที่จะต้องดำเนินการให้บรรลุผล คือ การขยายการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้กว้างขวางทั่วถึง การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา การขยายฐานสมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส. ให้มีจำนวนสมาชิกเพิ่มมากขึ้น เป้าหมายให้สมาชิกได้รับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ 1 ล้านบาท จึงได้จัดทำโครงการประชุมสัมมนา "สกสค. พบเพื่อนครู" จังหวัดเพชรบูรณ์นี้ขึ้น          ผอ.สกสค.จ.เพชรบูรณ์ กล่าวต่ออีกว่า การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 4 ข้อ ได้แก่ เพื่อ 

     1) สร้างความสัมพันธ์ และเกิดความร่วมมือของเครือข่ายต่าง ๆ ในการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา อย่างกว้างขวางและทั่วถึง

     2) เพื่อสร้างการรับรู้ และสร้างความเข้าใจในการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

     3) เพื่อดำเนินการร่วมกันในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

     4) เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการขยายฐานสมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส. ให้มีจำนวนสมาชิกเพิ่มมากขึ้น

      สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ประกอบด้วยคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์  ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด ข้าราชการครูบำนาญจากสมาคม/ชมรมข้าราชการบำนาญทุกอำเภอ ผู้ประสานงาน. สกสค. ประจำอำเภอ และประจำตำบลต่างๆ พนักงาน เจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดเพชรบูรณ์ รวมทั้งสิ้น 215 คน แต่ปรากฏว่ามีผู้มาร่วมงานถึง 306 คน 

        ผอ.สกสค.กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมสัมมนาครั้งนี้เกิดขึ้นได้ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

         1) สำนักงานคณะกรรมการ สกสค, สนับสนุนงบประมาณ 18,000 บาท

         2) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์จำกัด อนุเคราะห์ให้ใช้ห้องประชุมของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัดในการจัดประชุมสัมมนา

          3) ธนาคารออมสินสนับสนุนน้ำดื่ม 336 ขวด และสนับสนุนวิทยากร

          4) ธนาคารกรุงไทย สนับสนุนวิทยากร

          5) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ สนับสนุนวิทยากร

          6) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ จำกัด สนับสนุนวิทยากร

           7) คณะกรรมการ สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์ หน่วยงานต้นสังกัดครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สมาคมชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกอำเภอ ที่ได้ส่งครูและบุคลากรในสังกัด มาเข้าร่วมการสัมมนาส มควรได้รับการขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้" 
             ติดตามการถ่ายทอดสดช่วงพิธีเปิดได้ที่เว็บลิงค์ 

https://shorturl.asia/65cWS


              ติดตามการถ่ายทอดสดช่วงการเสวนาได้ที่เว็บลิงค์

https://shorturl.asia/mkSY3

             ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์ 

https://shorturl.asia/dQMLv
สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ