Thursday, June 13, 2024

จังหวัดเพชรบูรณ์ - คณะทำงานทีมนิเทศโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึก ภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงเหล้า บุหรี่ สิ่งเสพติด จ.เพชรบูรณ์ ได้จัดประชุมขับเคลื่อนงาน ครั้งที่ 1

จังหวัดเพชรบูรณ์ - คณะทำงานทีมนิเทศโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึก ภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงเหล้า บุหรี่ สิ่งเสพติด จ.เพชรบูรณ์ ได้จัดประชุมขับเคลื่อนงาน ครั้งที่ 1


              เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ - คณะทำงานทีมนิเทศโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึก ภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงเหล้า บุหรี่ สิ่งเสพติด จ.เพชรบูรณ์ ได้จัดประชุมขับเคลื่อนงาน ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารครุศาสตร์หลังใหม่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ โดยมีคณะทำงานเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

               

             สำหรับการประชุมนี้ เริ่มจากระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จากนั้นที่ประชุมได้ร่วมกันแจ้งเพื่อทราบอีกหลายเรื่องได้แก่

              1) ความเป็นมาของโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง โดยนายสำเริง บุญแจ้ง ผู้ประสานงาน สคล.เพชรบูรณ์  

               2) การปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงสำหรับเด็กปฐมวัย ด้วยการพัฒนาทักษะชีวิตและการใช้คำถาม RCA 

               3) คู่มือครู ชุดกิจกรรมโครงการปลูกพลังบวกฯและการบูรณาสู่หลักสูตรสถนศึกษา(ตามคู่มือ ศพด.ที่เข้าร่วมโครงการได้รับแล้ววันอบรม)  โดยนายจักรกฤษณ์ ยศปัญญา ผู้ช่วยผู้ประสานงาน สคล.เพชรบูรณ์

               4) การประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา กับผู้ปกครองและชุมชุน ในการนำโครงการปลูกพลังบวกฯพัฒนาเด็กปฐมวัยโดย นางทัศนัย ราชสังข์ ข้าราชการบำนาญ

               5) แนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมโครงการปลูกพลังบวกฯ(ตามคู่มือ)

               6) การประเมินสถานศึกษาเครือข่าย สู่สถานศึกษาต้นแบบและแหล่งเรียนรู้  โดย นายวันชัย ศรีเหนี่ยง ข้าราชการบำนาญ

                7)  แผนการนิเทศ ติดตาม โครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง โดยนายจักรกฤษณ์ ยศปัญญา ผู้ช่วยผู้ประสานงาน สคล.เพชรบูรณ์

               8) มอบเสื้อให้ทีมนิเทศ โดย คณะทำงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเพชรบูรณ์

           จากนั้นในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา ได้ร่วมกันพิจารณา  จำนวน 2 เรื่อง คือ  เรื่องการแบ่งทีมนิเทศ ซึ่งแบ่งทีมเป็น 3 ทีม  มีการกำหนดปฏิทินในการทำงาน  และเรื่อง การคัดเลือก ศพด. ต้นแบบ  

            ติดตามคลิปบรรยากาศการประชุมส่วนหนึ่ง ได้ที่เว็บลิงค์

https://shorturl.asia/ez3Jv

            ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิ้งค์ https://shorturl.asia/qgfLJ

แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ