Thursday, April 4, 2024

เพชรบูรณ์จัดกิจกรรมเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายภาครัฐ-ประชาสังคม พัฒนาการป้องกันและการต่อต้านการทุจริตในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

 


เพชรบูรณ์จัดกิจกรรมเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายภาครัฐ-ประชาสังคม พัฒนาการป้องกันและการต่อต้านการทุจริตในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
       เมื่อวันพุธที่ 4 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมพ่อขุนผาเมือง มูลนิธิพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ (องค์พระใหญ่) ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จัดการประชุมคณะทำงานเครือข่ายงานป้องกันและต่อต้านการทุจริตจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และภาคประชาสังคม ประกอบด้วย ผู้แทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) สำนักงาน ปปท.ภาค 6 สำนักงาน ปปช.จ.เพชรบูรณ์ สำนักงานวัฒนธรรม จ.เพชรบูรณ์ สภาองค์กรชุมชน จ.เพชรบูรณ์ คณะทำงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ปปท.ภาค 6 จ.เพชรบูรณ์ องค์กรสื่อมวลชนจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 40 คนเข้าร่วมกิจกรรม

        
         การจัดกิจกรรมดังกล่าว สืบเนื่องจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนได้จัดทำ “โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริต โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน” ซึ่งเป็นการพัฒนานวัตกรรมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชน องค์กรชุมชน ภาคีที่เกี่ยวข้องของภาคประชาชนมีบทบาท ความสามารถ และมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในพื้นที่โดยตรง ทั้งนี้ สถาบันเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในพื้นที่เป้าหมายทั้งในระดับตำบลและในระดับจังหวัด โดยได้รับความร่วมมือและการประสานงานจากกลไกการดำเนินงานส่วนกลาง รวมถึงการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีพัฒนาในการต่อต้านการทุจริตในพื้นที่ โดยประสานความร่วมมือ และทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและดำเนินการร่วมกัน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ (ป.ป.ท) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ช่วยหนุนเสริมบูรณาการและเชื่อมโยงการทำงาน โดยมีภาคประชาชนเป็นส่วนสำคัญเป็นแรงผลักดัน ขับเคลื่อนปฏิบัติการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในระดับพื้นที่ พร้อมทั้งเชื่อมโยงแผนความร่วมมือ หรือแนวทางตามแผนบูรณาการต่อด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบร่วมกันระหว่างหน่วยงาน      ในการนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนในพื้นที่ กำหนดเป้าประสงค์ พื้นที่เป้าหมาย จัดทำแผนงบประมาณและกำหนดกรอบการดำเนินการ และการมอบหมายภารกิจ ทั้ง โดยมีการกำหนดพื้นที่ดำเนินการใน 5 ตำบล 5 เครือข่าย ได้แก่ 1) ตำบลบ้านหวาย อ.หล่มสัก 2) ตำบลทุ่งสมอ อ.เขาค้อ 3) ตำบลกองทูล อ.หนองไผ่ 4) ตำบลโคกปรง อ.วิเชียรบุรี และ 5) ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ โดยดำเนินการสนับสนุนงบประมาณและการดำเนินงานในพื้นที่ให้เกิดการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน องค์กรชุมชนมีบทบาทความสามารถและมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมทั้งการสร้างธรรมาภิบาลและการบริหาจัดการระดับตำบลจังหวัดเพชรบูรณ์ก่อให้เกิดแผนปฎิบัติการป้องกันและต่อต้านการทุจริตการพัฒนาศักยภาพ เฝ้าระวัง ประสานความร่วมมือและร่วมแจ้งเบาะแสการทุจริต           ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ๊ค เว็บลิงค์  

https://shorturl.asia/AFqPD


สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ