Saturday, April 6, 2024

จัดเวทีฯ “สานพลังภาคีหนุนเสริมการพัฒนาธรรมนูญตำบลและขับเคลื่อนการสร้างสังคมสุขภาวะพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 1 ” เพชรบูรณ์ส่งคณะจังหวัดและตำบลร่วมเวที

 จัดเวทีฯ “สานพลังภาคีหนุนเสริมการพัฒนาธรรมนูญตำบลและขับเคลื่อนการสร้างสังคมสุขภาวะพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 1 ” เพชรบูรณ์ส่งคณะจังหวัดและตำบลร่วมเวที 

          


         เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 ณ โรงแรมหรรษนันท์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ได้มีการเชิญกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมเวทีฯ"สานพลังภาคีหนุนเสริมการพัฒนาธรรมนูญตำบลและขับเคลื่อนการสร้างสังคมสุขภาวะพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 1 ”  โดยมีคณะทำงานจังหวัด 2 คน และคณะทำงานพื้นที่ดำเนินการโครงการ 5 ตำบล ตำบลละ 3 คน เข้าร่วมกิจกรรมร่วมร่างธรรมนูญชุมชนสุจริต

           การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการดำเนินการของคณะบุคคลซึ่งอยู่ภายใต้การสนันสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 4 หน่วยงานหลัก ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในรูปแบบภาคประชาสังคม และมีเป้าหมายขับเคลื่อนการสุจริต ต่อต้านการทุจริต โดยได้มีการยกร่างธรรมนูญชุมชนสุจริตของตำบลขึ้น และเตรียมขับเคลื่อนให้เกิดความสมบูรณ์ในลำดับถัดไปด้วย

          สำหรับองค์กร/หน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนประสานงานและบูรณาการให้มีการดำเนินการในครั้งนี้ประกอบด้วยหน่วยงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และสภาองค์กรชุมช

            สำหรับกิจกรรมในวันนี้นั้น เริ่มจากการกล่าวทักทาย และเปิดการประชุม "เครือข่ายชุมชนสุจริตภาคเหนือ" โดย นายสนอง เนียมเหลี่ยม ประธานเครือข่ายองค์กรชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (กลุ่มระเบียงเศรษฐกิจ)  ตามด้วยการนำเสนอผลการดำเนินงานและแนวทางการขับเคลื่อนการสร้างวัฒนธรรมสุจริตชุมชนและแนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนงานปี 2567 โดยนางนภาพร สุวรรณศักดิ์ พอช.กาคเหนือ   จากนั้นเป็นการกล่าวถึงความร่วมมือการเชื่อมโยงการทำงานการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ความร่วมมือการเชื่อมโยงการทำงานการป้องกันและต่อต้านการทุจริตยกระดับสู่การสร้างสังคมสุขภาวะพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 1  โดยสำนักงาน ป.ป.ท.เขต 6  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  โดยนายเอกศิลา ปานศรี ผอ.รพ.สต.ทุ่งหลวง ดร.วิสุทธิ์ บุญญะโสกิต กรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) และกำนันก๊อบ หนองกระเจา ดำเนินรายการโดย นายประสิทธิ์ บิ่งมุม พอช.ภาคเหนือ  

            


          สำหรับในช่วงบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่ม Work shop เรียนรู้เครื่องมือการขับเคลื่อนธรรมนูญตำบล  การทำงานการป้องกันและต่อต้านการทุจริต โดย นายประสิทธิ บิ่งมุม / น.ส.พรทิพย์ เชื้องาม ในหัวข้อ (1 )กลุ่มพื้นที่ตำบลใหม่"ธรรมนูญตำบล" โดยวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ทั้งนี้ ได้มีการร่วมกันกำหนดเป้าหมาย เครื่องมือการทำธรรมนูญตำบลสุจริต และแผนการดำเนินงาน  และในหัวข้อ(2)กลุ่มตำบลเก่า "ยกระดับสู่ตำบลสีขาว" วิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ท.เขต 6 ในเรื่องของเป้าหมาย เครื่องมือการเคลื่อนตำบลสีขาว  แผนการดำเนินงาน  ตามด้วยกิจกรรมนำเสนอ-แลกเปลี่ยน-เติมเต็ม และการสรุปและปิดการประชุม

            ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์  https://shorturl.asia/68zhy
แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ