Tuesday, April 2, 2024

เพชรบูรณ์-จังหวัดเพชรบูรณ์ ประชุมเตรียมความพร้อม ขับเคลื่อนนโยบายมหกรรมยุติธรรมช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ตามนโยบายรัฐบาลใน “โครงการมหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

 เพชรบูรณ์-จังหวัดเพชรบูรณ์ ประชุมเตรียมความพร้อม ขับเคลื่อนนโยบายมหกรรมยุติธรรมช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ตามนโยบายรัฐบาลใน “โครงการมหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

        เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรม ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 2  นางสาวภาวนา ธนคุณารักษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ ปฏิบัติหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายมหกรรมยุติธรรมช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม  โดยมีประธานสภาทนายความจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานสภาทนายความจังหวัดวิเชียรบุรี ประธานสภาทนายความจังหวัดหล่มสัก ทนายความ ผู้ไกล่เกลี่ย ที่ปรึกษากฎหมาย ประจำสำนักงานยุติธรรม จังหวัดเพชรบูรณ์และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุม
        ทั้งนี้ รัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการแก้ปัญหาหนี้สินภาคเกษตร ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน โดยจัดโครงการมหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม ในวันที่ 9 สิงหาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ และเพื่อบริการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย และ งานเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ 2562

         

            สำหรับโครงการมหกรรมแก้หนี้  สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม  ในครั้งนี้คาดจะมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมคือ ลูกหนี้กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา  ประชาชนที่มีปัญหาหนี้สิน  อาทิ หนี้บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อที่อยู่อาศัย เช่าซื้อ ลิสซิ่ง คณะทำงานประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน  คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน  ผู้นำชุมชน  ผู้นำท้องถิ่น  ผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่  และประชาชนทั่วไป ซึ่งการจัด "มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม"  ประกอบด้วยกิจกรรม 3 กิจกรรมหลักคือ
      1. จัดให้มีเวทีการเสวนา เรื่อง “ การสร้างวินัยทางการเงินสำหรับประชาชน “ เป็นการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายและสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินแก่ประชาชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่จังหวัด คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน คณะกรรมการบริหารประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ เครือข่ายอาสาสมัคร และประชาชนทั่วไป


      2. การจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย หรือการเงิน กลุ่มเป้าหมายที่จะร่วมจัดกิจกรรมคือ ส่วนราชการที่มีภารกิจ ให้บริการประชาชน ธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงิน


      3. การให้บริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท แก้ไขปัญหาหนี้สินก่อนฟ้องคดี  ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 2562 และหลังศาลพิพากษาตามระเบียบกรมบังคับคดีว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ 2558 โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่จะดำเนินการไกล่เกลี่ย ได้แก่กลุ่มลูกหนี้ของสถาบันทางการเงิน ประกอบด้วยกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ของจังหวัดเพชรบูรณ์  และลูกหนี้สถาบันทางการเงินต่างๆ

      (ข่าวจากเพชรชัยออนไลน์ วันที่ 2 เมษายน 2567)

      ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์

https://shorturl.asia/mlPB5

แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ