Thursday, July 27, 2023

คณะกรรมการ​ผู้ใช้พลังงาน ประจำเขต 3 จัดประชุมช่วยเหลือผู้ใช้ไฟ​ฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้าน​และผู้ใช้ไฟประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม

 


คณะกรรมการ​ผู้ใช้พลังงาน ประจำเขต 3 จัดประชุมช่วยเหลือผู้ใช้ไฟ​ฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้าน​และผู้ใช้ไฟประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม

             เมื่อวันพุธที่ 26​ กรกฎาคม​ 2566 มีการจัดประชุมคณะกรรมการผู้ใช้พลังงาน ประจำ เขต 3 (รวม 6 จังหวัด)​ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 3 จังหวัดนครสวรรค์​ โดยมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบและเพื่อพิจารณา​หลายเรื่อง            สำหรับคณะกรรมการผู้ร่วมประชุมในวันนี้ ได้แก่ 1) นายอดิศักดิ์ กองทรง ตำแหน่ง ประธาน คพข. ประจำเขต 3 (ตัวแทนจังหวัดนครสวรรค์) 2) นายแดง สร้อยนาค ตำแหน่ง คพข. ประจำเขต 3 (ตัวแทนจังหวัดนครสวรรค์) 3) นายไพศาล เสือทับ ตำแหน่ง คพข. ประจำเขต 3 (ตัวแทนจังหวัดชัยนาท) 4) นายวันชัย ศรีเหนี่ยง ตำแหน่ง คพข. ประจำเขต 3 (ตัวแทนจังหวัดเพชรบูรณ์) 4) นางสาวชยาภรณ์ จันทร์พุทธา ตำแหน่ง คพข. ประจำเขต 3 (ตัวแทนจังหวัดเพชรบูรณ์) 5) นายเอกพล พรหมอ่อน ตำแหน่ง คพข. ประจำเขต 3 (ตัวแทนจังหวัดลพบุรี) 7) นางเตือนใจ สมานมิตร ตำแหน่ง คพข. ประจำเขต 3 (ตัวแทนจังหวัดลพบุรี) 8)นายเมธา ญาดี ตำแหน่ง คพข. ประจำเขต 3 (ตัวแทนจังหวัดสิงห์บุรี) 9) นายวัชรเสถียร ว่องวิการณ์ ตำแหน่ง คพข. ประจำเขต 3 (ตัวแทนจังหวัดอุทัยธานี) และ 10) นายสมเกียรติ กิตติธรสมบัติ ตำแหน่ง คพช. ประจำเขต 3 (ตัวแทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)

                 สำหรับการประชุมในวันนี้ มีหลายวาระประกอบด้วย ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2566 (ครั้งที่ 5)

                ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ ได้แก่ 3.1)​ ผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุม คพข.ครั้งที่ 5/2566 3.2)​ เรื่องร้องเรียนที่ผู้ร้องเรียนยุติเรื่องแล้ว ได้แก่ 3.2.1 เรื่องร้องเรียนของนางสาวณฐมน เจนสมุทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 3.2.2 เรื่องร้องเรียนของนางสาวกัณวีย์ ตั้งจรัสวงศ์ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 3.2.3 เรื่องร้องเรียนของว่าที่ ร.ต.หญิง สุนิสา ก่อกุลกิตติคุณ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 3.2.4 เรื่องร้องเรียนของนางสาวพัชรี สุบินมิตร์ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
             สำหรับ 3.3 เรื่องร้องเรียนที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ 3.3.1 เรื่องร้องเรียนของนางสาวมัทนา วอแพง อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 3.3.2 เรื่องร้องเรียนของนายอุเทน บุญสันตต์ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี  

              เรื่องที่ 3.4 สรุปการจัดเวทีประชาสัมพันธ์ กกพ. และ คพช. กับกลไกการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (เวที 1 และ 2) เรื่องที่ 3.5 กำหนดการโครงการฝึกอบรม คพข. รุ่นที่ 4 หลักสูตรความรู้พื้นฐานสำหรับ คพข. เรื่องที่ 3.6 แผนการจัดงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความตระหนักของผู้ใช้พลังงาน
                สำหรับ ระบียบที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา ได่แก่ 4.1 ถอดบทเรียนการจัดเวทีประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ กกพ. และ คพข, กับกลไกการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เวที 1 และ 2) 4.2 สรุปภาพรวมการดำเนินงานของ คพข. ประจำปีงบประมาณ 2566 และให้คำปรึกษา/เสนอมาตรการ ตามอำนาจหน้าที่มาตรา 99(2) และ 99(3) และ 4.3 ข้อเสนอแนะของ คพข. เขต 3 เพื่อเสนอ 3 เรื่อง ในการประชุม คพข. ทั้ง 13 เขต สำหรับ​ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ อีก 1-2 เรื่องด้วย

                  ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บ​ไซต์​เฟสบุ้ค เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabunenews/permalink/6543257525720554/?mibextid=Nif5oz

แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ