Saturday, July 29, 2023

กลุ่มฯ มะขามดวงทอง หนองไผ่ สร้างชื่อให้เพชรบูรณ์​ แหล่งศึกษา​ดูงานของชาวเกษตกรมะขาม 3 จังหวัด โดยมีนักวิจัยของ 3 ม.ราชภัฎ ชูแบนด์​ "มะขามสามเกลอ"

 


กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะขามดวงทอง ห้วยโป่ง หนองไผ่ สร้างชื่อให้ จ.เพชรบูรณ์​ เป็นแหล่งศึกษา​ดูงานของชาวเกษตกรมะขามหวาน 3 จังหวัด โดยมีนักวิจัยของ 3 ม.ราชภัฎ ชูแบนด์​ "มะขามสามเกลอ" อุตรดิตถ์ เลย และเพชรบูรณ์            เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม​ 2566 ได้มีการประชุมเครือข่ายธุรกิจมะขามสามเกลอ ณ โรงแรมเอสอาร์ เรสซิเด้นซ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีผู้ประกอบการมะขามหวาน และคณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ​อุตรดิตถ์​ เลย และเพชรบูรณ์​ รวม 3 มหาวิทยาลัย ร่วมศึกษาดูงาน ณ ที่ตั้งของกลุ่มวิสาหกิจขุมชนมะขามดวงทอง บ้านห้วยโป่ง ต.ห้วยโป่ง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์​ จากนั้นมีการประชุมทางวิชาการ ณ โรงแรมเอสอาร์เรสซิ​เดนท์​ เพชรบูรณ์​ และมีการร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงขับเคลื่อนเกษตรมะขามหวาน ในนาม "มะขามสามเกลอ อุตรดิตถ์​ เลย และเพชรบูรณ์" ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา         โดยวันที่ 24 กรกฎาคม ผศ.ดร.ดุษฎี บุญธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ หัวหน้าชุดโครงการวิจัย นางสาวประกายดาว แจ่มใส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ และ ผู้ประกอบการ จากจังหวัดอุตรดิตถ์ เลย และเพชรบูรณ์ ได้ลงพื้นที่ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ประกอบการ นักวิจัย ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
     เพื่อวิเคราะห์และแนวทางในการพัฒนาธุรกิจมะขาม 3 จังหวัด ภายใต้แบรนด์มะขามสามเกลอ ณ ไนน์ แทมมะรินด์ ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดวงทอง หมู่ 4 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 

       โดยมี ผศ.ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์ สาขาเทคโนโลยีการเกษตร ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ นายรัชถะพงศ์ โทวะดี ประธานศูนย์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มดวงทอง นางสาวพรรณนิภา เบี้ยสองดวง นายชัยยันต์ ยอดคำ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ และสมาชิกฯ ให้การต้อนรับ


        ต่อมาในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม​ 2566 ได้มีการประชุมชี้แจงสรุปภาพรวมการดำเนินงาน และคืนข้อมูลการดำเนินงาน "โครงการยกระดับห่วงโซ่คุณค่ามะขามในรูปแบบสะดวกเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากใน จังหวัดอุตรดิตถ์ และพื้นที่เชื่อมโยง" โดย หัวหน้าชุดโครงการวิจัย ผศ.ดร.ดุษฎี บุญธรรม หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย รศ.ดร.กันต์ อินทวงศ์, ผศ.อนุชา วิลัยแก้ว, ผศ.ดร.ปิยะวัน เพชรหมี และอาจารย์เพิ่มศักดิ์ พันแตง  

          จากนั้นเป้นการประชุมปฏิบัติการระดมสมอง "การจัดเกรดมาตรฐานสินค้ามะขามของเครือข่ายธุรกิจมะขามสามเกลอ" โดย ผศ.ดร.ดุษฎี บุญธรรม, คุณธนกิจ ถาหมี และ อ.เพิ่มศักดิ์ พันแตง หลังจากรับประทานอาหารกลางวันแล้ว ได้มีการประชุมปฏิบัติการระดมสมอง "แผนพัฒนาธุรกิจ แผนความเสี่ยงธุรกิจมะขามไร้เมล็ดของเครือข่ายมะขามสามเกลอ" โดย ผศ.ดร.วรินทร์ธร โตพันธ์, อ.ญาณินท์ ทองมาก, ดร.วรรณวิสา ไพศรี, อ.กิตติยา คีรีวงก์ และ อ.อรจิต ชัชวาลย์  

           ตามด้วยการประชุมปฏิบัติการระดมสมอง "แนวทางในการดำเนินการวิจัยระยะที่ 2 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งธุรกิจมะขามไร้เมล็ดของเครือข่ายมะขามสามเกลออย่างยั่งยืน" โดย ผศ.ดร.วรินทร์ธร โตพันธ์, อ.ญาณินท์ ทองมาก, ดร.วรรณวิสา ไพศรี, อ.กิตติยา คีรีวงก์ และ อ.อรจิต ชัชวาลย์ 

            และช่วงสุดท้ายเป็นการลงนามความร่วมมือการพัฒนาเครือข่ายงานวิจัย ระหว่างทีมนักวิจัย และกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจมะขาม 3 จังหวัด (อุตรดิตถ์ เลย และเพชรบูรณ์)

             ติดตามคลิปการศึกษาดูงานส่วนหนึ่งได้ที่เว็บ​ลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabunenews/permalink/6550427151670258/?mibextid=Nif5oz


             ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค เว็บลิงค์​ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabunenews/permalink/6550349841677989/

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ