Thursday, July 27, 2023

แถลงผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566.

 แถลงผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566.....

           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 นางสาวนุชจรินทร์ อินประถม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ แถลงข่าวผลการดำเนินงานรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566​ ณ ห้องประชุมสุขฤทัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566​ มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ  จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปราบปรามการทุจริต  ด้านตรวจสอบทรัพย์สิน  และด้านป้องกันการทุจริต


              ทั้งนี้ ด้านปราบปรามการทุจริต  มีผลดังนี้ คือ ข้อมูลสถิติเรื่องตรวจสอบเบื้องต้น เรื่องตรวจสอบเบื้องต้นทั้งหมด 8 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 24 เรื่อง คงเหลือเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการของเจ้าหน้าที่ จำนวน 56 เรื่อง  โดยมีข้อมูลสถิติเรื่องไต่สวนเบื้องต้น เรื่องไต่สวนเบื้องต้นทั้งหมด 33 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 14 เรื่อง คงเหลือเรื่องที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ จำนวน 19 เรื่อง

             สำหรับด้านตรวจสอบทรัพย์สิน  โดยศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษา จำนวน 2​ เรื่อง

              ด้านที่ 3  ด้านป้องกันการทุจริต กำหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันมีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้าน ชี้เบาะแส

สามารถเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง สมัครเป็นสมาชิกชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย SCAN QR Code เพื่อให้กรรมการชมรมฯพิจารณา ต่อไป
              อนึ่ง ส ำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดจ่ายเงินรางวัลให้ ผู้ชี้ช่อง แจ้งเบาะแส ให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือของผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกตรวจสอบต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีไต่สวนข้อเท็จจริงเจ้าพนักงานของรัฐร่ำรวยผิดปกติ จนศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดให้ทรัพย์สินที่ร่ำรวยผิดปกตินั้นตกเป็นของแผ่นดิน โดยแจ้งข้อมูล หรือข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ไม่อาจทราบได้ตามปกติและผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลได้ใช้ความพยายามในการแสวงหาข้อมูลหรือข้อเท็จจริงดังกล่าว ซึ่งหากไม่มีข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเช่นว่านี้ จะไม่สามารถรู้และตรวจสอบการร่ำรวยผิดปกติได้ ท่านมีสิทธิได้รับเงินรางวัลร้อยละสิบห้าของมูลค่าทรัพย์สิน แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาท ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัล พ.ศ.2566

              ติดตามรับชมคลิปการให้สัมภาษ​ณ์ได้ที่เว็บ​ลิงค์​ https://m.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1655321658312065/?mibextid=Nif5oz

               ติดตามประมวลภาพได้ที่เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabunenews/permalink/6544400338939606/?mibextid=Nif5oz

แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ