Sunday, June 11, 2023

สนง.ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์​ร่วมกับผู้แทนชมรม Strong​-จิตพอเพียงต้านทุจริต อ.เมืองฯ ลงพื้นที่ติดตามโครงการฯ ประเภทโครงสร้างพื้นฐาน ของเทศบาลตำบลนางั่ว 3 โครงการ

         


         สนง.ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์​ร่วมกับผู้แทนชมรม Strong​-จิตพอเพียงต้านทุจริต อ.เมืองฯ ลงพื้นที่ติดตามโครงการฯ ประเภทโครงสร้างพื้นฐาน ของเทศบาลตำบลนางั่ว 3 โครงการ

        เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนางสาวนุชจรินทร์ อินประถม ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับนายวันชัย ศรีเหนี่ยง ประธานชมรมฯ และคณะผู้แทนชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดเพชรบูรณ์ ในระดับอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการประเภทโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

1. โครงการก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัสต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.14-003 สายแยกทางหลวงหมายเลข 21 (กม.ที่ 234+235) บ้านนางั่วพัฒนา หมู่ที่ 13 - บ้านนางั่ว หมู่ที่ 4 ตำบลนางั่ว งบประมาณดำเนินการ  2,750,000  บาท

2. โครงการก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัสต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.14-012 สายแยกทางหลวงหมายเลข 21 (กม.ที่ 232+817) สายบ้านนา-ลำป่าสักมูล หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 10 ตำบลนางั่ว งบประมาณดำเนินการ  1,070,000  บาท

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม สายที่นา นางนวม น้อยลา หมู่ที่ 11 ตำบลนางั่ว งบประมาณดำเนินการ  224,800  บาท

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจับตามอง (Watch) การดำเนินโครงการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ และแจ้งเบาแสะ (Voice) เมื่อพบว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวไม่โปร่งใส/ไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ หรือเกิดกรณีการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (ผลประโยชน์ทับซ้อน)

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ