Saturday, June 17, 2023

คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 3 จัดประชุมช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า และประชุมซักซ้อมเพื่อเตรียมจัดประชุมช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต(คพข.) ในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ อันเป็นการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานไฟฟ้า ณ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

 คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 3 จัดประชุมช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า  และประชุมซักซ้อมเพื่อเตรียมจัดประชุมช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต(คพข.) ในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ อันเป็นการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานไฟฟ้า ณ อำเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์


         เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมอำเภอตาคลี อำเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์  นายอำเภอตาคลี  ได้ให้ความอนุเคราะห์และให้ใช้ห้องประชุมศาลาประชาคมอำเภอตาคลี  เพื่อจัดการประชุมคณะกรรมการผู้ใช้พลังงาน ประจำเขต 3 (ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดลพบุรี รวม 6 จังหวัด) โดยมี นายอดิศักดิ์ กองทรง เป็นประธานการประชุม และมีเรื่องเกี่ยวกับการจัดเวทีประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.)  คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) กับกลไกการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2  ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ณ ศาลาประชาคมอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์  ในวันที่  15 มิถุนายน 2566
            สำหรับการประชุม ในวันนี้ มีเรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  การแจ้งผลการดำเนินเกี่ยวการร้องเรียนตามข้อกฏหมายและระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ในส่วนของคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยวิธีการปฎิบัติงานเกี่ยวกับการประชุมฯ  ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การยื่นเรื่องร้องเรียน การรับเรื่องร้องเรียน และวิธีพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้พลังงานเกี่ยวกับความเดือดร้อนเสียหายและข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้พลังงานกับผู้รับใบอนุญาตฯ และ ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานตามระเบียบปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน มาตรา 100 และมาตรา 103 ในจังหวัดต่างๆที่อยู่ในเขต 3 

            สำหรับเรื่องพิจารณา เป็นการพิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดเวทีประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของคณะกรรมการกิจการพลังงาน และคณะกรรมการผู้ใช้พลังงาน กับกลไกลการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2  ณ หอประชุมอำเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 15  มิถุยายน 2566

           นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงและรักษาสิทธิประโยชน์ ในฐานะผู้ใช้พลังงานในประเด็นต่างๆ ซึ่งจะมีการนำเสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมคราวต่อไปด้วย

                       สำหรับการประชุมในวันนี้มีคณะกรรมการที่กำหนดให้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย นายอดิศักดิ์ กองทรง ตัวแทนผู้ใช้พลังงานจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการประจำเขต 3  นายแดง   สร้อยนาค ตัวแทนผู้ใช้พลังงานจังหวัดนครสวรรค์  นายไพศาล เสือทับ ตัวแทนผู้ใช้พลังงานจังหวัดชัยนาท   นายวันชัย ศรีเหนี่ยง ตัวแทนผู้ใช้พลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์  นายเอกพล พรหมอ่อน ตัวแทนผู้ใช้พลังงานจังหวัดลพบุรี  นางเตือนใจ สมานมิตร ตัวแทนผู้ใช้พลังงานจังหวัดลพบุรี  นายเมธา ญาดี ตัวแทนผู้ใช้พลังงานจังหวัดสิงห์บุรี  นายวัชรเสถียร ว่องวิการณ์ ตัวแทนผู้ใช้พลังงานจังหวัดอุทัยธานี  และนายสมเกียรติ กิตติธรสมบัติ ตัวแทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

                 ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ๊ค เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabunenews/permalink/6403419409704367/?mibextid=Nif5oz

แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ