Saturday, June 17, 2023

ชาวอำเภอตาคลีร่วมกิจกรรมกับ สนง.กกพ.และ คพข.ประจำเขต 3 จัดเวที ปชส.บทบาทภารกิจ กกพ. คพข.กับกลไกการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานฯ ณ ศาลาประชาคม อ.ตาคลี

              


             ชาวอำเภอตาคลีร่วมกิจกรรมกับ สนง.กกพ.และ คพข.ประจำเขต 3 จัดเวที ปชส.บทบาทภารกิจ กกพ. คพข.กับกลไกการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานฯ ณ ศาลาประชาคม อ.ตาคลี

              ชาวอำเภอตาคลีร่วมกิจกรรมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.)​ ประจำเขต 3 และคณะกรรมการผู้ใข้พลังงานประจำเขต (คพข.)​ ประจำเขต 3  จัดเวทีประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ กกพ. และ คพข.กับกลไกการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 2) ณ ศาลาประชาคมอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์​
            นายอำเภอตาคลี มอบหมายให้นายภวารุ ปัญญาทิสรณ์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการ)​  เป็นประธานเปิดงานการจัดเวทีประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ กกพ. และ คพข.กับกลไกการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 1) ณ ศาลาประชาคมอำเภอตาคลี  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566            ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 3 และคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 3  จัดเวทีประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ กกพ. และ คพข.กับกลไกการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 2) ณ ศาลาประชาคมอำเภอตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์​ นับเป็นการจัดครั้งที่ 2  ของปีงบประมาณ 2566 ซึ่งเคยจัดครั้งแรก ของปีงบประมาณ 2566 แล้ว ณ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์​             การจัดเวทีประชาสัมพันธ์ในวันนี้เริ่มต้นด้วยการลงทะเบียนรับเอกสาร  จากนั้นนายอดิศักดิ์ กองทรง  ประธานคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 3 (นครสวรรค์)  ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดเวทีประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ กกพ. และ คพข.กับกลไกการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ประจำปี 2566 ต่อมาผู้แทนของนายอำเภอตาคลีได้กล่าวเปิดเวทีประชาสัมพันธ์


              หลังจากได้กล่าวเปิดงานแล้วได้เชิญผู้แทนนายอำเภอตาคลี คณะกรรมการผู้ใช้พลังงาน  ผอ.สนง.คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำ เขต 3  (นครสวรรค์)​คณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคระดับภาค จังหวัด อำเภอ และตำบล  หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมโครงการบันทึกภาพร่วมกัน  

              จากนั้นได้เชิญชวนให้ทุกท่านได้ร่วมชมวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์​หน่วยงาน สำนักงาน กกพ. ตามด้วยการทำแบบทดสอบประเมินผลก่อนการอบรม (Pre-test) ต่อเนื่องด้วยการบรรยายหัวข้อ "บทบาทภารกิจ กกพ. และ คพข. กับกลไกการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน" โดย นางสาวภัสชนกรัตน์ เนตรคำ เจ้าหน้าที่กำกับกิจการพลังงาน ปฏิบัติการ  

                ลำดับถัดมาเป็นการบรรยายหัวข้อ "มาตรฐานสัญญาให้บริการไฟฟ้า และคำประกาศสิทธิผู้ให้บริการไฟฟ้า มิติใหม่ของการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน" โดย นายณัฐดนัย เดชจิระกุล เจ้าหน้าที่กำกับกิจการพลังงาน ปฏิบัติการ 

               จากนั้นเป็นการบรรยายหัวข้อเรื่อง "โครงสร้างค่าไฟฟ้าประเทศไทย" โดย นายประดิษฐ์ สมภักดี เจ้าหน้าที่กำกับกิจการพลังงาน ชำนาญการพิเศษ  


          และในช่วงสุดท้ายเป็นการบรรยายในหัวข้อ "มาตรฐานคุณภาพบริการไฟฟ้า และภารกิจของ กฟภ." โดย ผู้แทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ)​ จังหวัดลพบุรี

               หลังการบรรยายแล้ว เป็นการถาม-ตอบ ปัญหา/ข้อเสนอแนะ งานคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน และงานด้านพลังงาน และทำแบบทดสอบประเมินผลหลังการอบรม (Post-test) โดยมีประชาชนชาวอำเภอตาคลี และคณะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าร่วมจำนวนมาก

               ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดย้อนหลังได้ที่เว็บ​ลิงค์

https://fb.watch/ld4HorPTx4/

               ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ๊ค เว็บ​ลิงค์​  https://www.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1632873953890169/?mibextid=Nif5oz

แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ