Thursday, May 25, 2023

ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เพชรบูรณ์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566

 ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เพชรบูรณ์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566  ....

                     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 19.30 น.ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์  นายชัยยันต์  ยอดคำ ประธานสมาพันธ์​เอสเอ็มอีไทยเพชรบูรณ์​ ร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชน​ระดับจังหวัด ในฐานะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนมนุษยชนระดับจังหวัดเพชรบูรณ์​ โดยมีนายชนก มากพันธ์ุ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน  และมียุติธรรมจังหวัด เป็นเลขานุการ

               
            สำหรับการประชุมในวันนี้มีระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566  เวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 2 ในวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ไม่มี   วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ  ข้อ 3.1 คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ที่ 2/2566 ลงวันที่ 3 มกราคม 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร  ข้อ 3.2  คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 1056/2566  เรื่องแต่งตั้งผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนระดับจังหวัด  ข้อ 2.3 สาระสำคัญของแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566 - 2670)    

              วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา   ข้อ 4.1 กรอบแนวทางการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของจังหวัด  ข้อ 4.2 การพิจารณาแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนระดับจังหวัด  ข้อ   4.3 การประกาศนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ    ข้อ 4.4  การติดตามผล และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนระดับจังหวัด

             การประชุมดังกล่าวเสร็จสิ้น เวลา 11.45 น.       

            ติดตามภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บ​ลิงค์​  https://www.facebook.com/groups/732011088537430/permalink/822968886108316/?mibextid=Nif5oz

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ