Thursday, March 14, 2024

คณะกรรมการผู้ใช้พลังงาน ประจำเขต 3 ร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพชรบูรณ์ พิจารณาแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนเพื่อผู้ใช้ไฟทั้งรายใหญ่และรายย่อย

 คณะกรรมการผู้ใช้พลังงาน ประจำเขต 3 ร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพชรบูรณ์ พิจารณาแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนเพื่อผู้ใช้ไฟทั้งรายใหญ่และรายย่อย


          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายอดิศักดิ์ กองทรง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้ใช้พลังงาน ประจำเขต 3 (คพข.3) ครั้งที่ 3/2567 (ครั้งที่ 12) โดยมีคณะกรรมการ และคณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมการประชุม โดยได้ร่วมกันรับทราบและร่วมพิจารณาแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนร่วมกันเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งรายย่อยและรายใหญ่           ประธานการประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองไผ่ที่อนุเคราะห์สถานที่ในการประชุม จากนั้นมีการประชุมตามระเบียบวาระจนแล้วเสร็จ หลังการประชุมได้มีการบันทึกภาพและรับประทานอาหารร่วมกัน

            สำหรับระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่งเป็นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และ คณะกรรมการผู้ใช้พลังงาน (คพพ.) และส่วนที่สองเป็นส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  


            ทั้งนี้ ในส่วนที่เป็นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และ คณะกรรมการผู้ใช้พลังงาน (คพพ.)ได้มีการแจ้งเรื่องที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เรื่อง 1) พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 หมวดที่ 4 การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ส่วนที่ 3 คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 2) ระเบียบ กกพ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การยื่นเรื่องร้องเรียน การรับเรื่องร้องเรียนฯ พ.ศ.2553 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 3)ประกาศ กกพ.เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้า พ.ศ.2558 4)ประกาศ กกพ.เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ พ.ศ.2565 5)ประกาศ กกพ.เรื่อง คำประกาศสิทธิผู้ให้บริการไฟฟ้า พ.ศ.2565

         โดยในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ภาพรวมการดำเนินการในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์) ได้แก่ 1) ข้อมูลการให้บริการไฟฟ้าในพื้นที่ 2) มาตรฐานคุณภาพการให้บริการ ตามประกาศ กกพ. เรื่อง ค่าเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่สำหรับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการให้บริการในการประกอบกิจการไฟฟ้า ประเภทใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า พ.ศ.2565 3) ค่าเฉลี่ยของจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าดับ (SAIE) 4)ค่าเฉลี่ยของระยะเวลาที่ใช้ไฟฟ้าดับ (SVD) และ 5) ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนของ กฟภ.
            สำหรับระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนร่วมกัน โดยที่ประชุมได้มีการนำเสนอและร่วมกันอภิปรายอย่างกว้างขวาง โดยมุ่งเน้นไปที่ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยและรายรายใหญ่ ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานการบริการที่ดี และเรื่องขอเชิญเข้าร่วมเวทีประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ คพข. และ กกพ. กับกลไกการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1 ณ โรงแรม SR residence อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

             ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์ https://shorturl.asia/5wndh

แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ