Saturday, March 16, 2024

สนง.คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 3 จัดเวทีประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ คพข. และ กกพ.กับกลไกในการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 ณ โรงแรม SR Residence อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

 สนง.คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 3 จัดเวทีประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ คพข. และ กกพ.กับกลไกในการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 ณ โรงแรม SR Residence อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

             


           เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 นายจิรวัตร์ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ รับมอบหมายจากนายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดเวทีประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ คพข. และ กกพ.กับกลไกในการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 ณ โรงแรม SR Residence อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

            นายสมเกียรติ กิตติธรสมบัติ ผู้แทนของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในคณะกรรมการผู้ใช้พลังงาน ประจำเขต 3 กล่าวรายงานว่า ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ได้กำหนดให้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือที่เรียกว่า กกพ. จำนวน 7 ท่าน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานของประเทศให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติ ภายใต้กรอบนโยบายของรัฐ และ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต หรือที่เรียกย่อๆ ว่า คพข.เพื่อเป็นกลไกในการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน จากผู้แทนผู้ใช้พลังงานเขตละ 11 คน ทำหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้พลังงาน ให้คำปรึกษาแก่ กกพ.ในด้านการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน รวมทั้งเสนอมาตรการแก้ไขปรับปรุงการให้บริการพลังงาน โดย คพข.มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี


               นายสมเกียรติกล่าวอีกว่า จากการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่าผู้ใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่ยังไม่รู้จัก และไม่เข้าใจในภารกิจของสำนักงาน กกพ. และ คพข. ดังนั้นจึงได้จัดกิจกรมในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับทราบสิทธิ และหน้าที่ระหว่างผู้ให้บริการไฟฟ้ากับผู้ใช้ไฟฟ้า และได้รับทราบบทบาทในการคุ้มครองผู้ใช้ไฟฟ้าของ คพข. ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ และเผยแพร่ข้อมูลสิทธิประโยชน์ที่ผู้ใช้พลังงานพึงจะได้รับจากหน่วยงาน สำหรับในวันนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 3 ผู้อำนวยการเขตและเจ้าหน้าที่สำนักงาน กกพ. ประจำเขต 3 (นครสวรรค์) ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์  กฟภ.อำเภอหล่มสัก  กฟภ.อำเภอหนองไผ่ อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ พลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ และส่วนราชการอื่นๆ  ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่จากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ และผู้ที่สนใจ รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนประมาณ 80 คน
               ภายหลังพิธีเปิดแล้ว ได้มีการจัดทำแบบทดสอบความรู้เบื้องต้น การบรรยายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ โดย ผอ.สนง.กพพ.ประจำเขต และคณะ รวมทั้งคณะของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีการจัดทำแบบทดสอบหลังการอบรม ตลอดทั้งแบบประเมินการจัดกิจกรรมฯ โดยได้ปิดการจัดเวทีประชาสัมพันธ์ฯ ในเวลา 12.15 น.

                ติดตามบรรยากาศการจัดเวทีฯ ได้ที่เว็บลิงค์

                 (ช่วงแรก)

https://shorturl.asia/Oi1Ju  

                และ(ช่วงหลัง) https://shorturl.asia/7pkc4


                ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค เว็บลิงค์

https://shorturl.asia/giWMI


สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ