Tuesday, July 2, 2024

จังหวัดเพชรบูรณ์จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 ในวันจันทร์ที่ 1กรกฏาคม 2567

 จังหวัดเพชรบูรณ์จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 ในวันจันทร์ที่ 1กรกฏาคม 2567


         เมือวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00น. ณ สนามโรงเรียนเพชรพิทยาคม อ.เมืองเพชรบูรณ์  นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมาย นางพัชรี ศาลาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดย ดร.ไท พานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และคณะเป็นผุู้ประสานการดำเนินการ
        ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 กล่าวรายงานถึงกิจการลูกเสือ จ.เพชรบูรณ์ มีผลดำเนินการในภาพรวม ได้แก่

   1) ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนลูกเสือ/เนตรนารี ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

   2) จัดหน่วยลูกเสือของสถานศึกษา กลุ่มลูกเสือ 78 กลุ่ม กองลูกเสือ 142 กอง

   3) ส่งเสริมสนับสนุนครู/บุคลากรทางการศึกษา พัฒนาวุฒิทางลูกเสือให้สูงขึ้น และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 528คน และ

   4) จัดตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 51หน่วย มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 99 คน และลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 2,655 คน     การจัดงานในวันนี้มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผอ.กองลูกเสือสถานศึกษา ผู้แทน ผบ.มทบ.36 ผู้แทน ผบ.พล.ม.1 และลูกเสือ/เนตรนารีทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีฯ

     ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์  https://shorturl.asia/HmFux
สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ